• 13 kwietnia 2021

Rozmowa z Adamem Rowickim z E.ON Polska

Rozmowa z Adamem Rowickim z E.ON Polska

Rozmowa z Adamem Rowickim z E.ON Polska 603 754 PLGBC

Przedstawiamy cykl wywiadów z osobami, reprezentującymi nasze firmy członkowskie. Zapytaliśmy ich o kierunek rozwoju zrównoważonego budownictwa w Polsce. Prezentujemy inspirujący wywiad z Panem Adamem Rowickim, Menedżerem E.ON Polska ds. współpracy z branżą nieruchomości komercyjnych.

Jaki jest według Pana kierunek rozwoju zrównoważonego budownictwa?

Branża nieruchomości jest głównym odbiorcą energii i emitentem gazów cieplarnianych do atmosfery. Jej zobowiązania wobec klimatu są olbrzymie, dlatego też determinuje to branżę do wprowadzenia polityki zrównoważonego budownictwa. Dotyczy to zarówno inwestorów budujących nowe obiekty, jak i właścicieli istniejących budynków. Głównymi kierunkami zmian są z jednej strony wprowadzenie rozwiązań ograniczających zużycie energii, wody, ciepła oraz unikanie materiałów uciążliwych dla środowiska i zmniejszenie ilości odpadów budowlanych (poprzez ich ponowne wykorzystanie), z drugiej strony jest zmniejszenie negatywnego wpływu branży na zdrowie człowieka np. poprzez wykorzystanie naturalnej roślinności, budując przestrzeń przyjazną dla pracowników i wpływającą na ich dobre samopoczucie i bezpieczeństwo.

Dlaczego taki kierunek?

Cele klimatyczne postawione przed branżą są jednoznaczne. Do roku 2050 ma się dokonać całkowita dekarbonizacja budynków, tak aby w długoterminowej perspektywie zapobiec wzrostowi średniej globalnej temperatury. Obecnie widzimy znaczący wzrost świadomości rynku w obszarze niekorzystnego wpływu działań człowieka na środowisko naturalne oraz chęć poprawy tej sytuacji. Mam na myśli koncepcję budownictwa opartego na elementach jak najmniej szkodliwych dla środowiska przez cały okres „życia” budynku czyli od projektowania i wznoszenia, poprzez eksploatację budynku aż do jego rozbiórki. Budowa i eksploatacja budynków obejmuje aż 39 proc. rocznej światowej emisji gazów cieplarnianych, a sektor budowlany generuje co roku 500 mln ton odpadów. Dlatego też należy projektować w obiegu zamkniętym, w koncepcji 3R (reduce, reuse, recycle – zmniejszyć, ponownie wykorzystać, poddać recyklingowi). Niezwykle istotne będzie też w najbliższych latach dostosowywanie starszych obiektów do standardów ekologicznych. Na liście rozwiązań stosowanych przez właścicieli są m.in. wymiana istniejącego oświetlenia na LED, wdrażanie technologii odzyskiwania ciepła z systemu wentylacyjnego czy montaż paneli fotowoltaicznych i wykorzystywanie zielonej energii do zasilania budynku.

Czy Pan lub firma podąża tym kierunkiem?

Firma innogy Polska jest żywo zainteresowana wprowadzaniem na rynek rozwiązań sprzyjających środowisku. Od wielu lat w naszym portfolio mamy rozwiązania wykorzystywane przez sektor nieruchomości. Mówię tutaj o gwarancjach pochodzenia potwierdzających, że budynek wykorzystuje energię wytworzoną w 100% z odnawialnych źródeł energii. To jest dokument, który poświadcza właścicielowi obiektu biurowego dbałość o wartości środowiskowe, jakie wynikają z unikniętej emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo proponujemy zastosowanie na obiekcie energii pochodzącej ze słońca poprzez montaż paneli fotowoltaicznych. Obecnie widzimy znaczący wzrost zainteresowania klientów tego typu rozwiązaniem spowodowany zarówno dbałością o klimat i środowisko naturalne, jak również zmniejszeniem opłat za energię. Motywacją do implementacji nowatorskich rozwiązań jest wprowadzona w części dystrybucyjnej opłata mocowa, która kosztuje 76,20 PLN za każdą pobraną MWh w dniu roboczym w godz. 7-22 . Nie bez znaczenia jest również wzrost ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla, który w efekcie końcowym ma wpływ na cenę energii. Obecnie cena jest na poziomie ok. 42 euro, podczas gdy przed rokiem stawka była niższa o blisko 20 euro.

Gdzie widzi Pan swoją rolę?

Rolą szerokorozumianej energetyki jest wsłuchiwanie się w potrzeby rynku nieruchomości i przygotowywanie rozwiązań dostosowanych do wymogów zielonego budownictwa. Bez współpracy trudno będzie realizować założenia i zobowiązania podjęte na Konferencji Klimatycznej ONZ z 2015 roku w Paryżu, czyli dążenie do całkowitego ograniczenia emisji CO2.

Gdzie widzi Pan niszową ścieżkę dla zrównoważonego budownictwa?

W dobie niebezpieczeństw związanych z pandemią i rzeczywistością, która czeka nas po niej na pewno bardzo ważne będzie jeszcze większe skupienie się na potrzebach człowieka, na jego zdrowiu, dobrym samopoczuciu i bezpieczeństwie. Chodzi tutaj o przygotowanie się do czasów, kiedy nastanie względna normalność i zostaną podjęte decyzje o powrocie do biur. Jednym z rozwiązań mogą być konsultacje między właścicielem, zarządcą a najemcami i znalezienie optymalnego rozwiązania, które zapewni pracownikom bezpieczeństwo przez odpowiednie przygotowanie miejsc pracy i części wspólnych.