• 13 kwietnia 2022

Jakie nieruchomości są uznawane za zgodne z unijną taksonomią?

Jakie nieruchomości są uznawane za zgodne z unijną taksonomią?

Jakie nieruchomości są uznawane za zgodne z unijną taksonomią? 800 534 PLGBC

Materiał partnera

Tematyka raportowania ESG to aktualnie jeden z najgorętszych tematów nie tylko w sektorach finansów czy bankowości, ale również w nieruchomościach.

Dlaczego jest to takie ważne? Powodów można wymienić kilka, m.in. zmieniające się uwarunkowania prawne, wzrastająca świadomość społeczna, oczekiwania potencjalnych inwestorów, jak również rosnący popyt na produkty i usługi, które wpisują się w zasady zrównoważonego rozwoju. Szczególnie wiążące dla przedsiębiorców stają się europejskie przepisy prawne, w tym przyjęcie Europejskiego Zielonego Ładu. Unijne regulacje wyraźnie wskazują na priorytet związany z dążeniami do neutralności klimatycznej oraz działaniami na rzecz mitygacjiadaptacji do zmian klimatu.

W kontekście sektora budownictwa trzeba mieć na względzie także unijną Taksonomię (EU Taxonomy). Pod tym pojęciem należy rozumieć zbiór regulacji, wytycznych i kryteriów, które w założeniu pozwolą zakwalifikować różnego rodzaju inwestycje czy działalności jako zrównoważone i zgodne z dążeniami UE do neutralności klimatycznej oraz adaptacji do zmiany klimatu. Intencją Taksonomii jest również możliwość porównywania między sobą projektów, aby instytucje finansowe mogły kierować swoje pieniądze do tych, które są bardziej „zielone”.

Wytyczne Taksonomii dotyczą zarówno nowych, jak i istniejących budynków i obejmują takie elementy jak energia, zużycie wody, gospodarka cyrkularna, zapobieganie zanieczyszczeniomwpływ na bioróżnorodność. By spełnić unijne wymagania, należy identyfikować ryzyko związane ze zmianą klimatu, a także wykazać się większą efektywnością energetyczną niż wymagana przez obowiązujące przepisy (10% mniej dla nowych budynków, 30% redukcji dla remontowanych).

Zrównoważone budynki muszą być wyposażone w wodooszczędną armaturę i urządzenia, a także nie wykorzystywać szkodliwych substancji w materiałach użytych do ich budowy i wykończenia. Nacisk położony jest również na projektowanie budynków zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej, oraz odpowiednią gospodarkę odpadami budowlanymi, w tym ich recykling. Budynki nie mogą być realizowane na obszarach cennych przyrodniczo. Dodatkowo dla obiektów powyżej 5 tys. m2 należy wykonać obliczenia śladu węglowego, a także testy szczelności i badania termowizyjne.

Generalnie unijna Taksonomia stawia dodatkowe wymagania dla budynków, znane w niektórych obszarach z certyfikacji wielokryterialnych, m.in. BREEAM czy LEED. W połączeniu z dostępem do korzystniejszego finansowania dla zrównoważonych inwestycji, Taksonomia powinna skutkować zwiększoną motywacją inwestorów i deweloperów, aby projektować i modernizować budynki, tak by były bardziej przyjazne dla środowiska i klimatu.

Firmy coraz częściej podejmują się realizacji ambitnych celów i towarzyszących im działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako Sweco wspieramy naszych klientów przy realizacji pomysłów związanych z działalnością firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju w tym m.in. weryfikację wymagań taksonomii UE.

Fragment pochodzi z artykułu, który ukazał się w grudniowym wydaniu Real Estate Magazine

Skip to content