Circularity Accelerator

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) przystąpiło do Circularity Accelerator – międzynarodowego projektu, który ma przyśpieszyć wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym i efektywne gospodarowanie zasobami w sektorze budowlanym. Liderem projektu jest World Green Building Council (WorldGBC).

Wpływ budownictwa na zmiany klimatu

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) ryzyko przekroczenia globalnego ocieplenia o 1,5oC w ciągu najbliższych pięciu lat wynosi 50%. Niepokojący jest również fakt, że pomiędzy szczytami klimatycznymi ONZ COP21 i COP26 gospodarka światowa zużyła o 70% więcej surowców niż Ziemia jest w stanie uzupełnić [1]. Towarzyszące temu emisje gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń i spadek bioróżnorodności przyśpieszają zmiany klimatyczne i ograniczają naturalną zdolność ekosystemów do regeneracji naturalnych zasobów, np. wody i żyznych gleb [2].

Środowisko zbudowane odpowiedzialne jest za około 37% globalnej emisji CO2, a sektor budowlany rocznie pochłania blisko 40% światowych zasobów. Do 2050 r. dwie trzecie światowej populacji będzie mieszkać w miastach, zużywając 75% zasobów naturalnych i odpowiadając za połowę globalnych odpadów oraz ponad 60% emisji gazów cieplarnianych [1]. Co więcej,  ponad jedna trzecia materiałów wykorzystywanych na całym świecie jest przeznaczona na budynki, a jedynie 9% pochodzi z gospodarki o obiegu zamkniętym.

WorldGBC’s Circularity Accelerator

Aby stawić czoła negatywnym wpływom środowiska zbudowanego na klimat i zasoby oraz wspierać cele zrównoważonego rozwoju przedstawione przez ONZ oraz cele Porozumienia paryskiego, WorldGBC w ramach programu Circularity Accelerator zaangażowało ponad 70 green building councils  z różnych krajów i ich 36 000 członków.

W ramach współpracy z wiodącymi firmami i decydentami w tym sektorze oraz trzema partnerami: Brightworks Sustainability, Foster + Partners i Ramboll, zostanie utworzona platforma przeznaczona do podnoszenia ambicji branży budowlanej oraz zwiększania popytu na rozwiązania w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami, które mają zostać wdrożone przed końcem dekady:

Cel na 2030 r.: Zrównoważone zarządzanie i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, ograniczenie wytwarzania i składowania odpadów oraz dążenie do zużywania zasobów na poziomie zerowym netto w całym cyklu życia budynków.

Cel na 2050 r.: Środowisko zbudowane o zerowym zużyciu zasobów netto w całym cyklu życia, dążenie do przywrócenia zasobów i ekosystemów w dobrze prosperującej gospodarce o obiegu zamkniętym.

W ramach Circularity Accelerator zostaną również podjęte następujące działania mające na celu zwiększenie świadomości i edukacji branży budowlanej w zakresie GOZ i efektywnego wykorzystania zasobów:

  • opracowanie raportu identyfikującego obecny stan rynku, zawierającego m.in. kluczowe wyzwania i możliwości zastosowania gospodarki o obiegu zamkniętym w budownictwie. Raport powstanie przy współpracy Partnera Technicznego – WSP.
  • przeprowadzenie globalnej kampanii na temat wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym i efektywnego gospodarowania zasobami w sektorze budowlanym, w tym obejmującej szkolenia, publikacje i narzędzia dla GBCs oraz partnerów projektu.

Podstawę projektu stanowią zadania przygotowane przez GBCs na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym:

Partnerzy projektu

Partnerzy techniczni

Literatura:
[1] Circle Economy, 2022 Circularity Gap Report, Styczeń 2022
[2] Global Alliance of Buildings and Construction (GABC), i International Energy Agency (IEA), Global Status Report for Buildings and Construction Sector, Październik 2021

Skip to content