• 24 kwietnia 2020

Inicjatywy członków PLGBC – TACTUS

Inicjatywy członków PLGBC – TACTUS

Inicjatywy członków PLGBC – TACTUS 480 600 PLGBC

Zrównoważone budownictwo, oddziałując w pozytywny sposób na środowisko naturalne, jest obecnie nieocenionym narzędziem dającym możliwość zachowania i wspierania bioróżnorodności. Szczególne znaczenie ma to w miastach, które stanowią nowy typ środowiska dla organizmów żywych i charakteryzują się dużym zagęszczeniem ludności oraz zabudowaną przestrzenią. Nieustanny rozwój miast we wszystkich kierunkach i płaszczyznach, (w środowisku już zurbanizowanym jak i na terenach podmiejskich – np. użytkowanych rolniczo), ma wpływ na funkcjonowanie i możliwości ochrony organizmów żywych – dziko występujących gatunków, koegzystujących z nami w środowisku miejskim.

Organizmami, które można łatwo zaobserwować w miastach są ptaki. Ich rola w ekosystemie miejskim oraz zachowaniu lokalnej bioróżnorodności jest bardzo istotna. Niestety życie w mieście wiąże się dla nich z wieloma zagrożeniami, między innymi: zanikiem i niszczeniem siedlisk lęgowych, miejsc odpoczynku, żerowisk, a także śmiertelnymi kolizjami z zabudową i szklanymi elementami infrastruktury. Szereg obowiązujących uwarunkowań prawnych (Ustawa o ochrony przyrody, Rozporządzenie Ministra w sprawie gatunków dziko występujących objętych ochroną) wprowadziło możliwość realnej ochrony ptaków i dzięki nim skala zagrożeń związanych z utratą siedlisk jest stopniowo minimalizowana. Nie dotyczy to jednak kwestii ochrony ptaków przed kolizjami ze szkłem stosowanym w budownictwie. To stosunkowo nowo rozpoznany problem, szczególnie w Polsce, a co za tym idzie możliwość wdrażania rozwiązań ochronnych była do tej pory ograniczona. Tymczasem korzystając z doświadczenia krajów zachodnich, możemy implementować proste rozwiązania wdrażane na etapie projektowym, które minimalizują ryzyko kolizji ptaków z naszymi budynkami i towarzyszącą im infrastrukturą.

W ramach tegorocznego World Green Building Week organizowanego pod hasłem #HomeGreenHome, wychodząc naprzeciw tej tematyce oraz rozwijającym się trendom w zrównoważonym budownictwie związanym z zachowaniem bioróżnorodności, firma TACTUS wraz z zaprzyjaźnionymi ornitologami przygotowała prezentację dla architektów i projektantów stanowiącą zestaw prostych i sprawdzonych praktyk możliwych do zastosowania na etapie projektowania naszych domów, minimalizujących ryzyko kolizji ptaków z przeszklonymi elementami fasad naszych domów. Promując tego typu rozwiązania oraz wykorzystując je w naszych domach przyczynimy się do ochrony ptaków i wspierania bioróżnorodności naszych miast.

Materiał zostanie zaprezentowany współpracującym z firmą TACTUS architektom i projektantom oraz będzie rozsyłany do zainteresowanych osób, firm. Prezentacje dostępna będzie również na stronie firmowej TACTUS