Projekt SMARTER Finance for Families jest realizowany w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020. Celem projektu jest wdrożenie w 12 krajach uczestniczących programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka. Dwuletni projekt zainicjowano w maju 2019 roku. Bierze w nim udział 17 organizacji europejskich specjalizujących się w dziedzinie zrównoważonego budownictwa. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, jako jedyna organizacja z Polski, dołączyło do tego projektu.

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE SMARTER Finance for Families

IDEA PROJEKTU SMARTER Finance for Families

  • PROMOWANIE CERTYFIKOWANYCH ZRÓWNOWAŻONYCH DOMÓW I MIESZKAŃ JAKO ALTERNATYWY W STOSUNKU DO STANDARDOWYCH NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH

W ramach projektu PLGBC pracuje nad stworzeniem systemu certyfikacji wielokryterialnej dla budynków mieszkaniowych, Zielony Dom. Certyfikowanie inwestycji mieszkaniowych w systemie Zielony Dom nie tylko wyróżni deweloperów na rynku nieruchomości pod względem jakości ich inwestycji i dbałości o środowisko, ale przede wszystkim uczyni ich liderami rozwoju zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego.

Współpracujące w ramach projektu instytucje finansowe, poprzez emisję preferencyjnych kredytów hipotecznych na certyfikowane zielone domy, znacząco zmniejszą ryzyko niewywiązania się kredytobiorców ze zobowiązań z tytułu kredytów hipotecznych. Jest to możliwe dzięki niższym kosztom eksploatacyjnym (mniejsze zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody), wysokiej jakości powietrza wewnętrznego (a co za tym idzie korzyściach zdrowotnych dla mieszkańców) oraz wyższej wartości rynkowej certyfikowanej nieruchomości. Możliwość otrzymania preferencyjnego kredytu hipotecznego umożliwia nabywcy zainwestowanie środków finansowych w  lepszą jakość budowy.

Program Zielona Hipoteka może wywrzeć pozytywny wpływ na rynek budownictwa mieszkaniowego, stymulując jego transformację w kierunku zerowej emisji. Poprzez swoje działania w ramach programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka, partnerzy programu – banki oraz deweloperzy – edukują potencjalnych nabywców na temat wszystkich korzyści płynących z zakupu mieszkania lub domu posiadającego certyfikat Zielony Dom, zachęcając ich tym samym do podejmowania właściwych decyzji na etapie wyboru nieruchomości.

CELE PROJEKTU SMARTER Finance for Families

  • WDROŻENIE PROGRAMU ZIELONY DOM I ZIELONA HIPOTEKA, KTÓRY PRZYCZYNI SIĘ DO POPRAWY ZDROWIA, KOMFORTU I STATUSU FINANSOWEGO OBYWATELI
  • NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY DEWELOPERAMI/INWESTORAMI, BANKAMI I JEDNOSTKĄ CERTYFIKUJĄCĄ PLGBC W CELU UPOWSZECHNIENIA CERTYFIKOWANYCH ZRÓWNOWAŻONYCH DOMÓW I ZIELONYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

Projekt SMARTER Finance for Families ma upowszechnić budowę zrównoważonych domów/mieszkań, dzięki wprowadzeniu systemu certyfikacji budynków mieszkalnych, zarówno pod kątem efektywności energetycznej, jak i innych aspektów zrównoważonego budownictwa. Dźwignią dla tych działań będzie wypracowanie z sektorem finansowym preferencyjnych produktów hipotecznych, dedykowanych wspomnianym nieruchomościom.

Program Zielony Dom i Zielona Hipoteka skierowany jest do deweloperów mieszkaniowych, inwestorów prywatnych, instytucji finansowych oferujących kredyty hipoteczne oraz firm oferujących usługi, produkty, materiały, technologie i inne zrównoważone rozwiązania, które przyczyniają się do budowy i obsługi najbardziej zielonych, energooszczędnych nieruchomości mieszkaniowych.

Wprowadzenie na rynek zielonego kredytu hipotecznego na certyfikowane domy jest bardzo aktualne w kontekście obecnych i wdrażanych dyrektyw europejskich (w szczególności EPBD i EED), które wymagają postępu w kierunku budynków o zerowym zużyciu energii netto, znacznego zmniejszenia ilości odpadów budowlanych oraz zmniejszenia toksyczności materiałów używanych do budowy i wykończenia domów i mieszkań. Zrównoważone, certyfikowane domy, jako projekty energooszczędne i ekologiczne, wychodzą naprzeciw rosnącym obawom związanym z bezpieczeństwem energetycznym, w tym rosnącymi cenami energii. Przyczyniając się do upowszechnienia certyfikowanych zielonych domów, inwestorzy i deweloperzy realnie wpływają na przyspieszenie i wzrost rentowności transformacji przemysłu budowlanego w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

UE flaga Smarter poziom

PRACE GRUPY ROBOCZEJ CERTYFIKAT ZIELONY DOM

W ramach projektu SMARTER utworzono Grupę Roboczą Certyfikat Zielony Dom. Członkowie grupy aktywnie wspierają tworzenie systemu certyfikacji dla budynków mieszkalnych, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. W skład grupy wchodzą przedstawiciele takich firm i organizacji, jak: SMAY, Green Vest, Sweco Consulting, Horizone Studio, pracownia Kwadratura, Stowarzyszenie Komfort Ciszy, Grupa 5 Architekci, Skanska Residential Development Poland, WSP Polska, Knauf Insulation, JW+A czy Tactus.

Rezultaty prac nad systemem certyfikacji Zielony Dom będą dostępne wkrótce.

PROGRAM ZIELONY DOM I ZIELONA HIPOTEKA

Inicjatywa ta pozwoli stworzyć konsorcjum pomiędzy bankiem, inwestorem/deweloperem, nabywcą domu i jednostką certyfikującą PLGBC. Program łączy dwa elementy: certyfikowane w systemie Zielony Dom domy i mieszkania, oraz preferencyjne kredyty hipoteczne na ich zakup, skierowane do potencjalnych nabywców.

Do udziału w programie zaproszone są banki oferujące kredyty hipoteczne oraz deweloperzy chcący inwestować w wysokiej jakości, energooszczędne i przyjazne środowisku domy.

Szczegółowe informacje zawarte są w poniższych broszurach:

Kontakt
Dorota Bartosz
dbartosz@plgbc.org.pl
+48 693 697 946

LISTA DOsTAWCÓW ZRÓWNOWAŻONYCH ROZWIĄZAŃ DLA ZIELONYCH DOMÓW

W ramach projektu SMARTER powstanie również lista dostawców zrównoważonych rozwiązań dla zielonych domów. Celem jej stworzenia jest umożliwienie deweloperom/inwestorom oraz zespołom projektowym szybką identyfikację firm świadczących usługi, dostarczających technologie, materiały i produkty wysokiej jakości, które mogą przyczynić się do spełnienia kryteriów zawartych w certyfikacji Zielony Dom.

Szczegółowe kryteria które należy spełnić, aby znaleźć się na liście zostaną przedstawione wkrótce.

Podobne informacje