• 23 września 2021

26 października poznamy zwycięzców rankingu Water City Index 2021

26 października poznamy zwycięzców rankingu Water City Index 2021

26 października poznamy zwycięzców rankingu Water City Index 2021 724 1024 PLGBC

Materiał partnera

To już trzecia odsłona popularnego rankingu miast, w którym ocenia się rozwój metropolii, dużych i średnich miast w Polsce pod względem efektywności gospodarowania zasobami wody. Wyniki rankingu Water City Index 2021 ogłoszone zostaną podczas tegorocznego Kongresu Economy OF A WATER CITY. MIASTO – WODA – JAKOŚĆ ŻYCIA, który odbędzie się w dniach 25-26 października we Wrocławiu. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC objęło Patronat Merytoryczny nad publikacją rankingu. 

Indeks jest pierwszą i jak dotąd jedyną publikacją dostępną na polskim rynku, która tak szeroko definiuje mocne i słabe punkty, oraz potrzeby i wyzwania w zakresie zarządzania niebieską infrastrukturą w naszych miastach. Raport ma na celu skłonienie władz miast, naukowców, ekspertów i mieszkańców do refleksji oraz zmobilizowanie ich do wspólnego wypracowania standardów, które pozwolą skuteczniej i efektywniej gospodarować zasobami wody. Mamy nadzieję, że wnioski płynące z analiz zawartych w Water City Index pomogą włodarzom naszych miast w uczynieniu ich lepszymi miejscami do życia, a dzięki efektywnej gospodarce wodnej ich ekonomia oraz zamieszkujące je społeczności będą się harmonijnie rozwijały.

Ranking 2021, podobnie jak zeszłoroczny, klasyfikuje oddzielnie metropolie, miasta na prawach powiatu oraz miasta niebędące miastami na prawach powiatu, posiadające co najmniej 20 tys. mieszkańców. Indeks miast został przygotowany w ramach 4 obszarów oraz 14 kategorii oceny:

  • życie (woda pitna, woda brunatna, utrzymanie infrastruktury)
  • kultura i ludzie (waterfront, błękitna i zielona infrastruktura, harmonijna przestrzeń miejska)
  • zagrożenie (powódź, niedobór (susza), zagrożenie sektorowe, wody opadowe, aktywność samorządu)
  • gospodarka i biznes (woda dla przemysłu, atrakcyjność biznesowa, transport wodny)

Na podstawie wyników oceny obszarów i kategorii wyłonione zostaną trzy najlepsze miasta w każdym z trzech rankingów.

SPRAWDŹ, KTÓRE MIASTA ZWYCIĘŻYŁY W ZESZŁOROCZNYCH EDYCJACH:

AUTORZY RANKINGU WATER CITY INDEX

Za realizację Water City Index odpowiedzialni są pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, eksperci firmy Arcadis oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej:

  • dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
  • Dr Michał Kudłacz, Katedra Polityk Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ekspert OEES
  • Dr Jakub Głowacki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Krzysztof Kutek, Dyrektor Pionu Wody w Arcadis
  • Marcin Ćmielewski, Specjalista ds. Gospodarki Wodnej w Arcadis

Do współpracy zapraszani są ponadto eksperci Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz dziennikarze branżowych mediów.

MISJA WATER CITY INDEX

– W obliczu zmian klimatu i pogłębiania się ich dramatycznych konsekwencji, globalna perspektywa rozumienia wyzwania jakim jest gospodarowanie wodą i konieczność podejmowania działań w skali globalnej jest oczywista. Jednocześnie musi się zmienić podejście do problemu wody – z reaktywnego na prospektywne (from response to preparedness). To pociąga za sobą transformację myślenia o wodzie w mieście i sposobu zorganizowania miasta jako złożonego systemu wodnego. Tylko w ten sposób można dokonać długofalowej adaptacji miasta do zmian klimatu, których cofnąć się nie da. Dlatego kontynuujemy tworzenie rankingu Water City Index (Indeks Wodnych Miast), które nadal jest w Polsce przedsięwzięciem nowatorskim. Stanowi zaczyn do dyskusji samorządów terytorialnych oraz z samorządami terytorialnymi na temat możliwości poprawy efektywności wykorzystania zasobów wody.
– mówi prof. dr hab. Jerzy Hausner

– Projekty, w które jest zaangażowany Arcadis często bezpośrednio dotyczą zmian klimatu lub temat ten jest jednym z ich elementów. Gospodarka wodna jest najczęściej wskazywanym obszarem, który wymaga interwencji i poprawy. Takie wyniki zauważamy bez względu na to czy analizy i projekty dotyczą przestrzeni miejskich, czy też innych obszarów, choćby takich jak infrastruktura transportowa. Dlatego uważam, że nasza inicjatywa jaką jest Water City Index jest niezwykle potrzebna. Pozwala nam mierzyć, analizować i wyciągać wnioski płynące z szeroko rozumianej polityki wodnej miast. Jest pomocna w określeniu trendów w czterech analizowanych obszarach (życie, zagrożenie, gospodarka i biznes, kultura i ludzie), a także pozwala określić stopień zrównoważenia rozwoju miast w tych obszarach. Jest również doskonałym materiałem wyjściowym do analiz pogłębionych, które będą pomocne dla miast dla identyfikacji miejsc problemowych, a także pozwolą zobaczyć, w jaki sposób nasze wodne miasto funkcjonuje i czy płyniemy w dobrym kierunku.
– mówi Jarosław Miziołek, Prezes Zarządu w Arcadis

