• 11 maja 2021

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis 724 1024 PLGBC

Materiał partnera

11 maja, podczas Konferencji Miasta Zrównoważone zaprezentowano zwycięzców drugiej edycji Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis. Badanie ocenia 50 największych miast w Polsce w trzech fundamentalnych obszarach zrównoważonego rozwoju: społeczeństwo, środowisko i gospodarka. Celem raportu jest porównanie, które miasta i na jakich polach radzą sobie najlepiej. Opracowanie prezentuje ponadto interesujące i innowacyjne projekty, dzięki czemu jest swoistym katalogiem dobrych praktyk dla władz miejskich.

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis został przygotowany przez firmę projektowo-konsultingową Arcadis we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inspiracją dla stworzenia rankingu był raport „Arcadis Sustainable Cities Index”, który klasyfikuje 100 globalnych metropolii. Głównym założeniem twórców rankingu jest popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju i dostarczenie władzom miast użytecznego narzędzia pomiaru tej koncepcji.

Grupa potencjalnych Odbiorców Rankingu jest bardzo szeroka i poza władzami tych miast, obejmuje także przedstawicieli społeczności lokalnej, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz wszystkie inne osoby zaangażowane w sprawy lokalnego rozwoju.

Wyniki Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis 2021

Podstawą budowy Rankingu jest zbiór wskaźników szczegółowych, które przyporządkowano do jednego z trzech obszarów (ładów) zrównoważonego rozwoju: Społeczeństwo, Środowisko i Gospodarka. W obrębie każdego z trzech obszarów wyodrębnione zostały dziedziny. Łącznie w ramach środowiska, gospodarki i społeczeństwa określono 19 dziedzin i zdefiniowano 45 wskaźników szczegółowych.

Ocena zrównoważonego rozwoju w obszarze społecznym koncentruje się na jakości życia obecnie i w perspektywie dla przyszłych pokoleń. Elementy takie jak zdrowie i dostęp do opieki zdrowotnej oraz edukacja stanowią podstawę zrównoważonego rozwoju społecznego. Ponadto wskaźniki w obszarze rozwoju społecznego pozwalają na ocenę miast pod względem demografii, kultury, ubóstwa, bezpieczeństwa i aktywności społecznej mieszkańców.

Obszar Środowiska w znacznej mierze koncentruje się na tych elementach przestrzeni miejskiej, które w dużym stopniu wpływają na zdrowie oraz samopoczucie mieszkańców miasta. Są to przede wszystkim: dobra jakość powietrza, wrażliwość na zmiany klimatu, obecność zieleni w strukturze miejskiej. Niezwykle istotne kwestie dotyczą również wykorzystania zasobów, racjonalnej gospodarki odpadami, dostępności do urządzeń sieciowych, a także planowania przestrzennego.

Obszar Gospodarki koncentruje się na kondycji ekonomicznej miasta wykorzystując wskaźniki odnoszące się do wydatków inwestycyjnych miast, sytuacji na rynku pracy, przedsiębiorczości mieszkańców, wartości środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej na realizację projektów, a także stanu infrastruktury transportowej w miastach. Wskaźniki te określają, jaki poziom w rozwoju gospodarczym osiągnęły miasta, ale także wskazują możliwości dalszego ich rozwoju.

Na podstawie wyników oceny wskaźników i dziedzin wyłonione zostały trzy najlepsze miasta w klasyfikacji ogólnej oraz po jednym zwycięskim mieście w każdym z trzech obszarów.  A oto zwycięzcy Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis 2021:

ZWYCIĘZCY KLASYFIKACJI OGÓLNEJ

1. miejsce WARSZAWA
2. miejsce TORUŃ
3. miejsce ZIELONA GÓRA

ZWYCIĘZCA OBSZARU SPOŁECZEŃSTWO

1. miejsce WARSZAWA

ZWYCIĘZCA OBSZARU ŚRODOWISKO

1. miejsce KOSZALIN

ZWYCIĘZCA OBSZARU GOSPODARKA

1. miejsce WARSZAWA

 

