• 30 października 2020

Due Diligence a inwestycje zrównoważone – część 3/3

Due Diligence a inwestycje zrównoważone – część 3/3

Due Diligence a inwestycje zrównoważone – część 3/3 1024 768 PLGBC

Materiał Partnera

Audyty środowiskowe funkcjonujących obiektów służą przede wszystkim ocenie zgodności z wymaganiami prawa. Wyniki takich audytów, np. określenie ryzyka występowania powodzi oraz analizy możliwości wystąpienia podtopień, czy ocena wystąpienia zagrożeń wystąpienia szkód górniczych, mogą również być wykorzystane na potrzeby zrównoważonego projektowania.

Także studia dodatkowe na potrzeby certyfikacji BREEAM czy LEED mogą przyczynić się do zaproponowania rozwiązań mających na celu ograniczenie zużycia zasobów (energia, woda itp.). Wdrażanie zrównoważonych rozwiązań projektowych (np. wykorzystanie wody szarej czy wykorzystanie lub rozsączanie wód opadowych, ocena efektywności energetycznej budynku, zastosowanie fotowoltaiki) może być kosztowne. Ale z drugiej strony, nakłady poniesione na etapie budowy, mogą w znacznym stopniu przyczynić się oszczędności w trakcie eksploatacji obiektu. I to jest mierzalny cel, który przyczyni się zarówno do oszczędności finansowych, jak i oszczędności zasobów środowiskowych.

WYSTĘPOWANIE POWODZI CZY PODTOPIEŃ, NIEZGODNOŚCI PLANOWANEJ INWESTYCJI Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP), WYSTĄPIENIA SZKÓD GÓRNICZYCH ITP.

Wymienione powyżej ryzyka mogą wiązać się z koniecznością poniesienia przez inwestora dodatkowych nakładów finansowych lub wdrożenia działań zapobiegawczych. Z drugiej strony, nakłady poniesione na etapie budowy, mogą przyczynić się do oszczędności w trakcie eksploatacji obiektu.

Powodzie czy podtopienia mogą prowadzić do katastrofy budowlanej. W Polsce dostępny jest hydroportal publikujący mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego (na stronach Informatycznego Systemu Osłony Kraju), który określa dla poszczególnych obszarów ryzyko powodziowe o prawdopodobieństwie występowania powodzi od mniejszego niż 0,2% (występowanie powodzi raz na 500 lat) do ponad 10% (powódź raz na 10 lat). Nawet w przypadku braku występowania ryzyka powodzi należy przeanalizować inwestowany teren oraz późniejsze jego zagospodarowanie (w czasie eksploatacji obiektu) w celu uniknięcia ewentualnych podtopień i zalań, np. z powodu deszczów nawalnych czy lokalnych podtopień.

Zielone budownictwo umożliwia wykonanie analiz, dzięki którym można wdrożyć w projekcie działania zmniejszające ryzyko wystąpienia podtopień podczas deszczów nawalnych. Obecnie szybko rozwija się również trend zrównoważonego projektowania w zakresie oszczędzania wody poprzez wykorzystanie wody szarej. Stosuje się różne techniki wykorzystania wód opadowych. Coraz większą popularnością cieszą się też projekty, w których woda deszczowa jest odprowadzana do gruntu zamiast do kanalizacji. Dostępnych jest wiele, różnorodnych technik SUD, które architekci mogą wykorzystać do zaprojektowania bardzo oryginalnej przestrzeni.

Niezgodność planowanej inwestycji z zapisami MPZP może skutkować brakiem możliwości uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w dalszej kolejności brakiem możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. Zaś ryzyko wystąpienia szkód górniczych może wiązać się z koniecznością dostosowania projektu budowlanego obiektu do panujących warunków geologicznych.

RYZYKO WYNIKAJĄCE Z BRAKU ZGODNOŚCI PROCESÓW REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE/OBIEKCIE Z POSIADANYMI DECYZJAMI/POZWOLENIAMI

Realizując rozszerzony audyt środowiskowy obejmujący szczegółową analizę zgodności z wymaganiami prawa, można uniknąć ryzyka związanego z posiadaniem decyzji nieadekwatnych do realizowanych procesów w zakładzie produkcyjnym czy innym obiekcie. Analiza taka może dotyczyć sprawdzenia, czy np. zakład nie przekracza ilości wytwarzanych odpadów względem posiadanego pozwolenia, czy składane są stosowne sprawozdania do urzędów itp. Analiza zgodności z prawem pomoże ograniczyć ryzyko finansowe (konieczność uzyskania nowych pozwoleń lub zmiany istniejących; grzywny w razie kontroli WIOŚ), ale przede wszystkim ograniczy ryzyko „czasowo-finansowe”, gdyż czas potrzebny na uzyskanie nowych decyzji/pozwoleń jest bardzo długi (przykładowo czas uzyskania decyzji środowiskowej czy pozwolenia zintegrowanego może trwać nawet dwa lata) i niejednokrotnie brak decyzji/pozwoleń z zakresu ochrony środowiska powoduje wstrzymanie realizacji projektu lub konieczność ponoszenia podwyższonych opłat.

DUE DILIGENCE JEST POTRZEBNY DLA INWESTYCJI ZRÓWNOWAŻONYCH

Podsumowując, analiza typu Due Diligence jest niezbędnym narzędziem przy podejmowaniu decyzji i zaplanowaniu inwestycji, a audyty środowiskowe w ramach procesu Due Diligence już stały się powszechnie stosowaną praktyką przy transakcjach. Natomiast, wykorzystanie pozyskanych w tym procesie informacji na potrzeby zrównoważonego projektowania staje się coraz bardziej doceniane.