Szkolenia

Szkolenia zamknięte

Jeśli w temacie zrównoważonego budownictwa poszukujesz szkolenia idealnie dopasowanego do specyficznych potrzeb Twojej firmy lub/i tylko dla jej pracowników, skorzystaj z naszej propozycji szkoleń dedykowanych.
Podczas kursu – w podstawowej wersji, która może być modyfikowana – omówione zostaną podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do środowiska zbudowanego. Zadaniem kursu jest zapoznanie pracowników firmy z wiedzą i terminologią używaną przez osoby związane zawodowo z zielonym budownictwem, oraz zakresem wiedzy niezbędnej do uzyskania pozytywnego rezultatu podczas egzaminu na akredytację LEED GA (LEED Green Associate) według najnowszej obowiązującej wersji LEED v4.

PODSTAWOWY ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Wprowadzenie do tematyki Rozwoju Zrównoważonego

 • Globalne ocieplenie
 • Produkcja energii / Globalne ocieplenie
 • Budynki / Energia / Globalne ocieplenie
 • Sposoby ograniczania zużycia energii

Główne zagadnienia problemowe budownictwa zrównoważonego

 • Koszty zrównoważonego budownictwa
 • Zasada potrójnej odpowiedzialności w odniesieniu do aspektu budownictwa kubatorowego
 • Inne kryteria środowiskowe, ekonomiczne i socjalne oraz ich wzajemne powiązania
 • Woda, komfort użytkowania, zdrowie, gospodarka odpadami w trakcie budowy i użytkowania
 • SBS, BRI, wpływ na środowisko naturalne
 • Prawdziwe zyski płynące ze zrównoważonego budownictwa
 • Podstawowe zagadnienia problemowe odnoszące się do rozwoju zrównoważonego w aspekcie ogólnoświatowym, jak wzrost populacji, wzrost użycia energii i zasobów naturalnych per capita, dystrybucja dóbr finansowych

Certyfikacje w Polsce i na świecie

 • Certyfikacje, jedno- i wielokryterialne, różnice
 • Dlaczego certyfikujemy
 • Definicja zrównoważonego budynku
 • Wielokryterialne systemy certyfikacji na świecie
 • Rola organizacji GBC, WGBC, PLGBC, USGBC, BRE i innych
 • Popularne systemy: LEED, BREEAM, DGNB, HQE, inne
 • Sytuacja i jej rozwój na świecie, w Europie i Polsce oraz perspektywy stojące przed certyfikacjami
 • Przykłady budynków w Polsce, case studies budynków certyfikowanych
 • Zielone materiały i produkty
 • Oznaczenia środowiskowe
 • Greenwashing – definicja, przykłady
 • Szkoła ekologiczna a szkoła LCA
 • Recykling
 • Podstawowe definicje dotyczące zrównoważonych materiałów i produktów
 • Terminologia związana z budownictwem zielonym
 • Przykłady zielonych cech charakterystycznych dla materiałów budowlanych
 • Zielone karty produktów, informacje o produkcie przydatne konsultantom
 • Projektowanie zintegrowane

Certyfikacja LEED

 • Wprowadzenie do LEED v4 (omówienie starszych i przyszłych zmian obowiązujących wersji)
 • Omówienie typów certyfikacji zróżnicowanych ze względu na funkcję certyfikowanego obiektu oraz okres certyfikacji
 • Podstawy certyfikacji LEED (proces certyfikacji, zespół osób zaangażowanych w proces certyfikacji, typowe działania związane z certyfikacją LEED a liniowe podejście do prowadzenia projektu i realizacji obiektu)
 • Wymagania minimalne certyfikacji
 • Szczegółowe omówienie wymagań poszczególnych kategorii LEED:
 • Proces projektowania zintegrowanego IP
 • Położenie i transport LT
 • Zrównoważona lokalizacja SS
 • Efektywność wodna WE
 • Energia i atmosfera EA
 • Materiały i zasoby naturalne MR
 • Jakość środowiska wewnętrznego EQ
 • Innowacja IN
 • Priorytety Regionalne RP
 • Wybrane zagadnienia związane z podstawową działalnością osób uczestniczących w  szkoleniu oraz wyjaśnienie ich wątpliwości
 • Omówienie egzaminu LEED GA

Certyfikacja BREEAM

 • Wprowadzenie do BREEAM 2016
 • Omówienie typów certyfikacji zróżnicowanych ze względu na funkcję certyfikowanego obiektu oraz okres certyfikacji
 • Podstawy certyfikacji BREEAM (proces certyfikacji, zespół osób zaangażowanych w proces certyfikacji, typowe działania związane z certyfikacją BREEAM)
 • Wymagania minimalne certyfikacji
 • Szczegółowe omówienie wymagań poszczególnych kredytów BREEAM:
 • Zarządzanie inwestycją (Man)
 • Zdrowie i dobre samopoczucie (Hea)
 • Energia (Ene)
 • Transport (Tra)
 • Woda (Wat)
 • Materiały (Mat)
 • Odpady (Wst)
 • Zagospodarowanie terenu i ekologia (LE)
 • Zanieczyszczenia (Pol)
 • Innowacje
 • Wybrane zagadnienia związane z podstawową działalnością osób uczestniczących w  szkoleniu oraz wyjaśnienie ich wątpliwości
 • Omówienie egzaminu BREEAM

Kontakt:

Marta Szczepanik, kierownik biura
mszczepanik@plgbc.org.pl, +48 515.280.575

Studia podyplomowe "Architektura i budownictwo zrównoważone"

Politechnika Krakowska oraz Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zapraszają na studia podyplomowe „Architektura i budownictwo zrównoważone”.

