Laboratorium Efektywność Energetyczna Budynków

Laboratorium Efektywność Energetyczna Budynków (EEB Lab) w Polsce zgromadziło szerokie grono lokalnych interesariuszy i międzynarodowych ekspertów, którzy badali zarówno bariery, jak i czynniki wspierające coraz większy udział budynków energooszczędnych w polskim rynku. Laboratorium zostało zorganizowane przez WBCSD (World Business Council for Sustainable Development, pl. Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju) wraz z członkami i partnerami projektu prowadzonego pod nazwą Efektywność Energetyczna Budynków (EEB 2.0).

Dzięki wywiadom z interesariuszami i tematycznym debatom, EEB Lab opracowało 20 zaleceń dotyczących działań odnoszących się do najważniejszych barier w przekształceniu rynku, zidentyfikowanych przez jego uczestników podczas wywiadów przeprowadzonych podczas laboratorium.

Zalecenia dotyczą czterech ogólnych kategorii przeszkód:

 • Braku świadomości i działań przywódczych;
 • Braku szerokiego dostępu do wiedzy i umiejętności;
 • Braku wsparcia dla działań długoterminowych;
 • Braku wielostronnego zaangażowania.

Zalecenia dotyczące działań zostały szczegółowo przedstawione w części głównej raportu Energy Efficiency in Buildings Poland (patrz: str. 16 i 30). Partnerzy EEB Lab dotychczas zobowiązali się do podjęcia ponad połowy zaproponowanych działań (patrz: str. 30). Będą także wspólnie pracować, aby wskazać podmioty odpowiedzialne za pozostałe zalecenia jako członkowie nowej Platformy EEB (patrz poniżej).

W Polsce budynki odpowiadają za znacznie ponad 40% końcowego zużycia energii. Poprawa efektywności energetycznej budynków umożliwia więc ograniczenie emisji i złagodzenie zmian klimatu. Energooszczędne budynki mogą także przynosić szereg krajowych, regionalnych i osobistych korzyści, takich jak zwiększone bezpieczeństwo energetyczne czy zatrudnienie, a także korzyści społeczne i zdrowotne.

Efektywność energetyczna budynków posiada silne uzasadnienie biznesowe, a wśród międzynarodowych inwestorów i najemców zauważalny jest popyt na wysoce energooszczędne budynki. W innych segmentach rynku, takich jak segment mieszkaniowy, prowadzone są projekty pilotażowe, jednak potencjał tych sektorów pozostaje w większości niewykorzystany. Uczestnicy Laboratorium zauważyli, że faktycznie istnieje dwupoziomowy rynek budownictwa energooszczędnego. Budowa nowych obiektów dla międzynarodowych deweloperów, których grupą docelową są międzynarodowi najemcy i inwestorzy, stanowiący relatywnie niewielki rynek, wymaga efektywności energetycznej opisywanej zazwyczaj w odniesieniu do systemów oceny budynków ekologicznych, takich jak LEED i BREEAM. Z drugiej strony, rynek, którego grupą docelową są lokalni, prywatni najemcy i właściciele/inwestorzy, kieruje się możliwie najniższym kosztem budowy, bez jakiegokolwiek zainteresowania efektywnością energetyczną. W konsekwencji efektywność energetyczna nie jest priorytetem dla właścicieli budynków, deweloperów i innych uczestników rynku, a Polska pozostaje w tyle w porównaniu z innymi państwami pod względem wdrażania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej (UE).

Laboratorium wykazało jednak znaczną chęć działania i współpracy prowadzącej do zmian. Napędza ją świadomość korzyści i obecność dowodów z segmentu rynku prowadzonego przez międzynarodowych najemców i inwestorów. Postanowiono więc powołać Platformę wielostronnej współpracy – „Platforma EEB” – w celu promocji budownictwa energooszczędnego, założoną przez siedem organizacji partnerskich. Platforma ta pozwoli członkom na wzajemne uzupełnianie swoich działań związanych z budownictwem energooszczędnym oraz na informowanie się o prowadzonych pracach. Umożliwi także współpracę z sektorem publicznym w ramach opracowywania długoterminowej strategii dotyczącej budownictwa energooszczędnego oraz angażowanie się w konsultacje dotyczące polityki UE poprzez kanały udostępniane przez międzynarodowe organizacje partnerskie.

Członkowie Platformy będą podejmować rekomendowane działania, takie jak organizacja długoterminowej kampanii kształtującej świadomość w zakresie efektywności energetycznej, wspieranej przez nowe materiały edukacyjne i szkoleniowe; opracowywanie długoterminowej strategii budownictwa energooszczędnego oraz rozważenie strategii przetargowych, zachęcających do większej integracji w obrębie łańcucha dostaw. Zaleca się, aby przedsiębiorstwa przejęły inicjatywę poprzez udostępnianie swojej polityki i charakterystyki energetycznej swoich budynków, a także udoskonalanie szkoleń dla użytkowników w momencie oddania budynków do użytku.

Laboratorium EEB, które odbyło się w Warszawie w czerwcu 2014 r. i trwało trzy dni, stanowiło część trzeciego lokalnego wydarzenia w zakresie projektu WBCSD EEB 2.0, który rozpoczął się w 2013 r. Celem EEB 2.0 jest uruchomienie realnie wykonalnych energooszczędnych inwestycji, które nie są realizowane ze względu na przeszkody natury finansowej, prawnej, organizacyjnej i inne przeszkody niezwiązane z aspektem technicznym, a także doprowadzenie do przekształcenia w obrębie rynków lokalnych i krajowych.

Firmy członkowskie EEB 2.0

 • Skanska (lider projektu)
 • AGC
 • AkzoNobel
 • ArcelorMittal
 • Cofely / GDF SUEZ
 • Lafarge
 • Schneider Electric
 • Siemens
 • SGS
 • United Technologies
 • JLL (gość projektu)

Partnerzy Laboratorium

 • Buildings Performance Institute Europe (BPIE)
 • Construction Marketing Group (CMG)
 • European Bank for Reconstruction and Development (EBRD, pl. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju)
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB)
 • Institute for Environmental Economics (IEE, pl. Instytut Ekonomii Środowiska)
 • Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE)
 • Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS, pl. Królewski Instytut Dyplomowanych Rzeczoznawców)
 • UNEP Sustainable Building and Climate Initiative
 • World Green Building Council

PLGBC, jako członek World Green Building Council – jednego z partnerów Platformy EEB, zadeklarowało swoją gotowość do udziału we wdrażaniu na lokalnym rynku zdefiniowanych w ramach Platformy działań na polu efektywności energetycznej w budynkach. Będą to między innymi: kampania edukacyjna, materiały szkoleniowe dla studentów i profesjonalistów, opracowanie case studies.

Źródło: streszczenie raportu Energy Efficiency in Buildings Poland