fbpx

Cele Zrównoważonego Rozwoju w budownictwie

Celem prac powołanej grupy było stworzenie raportu przedstawiającego zastosowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w budownictwie. Raport zaprezentuje case studies, obrazujące dobre praktyki realizowane przez firmy członkowskie. W ramach prac grupy wypracowywano również rekomendacje oraz schematy wdrożenia idei SDGs w użytkowanych oraz projektowanych przestrzeniach.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) przedstawiła 17 celów stanowiących wyzwanie dla ludzkości. Celem kampanii jest poprawa jakości życia i środowiska poprzez uniezależnienie wzrostu gospodarczego od zmian klimatu, ubóstwa i nierówności na świecie. Zrównoważone budownictwo może w dużym stopniu przyczynić się do realizacji tych celów.

Warto zaznaczyć, iż wszystkie działania łączy Cel 17, czyli Partnerstwa na rzecz celów. To właśnie wspólne projekty skupione wokół zielonego budownictwa realnie wpływają na kształtowanie zrównoważonego rozwoju. PLGBC ściśle współpracuje z innymi organizacjami międzynarodowymi, działającymi na rzecz poprawy klimatu, co dodatkowo wzmacnia przekaz i pozwala dzielić się doświadczeniami.

Stworzenie projektu, który naświetla konkretne działania firm członkowskich PLGBC, było dla nas bardzo ważne. Zaprezentowanie konkretnych rozwiązań i inicjatyw dało szansę na powielanie dobrych praktyk, było też wyrazem świadomości i odpowiedzialności przedsiębiorstw biorących udział w projekcie.

Celem prac powołanej grupy była merytoryczna konsultacja i wymiana doświadczeń na temat możliwości i zakresu wdrażania dobrych praktyk, będących odpowiedzią na wyzwania SDGs.

W ramach cyklicznych spotkań wyodrębniono najważniejsze problemy oraz podjęto próbę zmierzenia się z nimi przez wypracowanie modelowych, dostępnych rozwiązań. Wiedza, opinie i doświadczenie członków grupy były istotnym wkładem w tworzeniu raportu SDGs w budownictwie.

Więcej Informacji:
Magdalena Wojtas
e-mail: mwojtas@plgbc.org.pl
tel.: +48 537 445 958