SMARTER Finance for Families

Projekt SMARTER Finance for Families był realizowany w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020. Celem projektu było wdrożenie w 12 krajach uczestniczących programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka. Dwuletni projekt zainicjowano w maju 2019 roku. Brało w nim udział 17 organizacji europejskich specjalizujących się w dziedzinie zrównoważonego budownictwa. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, jako jedyna organizacja z Polski, dołączyło do tego projektu.

Idea projektu
SMARTER Finance for Families

Promowanie certyfikowanych zrównoważonych domów i mieszkań jako alternatywy w stosunku do standardowych nieruchomości mieszkalnych

W ramach projektu PLGBC pracowało nad stworzeniem systemu certyfikacji wielokryterialnej dla budynków mieszkaniowych, ZIELONY DOM. Certyfikowanie inwestycji mieszkaniowych w systemie ZIELONY DOM nie tylko wyróżni deweloperów na rynku nieruchomości pod względem jakości ich inwestycji i dbałości o środowisko, ale przede wszystkim uczyni ich liderami rozwoju zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego.

Współpracujące w ramach projektu instytucje finansowe, poprzez emisję preferencyjnych kredytów hipotecznych na certyfikowane zielone domy, znacząco zmniejszą ryzyko niewywiązania się kredytobiorców z zobowiązań z tytułu kredytów hipotecznych. Jest to możliwe dzięki niższym kosztom eksploatacyjnym (mniejsze zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody), wysokiej jakości powietrza wewnętrznego (a co za tym idzie korzyściach zdrowotnych dla mieszkańców) oraz wyższej wartości rynkowej certyfikowanej nieruchomości. Możliwość otrzymania preferencyjnego kredytu hipotecznego umożliwia nabywcy zainwestowanie środków finansowych w lepszą jakość budowy.

Program Zielona Hipoteka może wywrzeć pozytywny wpływ na rynek budownictwa mieszkaniowego, stymulując jego transformację w kierunku zerowej emisji. Poprzez swoje działania w ramach programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka, partnerzy programu – banki oraz deweloperzy – edukują potencjalnych nabywców na temat wszystkich korzyści płynących z zakupu mieszkania lub domu posiadającego certyfikat ZIELONY DOM, zachęcając ich tym samym do podejmowania właściwych decyzji na etapie wyboru nieruchomości.

Cele projektu
SMARTER Finance for Families

  • Wdrożenie programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka, który przyczynił się do poprawy zdrowia, komfortu i statusu finansowego obywateli
  • Nawiązanie współpracy pomiędzy deweloperami/inwestorami, bankami i jednostką certyfikującą PLGBC w celu upowszechnienia certyfikowanych zrównoważonych domów i zielonych kredytów hipotecznych

Projekt SMARTER Finance for Families miał upowszechnić budowę zrównoważonych domów/mieszkań, dzięki wprowadzeniu systemu certyfikacji budynków mieszkalnych, zarówno pod kątem efektywności energetycznej, jak i innych aspektów zrównoważonego budownictwa. Dźwignią dla tych działań było wypracowanie z sektorem finansowym preferencyjnych produktów hipotecznych, dedykowanych wspomnianym nieruchomościom.

Program Zielony Dom i Zielona Hipoteka skierowany był do deweloperów mieszkaniowych, inwestorów prywatnych, instytucji finansowych oferujących kredyty hipoteczne oraz firm oferujących usługi, produkty, materiały, technologie i inne zrównoważone rozwiązania, które przyczyniają się do budowy i obsługi najbardziej zielonych, energooszczędnych nieruchomości mieszkaniowych.

Wprowadzenie na rynek zielonego kredytu hipotecznego na certyfikowane domy jest bardzo aktualne w kontekście obecnych i wdrażanych dyrektyw europejskich (w szczególności EPBD i EED), które wymagają postępu w kierunku budynków o zerowym zużyciu energii netto, znacznego zmniejszenia ilości odpadów budowlanych oraz zmniejszenia toksyczności materiałów używanych do budowy i wykończenia domów i mieszkań. Zrównoważone, certyfikowane domy, jako projekty energooszczędne i ekologiczne, wychodzą naprzeciw rosnącym obawom związanym z bezpieczeństwem energetycznym, w tym rosnącymi cenami energii. Przyczyniając się do upowszechnienia certyfikowanych zielonych domów, inwestorzy i deweloperzy realnie wpływają na przyspieszenie i wzrost rentowności transformacji przemysłu budowlanego w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

Prace grupy roboczej Certyfikat ZIELONY DOM

W ramach projektu SMARTER utworzono grupę roboczą Certyfikat ZIELONY DOM. Członkowie grupy aktywnie wspierali tworzenie systemu certyfikacji dla budynków mieszkalnych, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. W skład grupy wchodzili przedstawiciele takich firm i organizacji, jak: SMAY, Green Vest, Sweco Consulting, Horizone Studio, pracownia Kwadratura, Stowarzyszenie Komfort Ciszy, Grupa 5 Architekci, Skanska Residential Development Poland, WSP Polska, Knauf Insulation, JW+A czy Tactus.

Program
Zielony Dom i Zielona Hipoteka

Inicjatywa ta pozwoliła stworzyć konsorcjum pomiędzy bankiem, inwestorem/deweloperem, nabywcą domu i jednostką certyfikującą PLGBC. Program łączył dwa elementy: certyfikowane w systemie ZIELONY DOM domy i mieszkania, oraz preferencyjne kredyty hipoteczne na ich zakup, skierowane do potencjalnych nabywców.

Do udziału w programie zaproszone były banki oferujące kredyty hipoteczne oraz deweloperzy chcący inwestować w wysokiej jakości, energooszczędne i przyjazne środowisku domy.

Szczegółowe informacje zawarte są w poniższych broszurach:

Kontakt
Dorota Bartosz
Dyrektorka ds. Zrównoważonego Budownictwa
dbartosz@plgbc.org.pl
+48 693 697 946

Lista dostawców zrównoważonych rozwiązań dla zielonych domów

W ramach projektu SMARTER miała powstać również lista dostawców zrównoważonych rozwiązań dla zielonych domów. Celem jej stworzenia było umożliwienie deweloperom/inwestorom i zespołom projektowym szybkiej identyfikacji firm świadczących usługi, dostarczających technologie, materiały i produkty wysokiej jakości, które mogą przyczynić się do spełnienia kryteriów zawartych w certyfikacji ZIELONY DOM.

W ramach programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka banki partnerskie oferują dedykowane kredyty hipoteczne na zakup domów lub mieszkań posiadających certyfikat Zielony Dom. Szczegółowe informacje oraz aktualne warunki udzielania kredytów dostępne są na stronach internetowych banków partnerskich.

Lista banków partnerskich:

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ)
Ekologiczny kredyt hipoteczny
Szczegóły znajdują się na stronie internetowej banku, w zakładkach „Ekologiczny kredyt hipoteczny” i „Dokumenty”

BNP Paribas Bank Polska S.A.
O szczegółach przeczytasz na stronie internetowej banku.

Więcej Informacji:
Anna Jurczak
Project Manager
e-mail: ajurczak@plgbc.org.pl
+48 609 987 147

Aktualności dotyczące SMARTER Finance for Families

Skip to content