• 22 marca 2023

Kodeks Etyki PLGBC

Kodeks Etyki PLGBC

Kodeks Etyki PLGBC 940 788 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało Kodeks Etyki organizacji. Określa on ogólne ramy, w jakie powinno wpisywać się postępowanie każdego Członka Stowarzyszenia. Jego zadaniem jest promowanie zachowań etycznych, monitorowanie ich przestrzegania oraz angażowanie Członków Stowarzyszenia w podejmowane inicjatywy dla zrównoważonego budownictwa w Polsce. PLGBC jest jedną z pierwszych green building councils, które wprowadziły tego typu ramowy dokument.

Organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, podejmują własne inicjatywy dla wypracowania ram działania sektora. Dlatego też w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC powstał Kodeks Etyki.

Materiał stanowi ważny i świadomy krok w rozwoju organizacji.  To zbiór zasad służących efektywnemu pełnieniu misji, a także osiąganiu celów i realizacji zadań statutowych stowarzyszenia w branży zrównoważonego budownictwa w Polsce.
Oczekiwaniem stowarzyszenia jest respektowanie przez jego Członków wartości i standardów etycznych organizacji w trakcie prowadzenia działalności.

Co ważne, niezależnie od Kodeksu Etyki PLGBC, u Członków Stowarzyszenia mogą funkcjonować również inne szczegółowe dokumenty dotyczące postępowania w przypadku niepożądanych zjawisk i zachowań, takie jak procedury antykorupcyjne, zasady/regulacje compliance, branżowe kodeksy etyki. Wzajemnie mogą się uzupełniać, stwarzając warunki do działań biznesowych.

PLGBC wyznaczyło kierunek zmian. Jest jedną z pierwszych green building councils, które wprowadziły tego typu ramowy dokument. Kodeks Etyki PLGBC jest również przykładem dobrej praktyki dla innych organizacji pozarządowych. Może znacząco wpłynąć na pozytywne zmiany, relacje między ludźmi, podejście do realizowanych aktywności, z szacunkiem i dbałością o środowisko. Podkreśla transparetność, niezależność, wiarygodność i jakość prowadzonych działań.

Ramowy dokument opracowała Grupa Robocza PLGBC, składająca się z przedstawicieli firm i członków indywidualnych, ze wsparciem prawnym. Zarząd PLGBC przyjął Kodeks Etyki uchwałą w dniu 14 marca 2023 r.

–  Kodeks Etyki PLGBC pokazuje dojrzałość naszej organizacji, także pod kątem zarządzania. Jest również dowodem na dojrzałość działań naszych Członków, którzy sięgają po sprawdzoną, wartościową wiedzę i uczestniczą w szeregu innowacyjnych projektów. Dla przyszłych Członków, Kodeks jest sygnałem do zatrzymania się i zrewidowania swoich oczekiwań i działań. Wchodzimy w czasy ESG, czasy dowodów i przykładów dobrych praktyk, a także odpowiedzialnego zarządzania – podkreśla Elżbieta Rotblum, Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, pomysłodawczyni i koordynatorka prac grupy roboczej, Sustainability Expert w Skanska CEE.

Członkowie grupy roboczej PLGBC ds. etyki o Kodeksie

Katarzyna Szklarz
Doradca ds. ESG,
Vantage Development S.A.

–  PLGBC jako inicjatywa zmierzająca do zapewnienia wyższych standardów w dziedzinie budownictwa ekologicznego, dokonało ważnego kroku poprzez stworzenie swojej struktury.
Kolejnym naturalnym krokiem było wyznaczenie pewnego rodzaju drogowskazu-kodeksu etycznego, który w przejrzysty sposób zobowiąże wszystkich członków do działania zgodnego z wartościami Stowarzyszenia. I choć pojęcie „etyka” jest w powszechnym użytku, zdefiniowanie go w precyzyjny sposób wiązało się z nie lada wyzwaniem, przez swoją wieloznaczność i silne powiązanie z kwestiami moralnymi i wartościami.

PLGBC jako prekursor kodeksu może stanowić wytyczną dla działań innych stowarzyszeń, przyczyniając się do kształtowania pozytywnych zmian nie tylko w branży budowlanej.
W końcu etyka to nie tylko kwestia moralności i etykiety, to przede wszystkim podejście do życia, które opiera się na szacunku do innych ludzi i środowiska naturalnego. I wszyscy za te pozytywne zmiany trzymamy mocno kciuki.

