• 3 czerwca 2022

10 dobrych praktyk CEMEX Polska w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

10 dobrych praktyk CEMEX Polska w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

10 dobrych praktyk CEMEX Polska w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu 558 768 PLGBC

Materiał partnera

Ukazała się jubileuszowa, 20. edycja raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki 2021”, opracowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W raporcie, będącym podsumowaniem najlepszych działań przedsiębiorstw w obszarze CSR zrealizowanych w 2021 roku, uwzględniono działania CEMEX Polska.

W najnowszej edycji raportu możliwe było zgłoszenie maksymalnie dziesięciu dobrych praktyk w ramach działalności danej firmy. Wszystkie zgłoszone przez CEMEX Polska projekty zostały ujęte w tegorocznym zestawieniu. Należą one do obszarów: Ład organizacyjny, Prawa człowieka, Praktyki z zakresu pracy, Środowisko, Uczciwe praktyki operacyjne oraz Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

W dziedzinie Ładu organizacyjnego, CEMEX Polska został wyróżniony za praktykę prowadzenia dialogu z interesariuszami online w czasie pandemii COVID-19. Spotkania prowadzone są według międzynarodowego standardu AA1000 SES, które od 2013 r. są regularnie organizowane dla interesariuszy dwóch głównych zakładów produkcyjnych: Cementowni Chełm i Cementowni Rudniki. W 2020 i 2021 r. CEMEX Polska – chcąc aktywnie podtrzymać relacje ze społecznościami lokalnymi, szczególnie w trudnym czasie pandemii – postanowił kontynuować dialogi w formule online. W 2021 r., po raz drugi z rzędu, zorganizowano dwa spotkania dialogowe za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Wśród wyróżnionych praktyk z zakresu Praw człowieka, znalazła się inicjatywa skupiająca pracownice CEMEX Polska, tzw. Forum Kobiet, służąca budowaniu różnorodnego i inkluzywnego środowiska pracy. W ramach Forum firma edukuje kobiety np. z budowania personal brandingu, komunikacji, asertywności czy work-life balance. Kobiety z CEMEX współpracują również z Fundacją Business Boutique i biorą aktywny udział w programie mentoringowym „Pod rękę”, podczas którego występują w rolach mentee lub mentorek.

Niektóre ze zrealizowanych w 2021 roku dobrych praktyk były odpowiedzią na pandemię koronawirusa i niwelowaniem jej skutków. Kroki podjęte przez CEMEX w tym obszarze to między innymi kampania cotygodniowych testów COVID-19, skierowana do wszystkich pracowników oraz podwykonawców wykonujących prace dla CEMEX Polska w Cementowniach Chełm i Rudniki. Testy pomogły firmie chronić zdrowie pracowników i zapewnić ciągłość pracy zakładów. Firma organizowała również szczepienia przeciw COVID-19.

Dodatkowo, firma wprowadziła protokoły i procedury funkcjonowania zakładów w pandemii, adaptując pracowników do nowych warunków pracy. Procedury BHP zostały rozszerzone o nowe wytyczne bezpieczeństwa oraz działania promujące zdrowie w ramach kampanii „Kluczowe Zachowania Ratujące Życie”. Kampania miała na celu zminimalizować ryzyko infekcji COVID-19 na terenie zakładów CEMEX oraz zachęcić pracowników do stosowania zasad bezpieczeństwa poza miejscem pracy.

W obszarze Środowiska w Raporcie pojawiły się dwie aktywności firmy. Jedną z nich jest kompleksowy projekt „Pustułki – sokoły CEMEX-u”, obejmujący badania ornitologiczne, edukację ekologiczną oraz stworzenie właściwej infrastruktury dla ptaków w cementowniach w Chełmie i Rudnikach, na terenie których zauważono obecność tego chronionego gatunku. W ramach inicjatywy zamontowano łącznie osiem skrzynek lęgowych i cztery kamery, dzięki którym transmisja z gniazd udostępniana była na żywo na naszej stronie internetowej. Zaproszeni do współpracy ornitolodzy, przeprowadzili wizję terenową oraz zbadali i zaobrączkowali pisklęta.

Drugą z wyróżnionych inicjatyw była kontynuacja rozpoczętej w 2020 r. akcji „CEMEX dla Planety”, polegającej na edukacji ekologicznej pracowników w czasie COVID-19. Podczas czterech kampanii edukacyjnych pracownicy firmy dowiedzieli się m.in., jak prawidłowo segregować odpady komunalne i oszczędzać wodę. Akcję wzbogacono o konkursy ekologiczne, w których mogły wziąć udział również rodziny pracowników.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w zakładach, firma CEMEX Polska wprowadziła certyfikację podwykonawców pod kątem zasad BHP, która uwzględniona została w Raporcie. Ocena zgodności spełnienia przez wykonawcę standardów HSMS oraz ISO 45001:2018 dokonywana jest za pomocą obiektywnego systemu weryfikacji przez zewnętrznego audytora. Na podstawie udzielonych informacji podwykonawcom nadawane są certyfikaty, tzw. zielone flagi, które upoważniają do współpracy z firmą. Audytor przekazuje również informacje o obowiązujących zasadach BHP CEMEX, dzięki czemu firmy mogą wdrożyć określone procesy naprawcze i po roku przystąpić do audytu recertyfikującego.

W obszarze Zaangażowania społecznego, wyróżniono dwie dobre praktyki firmy. W 2021 r. CEMEX Polska kontynuował skierowany do dzieci i młodzieży projekt edukacyjny „Mistrzowie Bezpieczeństwa”, polegający na organizowaniu spotkań promujących bezpieczeństwo na drodze, w domu, w szkole, a także zajęć dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie starszych klas szkół podstawowych uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli policji, strażaków, specjalistów ds. BHP oraz ratowników medycznych. Dla najmłodszych uczniów przygotowane zostały zajęcia w wyjątkowej formule edukacyjnego teatru lalkowego (wykorzystano bajkę o Czerwonym Kapturku). Wszyscy uczniowie otrzymali również komiks „Świeć przykładem – zostań Mistrzem drogowego ABC”.

Drugą wyróżnioną praktyką była kontynuacja programu „Lato z CEMEX”, polegającego na przeprowadzaniu różnorodnych zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych, realizowanego wśród społeczności lokalnej żyjącej wokół największych zakładów produkcyjnych firmy. W ramach programu „Lato z CEMEX” oraz „Zima z CEMEX” (odpowiednik realizowany w miesiącach zimowych), we współpracy z partnerami zorganizowano serię warsztatów dla dzieci, młodzieży i seniorów. Program to odpowiedź firmy na wyzwania i potrzeby społeczności lokalnych wywołane przez pandemię COVID-19. Inicjatywa odpowiada przede wszystkim na problem negatywnego wpływu izolacji społecznej na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci oraz osób starszych.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest publikowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu co roku, począwszy od 2002 r. Stanowi on największy w Polsce przegląd inicjatyw związanych z biznesem odpowiedzialnym społecznie i zrównoważonym rozwojem. CEMEX Polska już od 12 lat należy do grona Strategicznych Partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu i może się pochwalić sporym dorobkiem w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu.

Skip to content