• 12 maja 2021

Partnerstwo PLGBC i Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP

Partnerstwo PLGBC i Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP

Partnerstwo PLGBC i Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP 561 585 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP podpisały z końcem kwietnia br. list intencyjny dotyczący współpracy. Organizacje mają zamiar podejmować wspólne inicjatywy na rzecz zrównoważonego budownictwa i architektury.

Współpraca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP ma charakter partnerski. Instytucje będą wzajemnie wspierać się w działaniach w obszarze wydarzeń, projektów i inicjatyw dla promowania zrównoważonego budownictwa i architektury.

– Świat w którym żyjemy, to świat zbudowany: od tego jak go budujemy zależy nie tylko nasze doświadczenie, ale też doświadczenia przyszłych pokoleń. Musimy budować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony – z poszanowaniem ludzi i zasobów, dbając o jakość przestrzeni, które nas otaczają, dbając o zachowanie zasobów naturalnych, dbając o zamknięty obieg już istniejących materiałów. Zacieśnianie współpracy z SARP jest wyrazem naszej wspólnej dbałości i odpowiedzialności za ten świat – wspólnie będziemy promować zrównoważone środowiskowo rozwiązania w architekturze i urbanistyce, tak ważne w obliczu wyzwań klimatycznych oraz jakości życia w Polsce. – mówi Agnieszka Strzemińska, Prezydentka PLGBC.

Główną przesłanką partnerstwa była wspólna troska o poszanowanie środowiska naturalnego i ochronę klimatu wynikająca z celów statutowych obu organizacji.

Partnerstwo PLGBC i SARP obejmować będzie patronaty nad inicjatywami, współorganizację konferencji, seminariów oraz szkoleń. Stowarzyszenia chcą upowszechniać wiedzę związaną ze zrównoważonym rozwojem, aby promować ekologiczne rozwiązania architektonicznie, budowlane, urbanistyczne i te związane z planowaniem przestrzennym.

– Sektor budowlany w Europie odpowiada za 40% zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz za degradację środowiska naturalnego. Od ponad 20 lat Unia Europejska podejmuje działania dotyczące obniżenia emisji CO2 do atmosfery, tak aby do 2050 roku Europa stała się neutralna klimatycznie. Jako Stowarzyszenie Architektów Polskich – SARP dbamy o wysoką jakość architektury i przestrzeni z jednoczesnym poszanowaniem środowiska i ochroną klimatu, jesteśmy świadomi potrzeby istotnych zmian w sposobie projektowania, wznoszenia i użytkowaniu budynków oraz całych przestrzeni urbanistycznych. Podejmujemy ścisłą współpracę z PLGBC, aby połączyć nasze działania związane z edukacją i promocją architektury oraz urbanistyki sprzyjającej środowisku naturalnemu i stabilności klimatu – podkreśla Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Wiceprezes SARP ds. środowiska i ochrony klimatu.

Porozumienie podpisano w kwietniu br.

Skip to content