fbpx

SMARTER Finance for Families

Projekt SMARTER Finance for Families jest realizowany w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020. Celem projektu jest wdrożenie w 12 krajach uczestniczących programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka. Dwuletni projekt zainicjowano w maju 2019 roku. Bierze w nim udział 17 organizacji europejskich specjalizujących się w dziedzinie zrównoważonego budownictwa. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, jako jedyna organizacja z Polski, dołączyło do tego projektu.

Idea projektu
SMARTER Finance for Families

Promowanie certyfikowanych zrównoważonych domów i mieszkań jako alternatywy w stosunku do standardowych nieruchomości mieszkalnych

W ramach projektu PLGBC pracuje nad stworzeniem systemu certyfikacji wielokryterialnej dla budynków mieszkaniowych, Zielony Dom. Certyfikowanie inwestycji mieszkaniowych w systemie Zielony Dom nie tylko wyróżni deweloperów na rynku nieruchomości pod względem jakości ich inwestycji i dbałości o środowisko, ale przede wszystkim uczyni ich liderami rozwoju zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego.

Współpracujące w ramach projektu instytucje finansowe, poprzez emisję preferencyjnych kredytów hipotecznych na certyfikowane zielone domy, znacząco zmniejszą ryzyko niewywiązania się kredytobiorców z zobowiązań z tytułu kredytów hipotecznych. Jest to możliwe dzięki niższym kosztom eksploatacyjnym (mniejsze zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody), wysokiej jakości powietrza wewnętrznego (a co za tym idzie korzyściach zdrowotnych dla mieszkańców) oraz wyższej wartości rynkowej certyfikowanej nieruchomości. Możliwość otrzymania preferencyjnego kredytu hipotecznego umożliwia nabywcy zainwestowanie środków finansowych w lepszą jakość budowy.

Program Zielona Hipoteka może wywrzeć pozytywny wpływ na rynek budownictwa mieszkaniowego, stymulując jego transformację w kierunku zerowej emisji. Poprzez swoje działania w ramach programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka, partnerzy programu – banki oraz deweloperzy – edukują potencjalnych nabywców na temat wszystkich korzyści płynących z zakupu mieszkania lub domu posiadającego certyfikat Zielony Dom, zachęcając ich tym samym do podejmowania właściwych decyzji na etapie wyboru nieruchomości.

Cele projektu
SMARTER Finance for Families

  • Wdrożenie programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka, który przyczyni się do poprawy zdrowia, komfortu i statusu finansowego obywateli
  • Nawiązanie współpracy pomiędzy deweloperami/inwestorami, bankami i jednostką certyfikującą PLGBC w celu upowszechnienia certyfikowanych zrównoważonych domów i zielonych kredytów hipotecznych

Projekt SMARTER Finance for Families ma upowszechnić budowę zrównoważonych domów/mieszkań, dzięki wprowadzeniu systemu certyfikacji budynków mieszkalnych, zarówno pod kątem efektywności energetycznej, jak i innych aspektów zrównoważonego budownictwa. Dźwignią dla tych działań będzie wypracowanie z sektorem finansowym preferencyjnych produktów hipotecznych, dedykowanych wspomnianym nieruchomościom.

Program Zielony Dom i Zielona Hipoteka skierowany jest do deweloperów mieszkaniowych, inwestorów prywatnych, instytucji finansowych oferujących kredyty hipoteczne oraz firm oferujących usługi, produkty, materiały, technologie i inne zrównoważone rozwiązania, które przyczyniają się do budowy i obsługi najbardziej zielonych, energooszczędnych nieruchomości mieszkaniowych.

Wprowadzenie na rynek zielonego kredytu hipotecznego na certyfikowane domy jest bardzo aktualne w kontekście obecnych i wdrażanych dyrektyw europejskich (w szczególności EPBD i EED), które wymagają postępu w kierunku budynków o zerowym zużyciu energii netto, znacznego zmniejszenia ilości odpadów budowlanych oraz zmniejszenia toksyczności materiałów używanych do budowy i wykończenia domów i mieszkań. Zrównoważone, certyfikowane domy, jako projekty energooszczędne i ekologiczne, wychodzą naprzeciw rosnącym obawom związanym z bezpieczeństwem energetycznym, w tym rosnącymi cenami energii. Przyczyniając się do upowszechnienia certyfikowanych zielonych domów, inwestorzy i deweloperzy realnie wpływają na przyspieszenie i wzrost rentowności transformacji przemysłu budowlanego w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

Prace grupy roboczej
Certyfikat Zielony Dom

W ramach projektu SMARTER utworzono grupę roboczą Certyfikat Zielony Dom. Członkowie grupy aktywnie wspierają tworzenie systemu certyfikacji dla budynków mieszkalnych, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. W skład grupy wchodzą przedstawiciele takich firm i organizacji, jak: SMAY, Green Vest, Sweco Consulting, Horizone Studio, pracownia Kwadratura, Stowarzyszenie Komfort Ciszy, Grupa 5 Architekci, Skanska Residential Development Poland, WSP Polska, Knauf Insulation, JW+A czy Tactus.

Rezultaty prac nad systemem certyfikacji Zielony Dom będą dostępne wkrótce.

Program
Zielony Dom i Zielona Hipoteka

Inicjatywa ta pozwoli stworzyć konsorcjum pomiędzy bankiem, inwestorem/deweloperem, nabywcą domu i jednostką certyfikującą PLGBC. Program łączy dwa elementy: certyfikowane w systemie Zielony Dom domy i mieszkania, oraz preferencyjne kredyty hipoteczne na ich zakup, skierowane do potencjalnych nabywców.

Do udziału w programie zaproszone są banki oferujące kredyty hipoteczne oraz deweloperzy chcący inwestować w wysokiej jakości, energooszczędne i przyjazne środowisku domy.

Szczegółowe informacje zawarte są w poniższych broszurach:

Kontakt
Dorota Bartosz
dbartosz@plgbc.org.pl
+48 693 697 946

Lista dostawców zrównoważonych rozwiązań dla zielonych domów

W ramach projektu SMARTER powstanie również lista dostawców zrównoważonych rozwiązań dla zielonych domów. Celem jej stworzenia jest umożliwienie deweloperom/inwestorom i zespołom projektowym szybkiej identyfikacji firm świadczących usługi, dostarczających technologie, materiały i produkty wysokiej jakości, które mogą przyczynić się do spełnienia kryteriów zawartych w certyfikacji Zielony Dom.

Szczegółowe kryteria, które należy spełnić, aby znaleźć się na liście, zostaną przedstawione wkrótce.

Aktualności dotyczące SMARTER Finance for Families