Agnieszka Płodzik,
Doradca środowiskowy

–  Etyczne postępowanie jest mi bliskie we wszystkich dziedzinach życia. Dołączenie do grupy roboczej miało na celu wypracowanie standardu dla Członków organizacji jak również dla nas samych. Zdefiniowanie pojęć, którymi kieruje się na co dzień utwierdza mnie w przekonaniu, że wysokie standardy są czymś naturalnym. Kierowanie się zasadami etyki i spójność we wszystkich dziedzinach życia – pracy zawodowej, życiu prywatnym, działalności społecznej są dla mnie wartością nadrzędną.

Zdecydowanie Kodeks Etyczny jest szerszym kontekstem. Stanowi dobre warunki brzegowe dla wszystkich działań biznesowych, jest drogowskazem, który kierunek obrać i jak nie zbaczać z naszej drogi, jak nie uginać się pod presją społeczeństwa, osób kwestionujących, zasady postępowania w biznesie, w życiu.

Dla mnie dokument jest definicją wszystkich pojęć i zachowań, którymi posługuję się na co dzień.
Jest wyjaśnieniem, co oznacza etyka dla naszej organizacji. To zbiór zasad, których stosowanie jest czysta przyjemnością, a nie żmudnym obowiązkiem.

Zdecydowanie jest to kierunek dla wszystkich – tak jak polityki ekologiczne zasady compliance czy inne dokumenty funkcjonujące w firmach, organizacjach. Szczerze wierzę, że zasady etyczne staną się standardem wdrażanym przez polskie firmy. Kodeks stanie się dobrą praktyką rynkową nie tylko w PLGBC, ale także w innych firmach, które nie są powiązane z sektorem buduj/certyfikuj/projektuj.

dr hab. inż. arch. Kinga Rybak – Niedziółka
Adiunkt | SGGW

–  Zasady etyki są ważnym elementem kultury pracy i zarzadzania, co było bezpośrednim powodem mojej chęci przyłączenia się do zespołu Komisji Etyki PLGBC. Świadomość przyjętych zasad związanych z szacunkiem dla pracownika powinna być jednym z celów statutowych członków PLGBC.

Ośrodki edukacyjne oraz inne przedsiębiorstwa powinny w swoich działaniach stosować wartości oparte na tolerancji, moralności i prawdzie, co powinno dotyczyć zarówno ogólnych zasad funkcjonowania oraz relacji pracowniczych.

Odpowiedzialność związana z zachowaniem kultury pracy i z działaniami pro środowiskowymi jest jednym z obligatoryjnych celów współcześnie działających uczelni oraz innych firm, co wymaga realizowania polityki zgodnej z respektowaniem podstawowych zasad związanych z etyką. Szczególnie jest to istotne w przypadku ośrodków edukacyjnych, które przygotowują przyszłych pracodawców i pracowników do działalności zawodowej, co wymaga uwrażliwienia na uniwersalny system wartości związanych z szeroko pojętą oraz aktywną odpowiedzialnością w relacjach społecznych oraz biznesowych.

Włodzimierz Jakubas,
Dyrektor Biura Zarządzania Projektami & ESG Lead,
SIG Sp. z o.o.

–  PLGBC jako inicjatywa zmierzająca do zapewnienia wyższych standardów w dziedzinie budownictwa ekologicznego, dokonało ważnego kroku poprzez stworzenie swojej struktury.
Kolejnym naturalnym krokiem było wyznaczenie pewnego rodzaju drogowskazu-kodeksu etycznego, który w przejrzysty sposób zobowiąże wszystkich członków do działania zgodnego z wartościami Stowarzyszenia. I choć pojęcie „etyka” jest w powszechnym użytku, zdefiniowanie go w precyzyjny sposób wiązało się z nie lada wyzwaniem, przez swoją wieloznaczność i silne powiązanie z kwestiami moralnymi i wartościami.

PLGBC jako prekursor kodeksu może stanowić wytyczną dla działań innych stowarzyszeń, przyczyniając się do kształtowania pozytywnych zmian nie tylko w branży budowlanej.
W końcu etyka to nie tylko kwestia moralności i etykiety, to przede wszystkim podejście do życia, które opiera się na szacunku do innych ludzi i środowiska naturalnego. I wszyscy za te pozytywne zmiany trzymamy mocno kciuki.

Elżbieta Rotblum,
Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC,
Sustainability Expert w Skanska CEE

– Kodeks Etyki PLGBC pokazuje dojrzałość naszej organizacji, także pod kątem zarządzania.

Jest również dowodem na dojrzałość działań naszych Członków, którzy sięgają po sprawdzoną, wartościową wiedzę i uczestniczą w szeregu innowacyjnych projektów.

Dla przyszłych Członków, Kodeks jest sygnałem do zatrzymania się i zrewidowania swoich oczekiwań i działań. Wchodzimy w czasy ESG, czasy dowodów i przykładów dobrych praktyk, a także odpowiedzialnego zarządzania.

Skip to content