• 23 maja 2019

Startuje program BuildUpon2

Intensyfikacja modernizacji budynków Europy w celu zmniejszenia ich emisyjności

Startuje program BuildUpon2

Startuje program BuildUpon2 945 647 PLGBC

W związku ze Światową Konferencją URBAN FUTURE w Oslo (22-24 maja 2019 r.), World Green Building Council i organizacje partnerskie ogłosiły start projektu BUILD UPON2, którego celem jest zintensyfikowanie działań modernizacyjnych budynków w europejskich miastach. Partnerem programu jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, a wśród 8 europejskich miast partnerskich jest Członek PLGBC – Miasto Wrocław.

Europejska sieć World Green Building Council we współpracy z ośmioma miastami i partnerami ogłasza start projektu BUILD UPON2, kolejnego etapu największego na świecie międzynarodowego projektu dotyczącego modernizacji budynków.

W związku ze zmianami klimatycznymi, z którymi borykają się miasta na całym świecie oraz działaniami na rzecz poprawy warunków klimatycznych, które są na liście priorytetów przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, utworzony został projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej (UE), który umożliwi miastom w całej Europie połączenie sił z rządami krajowymi i przedstawicielami przemysłu w celu obniżenia emisyjności ich obecnych zasobów budowlanych do 2050 r.

BUILD UPON2 wzmocni skuteczność i zapewni realizację krajowych strategii modernizacji budynków zgodnych z regulacjami zawartymi w dyrektywie UE o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD).

W projekt aktywnie zaangażowanych będzie osiem miast pilotażowych z całej Europy:

  • Budaörs, Węgry
  • Dublin, Irlandia
  • Eskişehir, Turcja
  • Leeds, Wielka Brytania
  • Madryt, Hiszpania
  • Padwa, Włochy
  • Velika Gorica, Chorwacja
  • Wrocław, Polska

Miasta te wezmą udział w opracowaniu i testowaniu planów modernizacji budynków, zawierających mierzalne wskaźniki postępu, w tym: redukcję emisji CO2, wzrost zatrudnienia i poprawę kondycji zdrowotnej mieszkańców. Dzięki gromadzeniu danych na poziomie lokalnym, ramy te umożliwią połączenie modernizacji z przepisami i procesami decyzyjnymi na poziomie krajowym. Ogólnym celem projektu jest podjęcie publicznego zobowiązania do opracowania strategii obniżenia emisyjności własnych zasobów budowlanych do 2050 roku przez co najmniej 10 miast europejskich.

Musimy zintensyfikować nasze wysiłki, aby wszystkie nasze budynki zostały zmodernizowane w celu zapewnienia zdrowych i komfortowych warunków życia, jednocześnie zmniejszając ich zapotrzebowanie na energię. Modernizacja energetyczna jest niezbędnym, długoterminowym i zrównoważonym rozwiązaniem mającym na celu zmniejszenie ubóstwa energetycznego i zapewnienie cieplejszych domów dla naszych mieszkańców, zdrowszych szkół dla naszych dzieci oraz niższych rachunków za energię dla naszych szpitali i przedsiębiorstw – mówi Cristina Gamboa, Dyrektor Zarządzająca World Green Building Council.

Co najmniej 50 milionów Europejczyków, czyli około 10% całej populacji UE, to osoby ubogie energetycznie. Ubóstwo energetyczne jest związane z niskimi dochodami gospodarstw domowych, wysokimi kosztami energii i nieefektywnymi energetycznie domami. Wiemy również, że ma ono poważny wpływ na zdrowie obywateli, w tym zwiększoną liczbę zgonów w okresie zimowym, szkodliwe skutki dla zdrowia psychicznego, problemy z układem oddechowym i krążenia. 1

Głęboka modernizacja przynosi społeczeństwu daleko idące korzyści, ponieważ polepszenie komfortu i jakości powietrza wewnątrz budynków pozwala uniknąć chorób i przedwczesnych zgonów związanych z mieszkaniem w zimnych i wilgotnych domach. To z kolei zmniejsza presję na opiekę medyczną i usługi socjalne.

Władze Padwy są zaangażowane w modernizację swoich budynków, aby polepszyć warunki panujące w mieście zarówno dla turystów, jak i mieszkańców. Modernizacja naszych budynków przyczyni się do wzmocnienia naszego wzrostu gospodarczego i stworzy możliwości zatrudnienia dla mieszkańców. Jako naród będziemy uczyć się od miast pilotażowych, tak aby wzmocnić nasze wysiłki w pozostałych częściach Włoch – mówi Arturo Lorenzoni, Wiceprezydent Padwy.