Autorzy rankingu WCI 2020

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis został przygotowany przez firmę projektowo-konsultingową Arcadis we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Oto oni:

  • dr hab. Tadeusz Borys, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
  • dr hab. prof. UE Małgorzata Markowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Gospodarki Regionalnej
  • Katarzyna Kobiela, Kierownik Zespołu Środowiska w Arcadis
  • Magdalena Polus, Starszy Specjalista ds. Środowiska w Arcadis
  • Maria Młodzianowska-Synowiec, Starszy Specjalista ds. Środowiska w Arcadis
  • Danuta Muszer, Starszy Specjalista ds. Środowiska w Arcadis
  • Magdalena Golińska, Starszy Specjalista ds. Ochrony Środowiska Arcadis
  • Jarosław Zarzycki, Starszy Specjalista ds. Ochrony Środowiska Arcadis
  • Krzysztof Kutek, Dyrektor Pionu Wody w Arcadis
  • Marcin Ćmielewski, Specjalista ds. Gospodarki Wodnej w Arcadis

 

Misja Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis

– Ranking jest znakomitym sprawdzianem dla władz miejskich, pokazującym jak w przeciągu ostatnich kilku lat poszczególne miasta radziły sobie w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju. Walka z zanieczyszczeniem powietrza, skutkami zmian klimatu, nadmiernym zużyciem zasobów, konieczność poprawy jakości środowiska czy starzenie się społeczeństwa to istotne wyzwania, jakie stoją przed włodarzami miast. Zauważamy, że projekty, w które zaangażowany jest Arcadis często przyczyniają się do realizacji tych wyzwań. Obserwujemy również, że w realizację twardych projektów infrastrukturalnych coraz częściej włączane są działania mające na celu poprawę przestrzeni publicznej służącej bezpośrednio różnym grupom wiekowym mieszkańców. Widzimy także, że wiele projektów miejskich ma charakter synergiczny, przez co sprzyjają zarówno poprawie jakości życia mieszkańców, realizują cele adaptacji do zmian klimatu oraz poprawiają stan środowiska czy infrastruktury – mówi Jarosław Miziołek, Prezes Zarządu w Arcadis

– Inicjatywa ponownego opracowania „Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis” zasługuje na szczególne uznanie, ponieważ nie tylko poszerza możliwości analityczne tworzonego przez Arcadis od kilku lat swoistego OBSERWATORIUM postępów we wprowadzaniu w życie koncepcji zrównoważonego rozwoju, ale także dobrze wpisuje się w aktualny kontekst strategiczny, zarówno globalny, europejski jak i krajowy, a także w dotychczasowe doświadczenia pomiaru implementacji zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym w odniesieniu do obszarów miejskich. Obszary te i ich rozwój w kierunku równoważenia trzech sfer – społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej mają coraz większe znaczenie w każdej skali – ogólnoświatowej, krajowej, regionalnej, a zwłaszcza lokalnej. Wiąże się to z rosnącą odpowiedzialnością samorządów miast za jakość życia mieszkańców, spójność funkcjonowania wymienionych sfer życia miasta oraz skutki postępującej urbanizacji – mówi prof. dr hab. Tadeusz Borys z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Patroni honorowi: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP)

Patroni merytoryczni: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR), Polska Izba Magazynowania Energii (PIME)

Główny patron medialny: Business Insider Polska

Patroni medialni: Gazeta.pl, ZielonaGazeta.pl, Serwis Samorządowy PAP, SAS Serwis Administracyjno-Samorządowy, Forum PPP, Biznes Alert, Tygodnik Przegląd, Teraz Środowisko, Świat OZE, URBnews, Inżynieria.com, Zieleń Miejska, Przegląd Komunalny, Portalkomunalny.pl, Energia i Recykling, Gospodarka Wodna, businessman.pl

Skip to content