Korzyści ekonomiczne

Z punktu widzenia zrównoważenia inwestycji korzyści ekonomiczne, jakie ona wygeneruje są równie ważne jak uwzględnienie aspektu społecznego oraz poszanowanie środowiska naturalnego w trakcie realizacji i eksploatacji budynku. Nie można więc mówić o prawdziwie zrównoważonym budynku, jeśli jego funkcjonowanie nie będzie bardziej oszczędne, tj. wyraźnie tańsze od jemu podobnych, ale konwencjonalnych budynków.

W krajach anglosaskich prowadzi się od wielu już lat badania w kierunku określenia wymiernych korzyści, jakie przynoszą green buildings. Otóż na zagadnienie korzyści ekonomicznych patrzy się tam bardzo szeroko, biorąc pod uwagę nie tylko niższe koszty samej eksploatacji budynku, ale również niższą absencję chorobową i wynikającą stąd większą rentowność firm, wyższą wydajność pracowników oraz, co ciekawe, ale bardzo różne od polskich realiów, wyższy odsetek pracowników o wyższych kwalifikacjach, pracujących w zrównoważonych budynkach.

Najbardziej oczywiste są niższe koszty mediów: energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody i ścieków sanitarnych, związanych z bieżącą eksploatacją budynku. Oszczędności te można obliczyć porównując rzeczywisty budynek z budynkiem referencyjnym, tj. budynkiem o takim samym kształcie, wielkości i funkcji, ale standardowych rozwiązaniach w zakresie gospodarki energią i wodą. Oszczędności mogą sięgać kilkudziesięciu procent. Należy zwracać baczną uwagę na to, jaki jest standard budynku referencyjnego, ponieważ inny będzie poziom odniesienia w przypadku budynku referencyjnego w systemie certyfikacji LEED, a inny w BREEAM.

Zmniejszona absencja chorobowa wynika z wyższego komfortu, oferowanego przez budynki zrównoważone. Więcej świeżego powietrza, mniej lotnych związków organicznych, niższy hałas, lepsze oświetlenie miejsc pracy – to tylko przykłady czynników wpływających na ograniczenie zmęczenia oraz lepsze samopoczucie.

Opublikowane w USA dane mówią o obniżeniu kosztów eksploatacyjnych ponoszonych w green buildings o średnio 8-9 % w stosunku do budynków konwencjonalnych, o 7,5 % wzroście wartości nieruchomości oraz o zwiększeniu wskaźnika rentowności inwestycji o 6,6 % (źródło: „Construction Marketplace SmartMarket Report”). W zielonych budynkach komercyjnych w Stanach Zjednoczonych odnotowuje się średnio 3,5 % przyrost wynajętej powierzchni, a czynsz jest wyższy o 3 % (źródło: „Greening of Corporate America SmartMarket Report”).