Hasło rozwoju zrównoważonego: Człowiek – Środowisko – Ekonomia, staje się aktualnie wytyczną wszelkich działań inwestycyjnych związanych z kształtowaniem środowiska zurbanizowanego. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom pragniemy stworzyć możliwość uzyskania wiedzy zainteresowanym absolwentom studiów wyższych poprzez ofertę studiów interdyscyplinarnych w tym zakresie.

Absolwent Studiów Podyplomowych „Architektura i Budownictwo Zrównoważone” będzie specjalistą o szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie ekologicznego (energooszczędnego, pasywnego, zero-energetycznego, plus-energetycznego) budownictwa i zrównoważonego rozwoju zurbanizowanego środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z oszczędnością energii i jej pozyskiwaniem ze źródeł odnawialnych.

Zaostrzające się przepisy Prawa Budowlanego względem energochłonności budynków, skutkują rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów z zakresu budownictwa energooszczędnego. Studium umożliwi uzyskanie teoretycznego i praktycznego przygotowania z tej dziedziny oraz zapoznanie się z najnowszymi badaniami, technologiami oraz metodami projektowania architektoniczno – budowlanego, uwzględniającymi efektywność energetyczną i aspekty ekologiczne budynków i ich zespołów. Absolwent Studium zdobędzie ponadto umiejętność efektywnej prezentacji wiedzy i uczestnictwa w dyskusji dotyczącej problematyki zrównoważonego środowiska.

Absolwenci Studiów, w tym również absolwenci, którzy ukończyli studia magisterskie (w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) oraz nie posiadają uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej lub instalacyjnej, zdobędą wiedzę pozwalającą na sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i dokument upoważniający do uzyskania uprawnień w tym zakresie.

Program Studiów obejmuje:

 • Wstęp do tematyki architektury i budownictwa zrównoważonego
 • Aspekty prawne problematyki (międzynarodowe i krajowe przepisy prawne dotyczące rozwoju i budownictwa zrównoważonego, certyfikacja energetyczna budynków – ITB-ECO, DGNB, LEED, BREEAM, MINERGIE, HQE, EU-Green Building, CASBEE)
 • Metody i technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
 • Przepływ ciepła przez przegrody
 • Energochłonność budynków
 • Koncepcje energetyczne budynków i zespołów osiedleńczych
 • Zrównoważone materiały budowlane
 • Recykling i gospodarka odpadami
 • Gospodarka wodna w budynku i środowisku
 • Aspekty zdrowotne budownictwa
 • Wentylacja i jakość powietrza
 • Komfort cieplny (ogrzewanie i chłodzenie)
 • Światło w budynkach
 • Akustyka (ochrona przed hałasem)
 • Klimat i środowisko zabudowane
 • Zanieczyszczenia i gazy cieplarniane
 • Zintegrowane projektowanie zabudowanego środowiska zrównoważonego (problemy i metody projektowania budownictwa energooszczędnego, metody projektowania zintegrowanego, konstrukcje i technologie budowlane, projektowanie zrównoważonych zespołów osiedleńczych, zrównoważona rewitalizacja miejska, miasta i budynki inteligentne, infrastruktura techniczna w środowisku zrównoważonym)
 • Ocena energetyczna i ekologiczna budynków (metody oceny wpływu budynków na środowisko, audyty energetyczne, metody oceny energetycznej i ekologicznej budynków, metodyka opracowania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, wykonanie szkoleniowych świadectw charakterystyki energetycznej)
 • Zarządzanie w budownictwie i środowisku zrównoważonym
 • Aspekty socjologiczne rozwoju zrównoważonego
 • Finansowanie przedsięwzięć budownictwa zrównoważonego

Grupa docelowa słuchaczy:

 • absolwenci studiów wyższych zainteresowani architekturą, budownictwem i rozwojem zrównoważonym, w szczególności:
 • osoby zainteresowane budownictwem ekologicznym i energooszczędnym, oceną energetyczną i ekologiczną budynków i ich zespołów,
 • osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
 • specjaliści – pracownicy administracji samorządowej i państwowej związani z budownictwem i planowaniem przestrzennym.

Więcej informacji: http://riad.pk.edu.pl/~a-41/studia/