fbpx
  • 27 kwietnia 2020

Rozmowa z Januszem Flaszą z APA Group

#PLGBC_interview: Less waste na co dzień

Rozmowa z Januszem Flaszą z APA Group

Rozmowa z Januszem Flaszą z APA Group 375 468 PLGBC

Od jakiegoś czasu coraz więcej słyszymy o idei zero waste oraz różnych sposobach, jak konsumować mniej. Czy zero waste w budownictwie jest w ogóle możliwe? Na co tak naprawdę możemy sobie pozwolić? Rozmawiamy z Januszem Flaszą z APA Group, specjalistą do spraw efektywności energetycznej.

W budownictwie mamy dużo rozwiązań – technologicznych, projektowych bądź związanych z zarządzaniem. Jak istotny w ograniczaniu zasobów jest wybór odpowiedniego produktu?

Dokonując wyboru rozwiązania technicznego należy wiedzieć, jaki cel chcemy osiągnąć. Nie zawsze musi to być ekonomia. Mamy do wyboru wiele płaszczyzn: szybkość i niezawodność działania, bezpieczeństwo, prostotę obsługi, efektywność energetyczną i wiele innych.

To użytkownik decyduje, jakie obszary zastosowań będą dla niego najbardziej korzystne. Obecne rozwiązania technologiczne pozwalają na szeroki wachlarz zastosowań i uzyskanie żądanego efektu czy to ekonomicznego, czy technicznego. Jednym z takich rozwiązań jest IPOE. Platforma, która pozwala na monitorowanie energii i mediów oraz na ich jakościową analizę. Platforma może współpracować z inteligentnymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie i dodatkowo rozszerzyć zakres możliwości, np. o zapewnienie komfortu użytkowania współczesnych obiektów nie tylko mieszkalnych, ale i przemysłowych. To wszystko odbywa się zgodnie z ISO 50001.

W jaki sposób idea zrównoważonego budownictwa i certyfikatów wielokryterialnych pomaga w oszczędzaniu zasobów?

Idea zrównoważonego budownictwa i certyfikatów wielokryterialnych w znacznym stopniu pozwala na zmierzenie zasobów energetycznych i środowiskowych, a ponadto zapobiega ich marnotrawieniu. Nie zawsze jesteśmy pewni, czy klimatyzacja w biurze, domu lub w obiekcie przemysłowym została wyłączona lub ma odpowiednie parametry dostosowane do warunków rzeczywistych. Wykorzystując certyfikaty wielokryterialne uwzględniamy złożoność budynku, obiektu i wówczas uzyskujemy najbardziej realne dane sparametryzowane bardzo precyzyjnie, co w efekcie pozwala na wykonanie oceny zamierzonego kryterium lub uzyskania kluczowych wskaźników efektywności, kluczowych mierników dokonań (ang. Key Performance Indicators). KPI są wykorzystywane np. przez wspomnianą wcześniej platformę IPOE.

Jakie znaczenie przy minimalizacji odpadów ma zarządzanie cyklem życia produktów?

Posiadanie wiedzy związanej z cyklem życia produktu ułatwia racjonalne zarządzanie produktem, zgromadzeniem potrzebnych zasobów dla strefy serwisowej, a przede wszystkim pozwala na zmniejszenie odpadów, a tym samym ma wpływ na czystość środowiska, w którym żyjemy. Jest to pewien zbiór naczyń powiązanych, które wzajemnie na siebie oddziałują. Ważne jest, aby jedno z tych naczyń nie zostało przepełnione, doprowadzając do zachwiania stabilnością środowiskową.

W jaki sposób może odbywać się kreowanie świadomości i możliwości, jakie mamy do dyspozycji – edukacja w obszarze zero waste w budownictwie?

Kreowanie świadomości i ukazywanie możliwości w obszarze zero waste w budownictwie powinno odbywać na płaszczyźnie wzajemnej współpracy producentów technologii, wykonawców i inżynierów wykorzystujących świadomie zdobytą wiedzę. Ważnym aspektem jest, aby rozwiązania technologiczne pojawiały się na etapie deski kreślarskiej, a nie w budynku istniejącym już kilka lub kilkanaście lat. Oczywiście wprowadzenie zmian w funkcjonujących już obiektach jest możliwe, ale niesie za sobą wysokie nakłady inwestycyjne, które nie zawsze są współmierne z oczekiwanym efektem. Kluczem jest edukacja na każdym poziomie wiedzy technicznej. Rozwiązania zero waste nie powinny być dostępne tylko dla podmiotów dobrze uposażonych. W mojej opinii podejście do zero waste poprzez efekt skali, daje lepsze rezultaty niż wąskie gardło zastosowań.

Czy to się w ogóle opłaca?

Każde rozwiązanie, które niesie za sobą oszczędności i możliwości kreowania tych oszczędności jest opłacalne, nie tylko pod względem ekonomicznym. Rozwiązania z obszaru zero waste mogą znacznie się przyczynić do spadku, np. CO2. Mogą pozwolić na wygenerowanie oszczędności ekonomicznych i technologicznych. A to pozwala na racjonalne korzystanie z zasobów surowców bezpośrednio uzyskiwanych lub przetwarzanych procesowo. Świadome planowanie procesów technologicznych, przewidywanie anomalii procesowych, wskazywanie zdarzeń niebezpiecznych jest niekwestionowaną korzyścią. Pracując nad projektem IPOE przekonałem się, że bieżąca kontrola obiektu i procesów na obiekcie, analiza jakości energii, przewidywanie wzrostów mocy, utrzymywanie wybranych parametrów w odpowiednich przedziałach, może przynieść wymierne profity w postaci np. zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania kar finansowych nakładanych przez dystrybutorów prądu.