MEDIA O WATER CITY INDEX

Życie, Zagrożenie, Gospodarka-Biznes, Kultura-Mieszkańcy. Na takie główne kategorie podzielono składowe rankingu, który mają państwo w rękach. To, jak miasta radzą sobie z zagrożeniami związanymi z wodą i jak wykorzystują jej atuty, nie tylko zawsze było, ale zawsze pewnie będzie w dużej mierze decydować o ich przyszłości. Które miasta będą się rozwijać, a które podupadać? Ten, unikalny na samorządowym rynku, ranking daje możliwość przyjrzenia się tym procesom i oceny działań władz miejskich w jednym z najważniejszych sektorów.
– Andrzej Gniadkowski, Zastępca Redaktora Naczelnego Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”

O tym jak istotną rolę odgrywa w miastach woda i właściwe nią gospodarowanie zazwyczaj przekonujemy się, gdy miejską tkankę dotknie niszczycielska fala powodziowa, albo gdy w kranach zrobi się sucho. Raport Water City Index 2020 skłania jednak do głębszej refleksji na temat tego, jak zwłaszcza w dobie pogłębiającego się kryzysu klimatycznego władze polskich miast dbają o zasoby wodne. Na szczególną uwagę zasługuje fakt spojrzenia przez autorów raportu na wodę w przestrzeni miejskiej wieloaspektowo: od obszarów związanych z wodą pitną, przez zagrożenia, jakie ze sobą niesie (powódź, susza) oraz jej roli dla rozwoju lokalnej gospodarki i biznesu, aż po kwestie związane z miejscem wody w miejskim krajobrazie. Uchwycenie tych cech dla poszczególnych miast w postaci rankingu może być więc swoistym przewodnikiem w poszukiwaniu miejsc, w których – dzięki dbaniu o wodę i z współgraniu z nią – mieszkańcom będzie żyło się lepiej.
– Monika Waluś, Dziennikarka „Gazety Wyborczej”

Ranking Water City Index ocenia efektywność gospodarowania wodami w największych miastach w Polsce. Należy pamiętać, że podstawową zasadą gospodarowania wodami jest zrównoważony rozwój, w ramach którego kształtujemy i chronimy zasoby wodne, korzystamy z nich oraz zarządzamy w sposób efektywny. Miasta to szczególne jednostki przestrzenne w zakresie gospodarki wodnej. Racjonalne i całościowe traktowanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości, to wyzwanie, któremu potrafią sprostać najlepsi.
– Mateusz Balcerowicz, Zastępca Redaktora Naczelnego „Gospodarki wodnej”

W Polsce marnujemy ogromne ilości wody. Nie dostrzegamy tego jesienią i zimą, ale latem susza staje się problemem nr 1. Z drugiej strony miasta borykają się z coraz częstszymi podtopieniami powodowanymi nawalnymi deszczami i nie zawsze wydolną infrastrukturą, która nie jest w stanie sprostać zadaniu odprowadzania ogromnych ilości wody w stosunkowo krótkim czasie. W dobie susz i podtopień zapominamy, że woda stanowi także ważny element funkcjonowania miasta. To również dzięki jej dobremu zagospodarowaniu rozwijają się kultura, rozrywka, sport i rekreacja. Wyzwanie może więc stanowić dla miasta prawdziwą szansę. Które miasta wykorzystują wodę lepiej, a które mają jeszcze sporo do zrobienia? Tego dowiedzą się Państwo z Water City Index 2021 – rankingu miast. Warto się w niego wczytać i z niego skorzystać, bo każda inicjatywa i wartościowa publikacja (a do takich zalicza się ten ranking) mająca na celu podniesienie efektywności gospodarowania zasobami wody jest obecnie nie do przecenienia.
– Szymon Pewiński, Redaktor Prowadzący Miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja”

Cenię Water City Index za kompleksowe podejście. Autorzy uwzględniają tak czynniki naturalne, jak i działania włodarzy, biznesu oraz komfort życia mieszkańców. Wszystko w optyce poszanowania zasobów wodnych i adaptacji do zmian klimatu. O gospodarce wod-kan, retencji, renaturyzacji rzek, walce z suszą piszemy w Teraz Środowisko na co dzień, stąd traktuję ten ranking jako wartościową wskazówkę do dalszych dziennikarskich poszukiwań.
– Marta Wierzbowska-Kujda, Redaktor Naczelna „Teraz Środowisko”

Skip to content