Polish Circular Hotspot

Polish Circular Hotspot to publiczno-prywatna platforma skupiająca podmioty nierzadko konkurujące ze sobą na co dzień, ale dzięki współpracy i dostępowi do wspólnych zasobów mające szansę osiągnąć więcej zarówno dla rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego, jak i dla własnych interesów. By odważniej i jak najszerzej promować koncepcje cyrkularne, platforma pod jednym szyldem łączy potencjał i zasoby różnych grup interesariuszy: administracji państwowej, samorządowej, biznesu, świata nauki.

Przystępując do inicjatywy, PLGBC będzie współpracować z nimi nad wprowadzaniem innowacyjnych, kompleksowych, praktycznych i skalowalnych rozwiązań we wszystkich sektorach gospodarki. Polish Circular Hotspot skupia różne branże, w tym budownictwo, HORECA, opakowania, elektronikę, tworzywa sztuczne, transport, energetykę i tekstylia; podejmuje działania dedykowane miastom i regionom. Kładzie nacisk na współpracę międzysektorową i ponadregionalną, a także na kooperację administracji i biznesu, zapewniając tym samym większą efektywność podejmowanych działań.

To właśnie dzięki zaangażowaniu i współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów możliwa jest skuteczna implementacja rozwiązań cyrkularnych. W procesie tworzenia prawa decydenci mogą wspierać się argumentami świata biznesu i nauki, a dzięki temu przedsiębiorstwa nie są jedynie petentami, lecz ich głos jest słyszalny w dyskusji na temat skutecznej legislacji. Ponadto takie wielopłaszczyznowe podejście pozwala na szybszą i efektywniejszą transformację gospodarki linearnej w kierunku cyrkularnej oraz na szersze wdrażanie rozwiązań technologicznych, w którym PLGBC, jako platforma zrzeszająca podmioty działające w sektorze zielonego budownictwa, będzie brało aktywny udział.

Więcej o Polish Circular Hotspot tutaj

Skip to content