Dublin jest miastem zaangażowanym w renowację swoich starszych budynków w celu poprawy wydajności energetycznej. Takie działania przyczynią się do zrównoważonego rozwoju, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Rada Miasta z radością nawiązuje współpracę z siedmioma innymi europejskimi miastami w celu skuteczniejszego wdrażania dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) – podkreśla Owen Keegan, Dyrektor Generalny Rady Miasta Dublina.

Potrzeba działań na rzecz klimatu i wsparcia ze strony polityki krajowej jest obecnie większa niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ region, a w szczególności środowisko miejskie, już teraz boryka się z kryzysem klimatycznym. Skupienie się na otoczeniu zabudowanym odgrywa kluczową rolę w realizacji celów związanych z działaniami na rzecz klimatu. Bez intensyfikacji działań na rzecz renowacji budynków nie uda nam się osiągnąć europejskich celów klimatycznych i energetycznych do 2030 r. EBOR angażuje się w mobilizację zasobów i udziela wsparcia w przejściu do niskoemisyjnego i bezpiecznego dla klimatu sektora budowlanego w regionie – dodaje Terry McCallion, Dyrektor Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Projekt BUILD UPON2 prowadzony będzie przez konsorcjum złożone z ośmiu Stowarzyszeń Budownictwa Ekologicznego (w tym Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC) będących członkami World Green Building Council (WorldGBC), we współpracy z Buildings Performance Institute Europe (BPIE) oraz siecią miast sojuszu klimatycznego (Climate Alliance), zarządzającego europejskim biurem Porozumienia między burmistrzami (Covenant of Mayors – CoM), reprezentującym ponad 7 tys. władz lokalnych i regionalnych.

W przyszłości ramy te będą wykorzystywane jako wzorzec dla wdrażania unijnej dyrektywy EPBD w miastach, które przystąpiły do Porozumienia między burmistrzami (CoM) – będą stanowiły wsparcie w ich wysiłkach na rzecz dekarbonizacji posiadanych zasobów budowlanych – jak również dla światowych rządów poszukujących wskazówek dla swoich krajowych strategiach budowlanych.

Uwagi Redaktora

Budynki odpowiadają za 40% zużycia energii w UE. Ponieważ 90% istniejących obecnie budynków będzie nadal istniało w 2050 r., modernizacja istniejących zasobów budowlanych jest kluczem do osiągnięcia celów dekarbonizacji. Jednakże budynki w Europie nie są poddawane renowacji w tempie i w stopniu koniecznym do realizacji tych celów. Ponieważ aż 75 proc. Europejczyków zamieszkuje miasta, jeszcze bardziej istotne jest, aby to właśnie miasta wypełniły swoją rolę w stojącym przed Europą wyzwaniu związanym z modernizacją budynków.

Projekt BUILD UPON został zainicjowany w 2015 r. i połączył ponad 2000 interesariuszy z różnych organizacji, co doprowadziło do zmiany w podejściu do rozwiązywania problemów związanych z renowacją europejskich zasobów budowlanych. Wynikiem tego etapu projektu było powstanie kluczowych zaleceń, zgodnie z którymi krajowe strategie renowacji powinny koncentrować się przede wszystkim na ułatwianiu działań na szczeblu lokalnym. W związku z tym konsorcjum projektu BUILD UPON2 będzie współpracować z miastami europejskimi w celu zaprojektowania i ułatwienia podjęcia lokalnych kroków na rzecz wdrożenia krajowych strategii modernizacji budynków. Działania w ramach projektu będą realizowane w ośmiu krajach europejskich, a głównym koordynatorem będzie Green Building Council España.

BUILD UPON2 jest drugim etapem największego na świecie międzynarodowego projektu związanego z modernizacją zasobów budowlanych. Projekt ten otrzymał 1 731 755 EUR z unijnego programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 840926-BUILD UPON2-H2020-LC-SC3-EE-16-2018.

Europejski sektor modernizacji energetycznych osiąga obroty w wysokości 109 mld euro i odpowiada za ponad 800 tys. miejsc pracy (Renovate Europe). Sektor ten przyczyni się do powstawania nowych miejsc pracy w gospodarce UE, głównie w obrębie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a osoby zatrudnione w nim reprezentują różne zawody.

World Green Building Council (WorldGBC)

WorldGBC jest globalną siecią zrzeszającą stowarzyszenia z blisko 70 krajów. Naszym wspólnym celem jest osiągnięcie do 2050 r. następujących celów: ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza, ograniczenie emisji CO2 w sektorze budowlanym o 84 gigatony oraz zapewnienie, że wszystkie budynki charakteryzować się będą zerową emisją netto (Net-Zero Energy Building – NZEB). Cele te pomogą zrealizować ambitne założenia Porozumienia Paryskiego. Budujemy lepszą przyszłość i jesteśmy zaangażowani w tworzenie ekologicznych budynków dla wszystkich, wszędzie. www.worldgbc.org