CERTYFIKACJA WIELOKRYTERIALNA

HQE

System oceny wielokryterialnej budynków HQE (Haute Qualité Environmentale) powstał we Francji w 2012 r. Jego operatorem poza terenem Francji jest organizacja Cerway. Na arenie międzynarodowej system uwzględnia lokalne warunki klimatyczne i normy. Certyfikacją można objąć budynki o różnej funkcji, np. mieszkaniowe, komercyjne, sektora publicznego, projekty urbanistyczne, oraz w różnej fazie powstawania: budowane, istniejące, modernizowane. Na 2019 rok w Polsce certyfikowane w HQE są na razie jedynie budynki mieszkalne.
System podzielony jest na dwie części: środowiskowe zarządzanie projektem i ocenę efektywności środowiskowej budynku. Ta ostatnia zawiera 14 celów pogrupowanych w cztery obszary: energię, środowisko, komfort użytkowania i zdrowie. Kryteria oceny dotyczą człowieka w takim samym stopniu, co środowiska. Oceny w HQE są następujące: Pass, Good, Very Good, Excellent, Exceptional. Najniższą ocenę otrzymuje się za spełnienie warunków minimalnych, a wyższe oceny za spełnienie określonej liczby spośród 14 celów.
W procesie certyfikacji pomagają konsultanci – referenci HQE, a weryfikacji spełnienia wymagań dokonują niezależni, mianowani przez Cerway, audytorzy HQE.

Więcej informacji

Aby znaleźć certyfikowany budynek w Polsce kliknij TUTAJ