• 21 lutego 2019

Jak Sweco wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak Sweco wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak Sweco wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju 421 526 PLGBC
Działalność Działu Budownictwa Ekologicznego i Działu GIS Sweco Consulting

Sweco Consulting w codziennej pracy angażuje się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Poprzez promowanie certyfikacji budynków w systemach BREEAM, LEED, WELL, Fitwel oraz wykorzystanie technologii związanych z modelowaniem dynamicznym i optymalizacją zużycia energii, Sweco wpływa na wiele aspektów dotykających zrównoważonego rozwoju. Poprzez realizowane projekty wspiera m.in. zapewnianie dostępu do czystej, nieskażonej wody, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, wykorzystanie materiałów pochodzących z legalnych źródeł, właściwe zarządzanie odpadami, efektywne gospodarowania energią. Sweco dba także o zapewnienie zdrowych i sprzyjających rozwojowi warunków pracy i życia. Działania te dążą nie tylko do budowania pojedynczych zrównoważonych budynków, ale także dzielnic i całych założeń urbanistycznych.

Dział GIS Sweco Consulting pracuje nad zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych. Realizuje kilka tego typu projektów w zlewniach miejskich, pracuje również nad obszarami dorzeczy największych polskich rzek, poprawiając poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Wykonuje przy tym analizy potencjału retencyjnego, spływów powierzchniowych czy zastoisk wody. Te realizacje są bardzo interesujące między innymi ze względu na zakres danych wykorzystywanych w opracowaniach. Optymalny wariant zakłada wykorzystanie cyfrowych baz danych dotyczących ukształtowania terenu, hydrografii, sieci kanalizacyjnej, geologii i typów gleb, zagospodarowania przestrzennego aktualnego oraz planowanego, danych hydrologicznych oraz wielu innych aspektów. Stan cyfryzacji w Polsce nie zawsze pozwala na bezpośrednie wykorzystanie wszystkich tego typu dostępnych danych. W takim przypadku zespół GIS wykonuje digitalizację we własnym zakresie, uzyskując wsad do dalszych analiz przestrzennych.

Konferencja „Miasta przyszłości”

5 kwietnia 2018 r. odbyła się pierwsza konferencja organizowana przez Sweco pod nazwą „Miasta Przyszłości”. Jej głównym przesłaniem było pokazanie inspirujących rozwiązań i pomysłów pozwalających na tworzenie i rozwój przestrzeni miejskich przygotowanych na nieuniknione zmiany klimatyczne i potrzeby mieszkańców. Podczas konferencji wystąpili specjaliści w dziedzinach związanych ze zrównoważonym budownictwem, urbanistyką, energią i środowiskiem naturalnym. Zaprezentowano treści dotyczące zielonej certyfikacji budynków i jej wpływu na kształtowanie przyszłych miast oraz wpływu na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka. Poruszono także temat priorytetów rozwojowych w polskich miastach, podnoszenia wartości terenów oraz atrakcyjności miejsc oraz roli partycypacji społecznych w procesie kształtowania miast i nowoczesnego podejścia do urbanistyki. Innym problemem poruszanym na spotkaniu było mądre gospodarowanie zużyciem energii. W tym obszarze przedstawione zostały możliwości optymalizacji zużycia i efektywnego zarządzania energią w budynkach. Pod lupę wzięto także kwestię środowiska naturalnego i próbę pogodzenia postępującej urbanizacji z ochroną przyrody.

W związku z bardzo pozytywnymi opiniami odnośnie poziomu i jakości prezentowanych treści, Sweco postanowiło zorganizować drugą edycję konferencji. 11 kwietnia 2019 r. zaproszeni prelegenci z różnych części Europy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami z zakresu projektowania i budowania miast przyszłości. Poruszone zostaną m.in. takie tematy jak konsultacje społeczne, placemaking, foresight miejski, gospodarka wodna, adaptacja do zmian klimatu, ekologia, biofilia, technologia w miastach, energia. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie WWW wydarzenia: http://www.miasta-przyszlosci.pl/.

Chcemy podnosić świadomość uczestników w zakresie najnowszych trendów i rozwiązań, dzielić się wiedzą oraz zwrócić uwagę na bieżące wyzwania i problemy miast. Organizowane przez nas wydarzenie stwarza też możliwości nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych – mówi Marcin Gawroński, Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego

Projekt ławki retencyjnej RE-BENCH

Nowatorska i ekologiczna ławka przechwytująca wodę deszczową – to pomysł zespołu profesjonalistów ze Sweco Consulting, wymyślony na potrzeby międzynarodowego konkursu „Cities for our Future” zorganizowanego przez RICS. Projekt ławki retencyjnej, nazwanej RE-Bench, został wybrany jako jeden z pięciu najlepszych w Europie. Zadaniem innowacyjnego mebla miejskiego jest przede wszystkim retencja wody deszczowej, zwłaszcza tej powstającej w wyniku deszczy nawalnych, i gromadzenie jej w warstwie retencyjnej. Dzięki temu możliwe będzie zmniejszenie ilości wody wpływającej do kanalizacji i spowolnienie jej spływu, a także chłodzenie najbliższego otoczenia dzięki odparowaniu zgromadzonej wody oraz dzięki roślinności. Dodatkowymi funkcjami ławki są m.in. produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, zapewnienie miejsca do siedzenia, odpoczynku i spotkań lokalnej społeczności oraz zapewnienie dodatkowego miejsca na roślinność.

W zamyśle twórców ławka ma być dostosowana do potrzeb danej lokalizacji w mieście czy na osiedlu. Może być wyposażona w kosze do segregacji odpadów, regał z książkami, domki dla owadów, albo może stanowić element placu zabaw. Pełniłaby ona również funkcje edukacyjne i podnosiła świadomość wśród społeczeństwa na temat zmian klimatycznych i sposobów łagodzenia ich skutków. Pomysłodawcy mają świadomość, że jedna ławka nie rozwiąże problemu z zalewaniem miast podczas ulew i nie zlikwiduje suszy. Ekologiczna ławka ma być ideą, którą można będzie wykorzystywać w różnych miejscach, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, jako rozwiązanie dla błękitno-zielonej infrastruktury.

Mamy nadzieję, że nasza ławka – miejsce spotkań i odpoczynku, wpłynie na zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Teraz na nasz zespół czeka wiele zadań, które doprowadzą do powstania pierwszej pilotażowej ławki – wspomina Maria Dolniak, Assessor BREEAM Communities, koordynator prac nad RE-Bench.