• 12 lipca 2022

Dlaczego coroczna kontrola termowizyjna instalacji elektrycznych jest tak ważna?

Dlaczego coroczna kontrola termowizyjna instalacji elektrycznych jest tak ważna?

Dlaczego coroczna kontrola termowizyjna instalacji elektrycznych jest tak ważna? 341 341 PLGBC

Materiał partnera

Szczególną grupę pożarów w budynkach stanowią pożary wzniecane przez niesprawne instalacje elektryczne. Stanowią one około 20% wszystkich pożarów występujących w ciągu roku. Ich przyczyną są najczęściej niesprawne instalacje elektryczne, ale zdarzają się pożary spowodowane przez przeciążenia prądowe w instalacjach pozornie sprawnych. Bezpieczeństwo eksploatowanych instalacji elektrycznych zależy przede wszystkim od poprawnego ich zaprojektowania oraz regularnego kontrolowania ich badaniami przeciwpożarowymi instalacji. Taką kontrolę można wykonać przy użyciu kamery termowizyjnej. Ta usługa często potrzebna jest, aby uzyskać polisę ubezpieczeniową lub mniejsze składki. Dzięki niej można sprawdzić, które elementy instalacji należy wymienić lub naprawić.

Skupmy się na przykładzie zakładu, w którym firma TERMOCENT wykonywała kontrole przeciwpożarowe instalacji elektrycznych za pomocą kamery termowizyjnej. Zgodnie z założeniami były one przeprowadzane corocznie. Każdego roku w trakcie pomiaru zlokalizowano kilka usterek priorytetu 2 i 3. W trakcie kontroli w 2020 roku wskazano sześć usterek (wykres 1): pięć z nich było priorytetu 3, jedna zaś priorytetu 2. Brak zastosowania się do zaleceń TERMOCENT odnośnie naprawy urządzeń przedstawionych w sprawozdaniu z pomiarów, doprowadził do powstania pożaru w zakładzie, którego przyczyną było jedno z nieprawidłowo pracujących urządzeń. Kolejna kontrola miała miejsce ponad 1,5 roku później (w 2022 roku). Okazało się, że przez zaniechanie corocznych kontroli liczba usterek (wykres 1) wzrosła do 15 w czym: siedem z nich miało priorytet 1 (wymagające natychmiastowej naprawy), siedem z nich priorytet 2, a jedna priorytet 3. Nie tylko liczna usterek wzrosła prawie trzykrotnie, ale sama waga tych usterek także, przez co ponownie pojawiło się ryzyko pożaru w zakładzie.

Pożaru (po kontroli w 2020 roku) prawdopodobnie dałoby się uniknąć, naprawiając usterki wskazane przez TERMOCENT w 2020 roku.

Przykładem wpływu braku systematyczności kontroli na priorytet usterki może być pokazane na zdjęciu 1 urządzenie, które podczas badania w 2020 roku otrzymało ocenę pozytywną. Zdjęcie 2 przedstawia to samo urządzenie kontrolowane w 2022, którego usterkę sklasyfikowaliśmy jako priorytet 1, czyli wymagające natychmiastowej naprawy/wymiany. Gdyby zlecono kontrolę termowizyjną wcześniej, to prawdopodobnie udałoby się wskazać nieprawidłowo pracujące urządzenie z niższym poziomem usterki (np. priorytet 3) i uniknięto by bezpośredniego zagrożenia pożarem oraz znacznie zmniejszono koszty związane z naprawą urządzenia.

Więcej w temacie kontroli przeciwpożarowej instalacji elektrycznych można przeczytać tutaj.

Skip to content