ABC zielonego budownictwa

KOSZT SZKOLENIA:                  390 zł + VAT

Koszt dla członków PLGBC: 300 zł + VAT

DATA:           20 czerwca 2018

MIEJSCE:    Katowice

GODZINA:    9.00 – 13.00

OPIS SZKOLENIA:

Zielony budynek, a dokładniej – budynek zrównoważony, to obiekt oszczędny, komfortowy i stworzony z poszanowaniem środowiska naturalnego. Projektując, wznosząc i użytkując zielone budynki, jednocześnie spełniamy nasze bieżące potrzeby, a także dbamy o to, aby następne  pokolenia mogły zaspokoić swoje przyszłe potrzeby. To właśnie zrównoważone budownictwo jest tym kierunkiem, dzięki któremu Europa i świat są w stanie w znaczący sposób ograniczyć emisję CO2, zużycie nieodnawialnych zasobów, przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz sytuacji ekonomicznej, zdrowia i samopoczucia ludzi.

Czym jest zrównoważone budownictwo, jakie niesie za sobą korzyści, jak poruszać się po tym obszarze? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie Państwo podczas naszego szkolenia wprowadzającego w świat zielonego budownictwa.

ZAGADNIENIA:

 • Kryteria zrównoważonego rozwoju i zmiany klimatyczne
 • Czym jest budownictwo zrównoważone
 • Wymogi prawne (polskie i unijne) dla budynków
 • Aspekty ekonomiczne zielonego budownictwa
 • Systemy oceny budynków zrównoważonych na świecie i w Polsce
 • Wpływ budynku na człowieka
 • Praktyczne przykłady zielonych budynków w Polsce
 • Zakres Sustainable Develompent Goals i wpływ budynków na ich wypełnienie
 • Rozwój budownictwa zrównoważonego na świecie i w Polsce
 • Cechy zielonych budynków
 • Koszty, korzyści i bariery inwestycji w nieruchomości zrównoważone
 • Zrównoważone rozwiązania architektoniczne, instalacyjne i materiałowe
 • Jakość środowiska wewnętrznego zielonych budynków i wpływ na komfort i zdrowie ludzi

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • Wskazać korzyści finansowe, społeczne i środowiskowe z zielonego budownictwa
 • Poruszać się po wymogach prawnych
 • Rozróżniać systemy certyfikacji budynków
 • Ocenić wpływ budynku na człowieka
 • Wskazać najważniejsze cechy zielonych budynków

PROWADZĄCY:

Alicja Kuczera

Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz MBA na Coventry University. Posiada 15-letnie doświadczenie w środowisku biznesowym, w którym prowadziła międzynarodowe projekty, współpracując z klientami i dostawcami z różnych kontynentów. Przed objęciem stanowiska Dyrektora Zarządzającego PLGBC, dyrektor handlowy w firmie Fortress S.A. oraz project manager w Erican Group w Malezji.

Zrównoważony rozwój zawsze znajdował się w kręgu jej zainteresowań, również pracę dyplomową w ramach studiów MBA związała z tym zagadnieniem. Kierowała zespołem, który przetłumaczył książkę Jonathana T. Scotta pt. The Sustainable Business.

Obszarem zrównoważonego budownictwa, który szczególnie zajmuje Alicję jest wpływ zielonych budynków na zdrowie, komfort, a co za tym idzie efektywność ludzi w nich pracujących i mieszkających.

Kontakt:

Magdalena Wojtas
email: mwojtas@plgbc.org.pl, tel. +48 537 445 958

REJESTRACJA

Pola oznaczone * są obowiązkowe.
KOSZT UDZIAŁU (proszę wybrać poniżej)*

Jeśli uczestnik wymaga specjalnej diety, proszę wpisać, jakiej:

Niniejszym oświadczam, że:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (Dz. Ust.39/93 poz. 176) firma jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i upoważnia Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego Polish Green Building Council PLGBC z siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Konarskiego 18C/2-11A, w celu korzystania z prowadzonej przez PLGBC usługi Newslettera oraz innych treści o charakterze reklamowym i informacyjnym. Niniejszym oświadczam, iż posiadam dostęp do treści moich danych osobowych i możliwości ich zmiany. Jednocześnie jestem świadom/świadoma, iż niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana, co będzie równoznaczne z usunięciem mojego adresu e-mail z listy mailingowej usługi Newslettera oraz innych treści o charakterze reklamowym i informacyjnym.

Jestem osobą upoważnioną do zaciągania wynikających z niniejszego zgłoszenia zobowiązań wobec Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.*

Zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu stanowiącymi integralną część niniejszego formularza, wyrażam zgodę na ich treść i zobowiązuję się do ich przestrzegania, w szczególności zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej Umowy.*

Warunki uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu zgodny jest z tabelą opłat. Tabela jest integralną częścią umowy (niniejszego zgłoszenia).
2. Doręczenie PLGBC podpisanej umowy mailem lub pocztą, jest równoznaczne z jej zawarciem oraz wyrażeniem zgody na wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy.
3. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu wynikającej z Umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie 3 dni od dnia otrzymania ww. faktury VAT pocztą elektroniczną, nie później jednak, niż przed rozpoczęciem szkolenia. Dokonanie zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w szkoleniu.
4. Zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy należy dokonać na następujący rachunek bankowy: Alior Bank 11 2490 0005 0000 4500 8333 1037, tytuł przelewu: nr otrzymanej faktury VAT.
5. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać listem poleconym bądź pocztą elektroniczną na adres PLGBC. Za skuteczną rezygnację z udziału w szkoleniu będzie uznana wyłącznie rezygnacja doręczona nie później niż ostatniego dnia roboczego poprzedzającego szkolenie, w formie pisemnej, w oryginale. Zaniechanie wzięcia udziału w szkoleniu nie stanowi rezygnacji z udziału w szkoleniu.
6. Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz PLGBC 50% wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy, w przypadku doręczenia PLGBC rezygnacji z udziału w szkoleniu zgodnie z postanowieniami Umowy do dnia 01.06.2018r. Wynagrodzenie stanowi zwrot kosztów poniesionych przez PLGBC w związku z zawarciem i realizacją Umowy.
7. Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz PLGBC całości wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy w przypadku doręczenia PLGBC rezygnacji z udziału w szkoleniu zgodnie z postanowieniami Umowy po dniu 01.06.2018r. oraz w przypadku zaniechania udziału w szkoleniu bez wcześniejszego doręczenia PLGBC rezygnacji. Wynagrodzenie stanowi zwrot kosztów poniesionych przez PLGBC w związku z zawarciem i realizacją Umowy.
8. Zamiast osoby wskazanej w niniejszej Umowie, w szkoleniu może wziąć udział inny przedstawiciel Uczestnika. Uczestnik zobowiązuje się poinformować o tym fakcie PLGBC w formie pisemnej listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że PLGBC ma prawo do zmian w programie szkolenia.
10. Szkolenie może nie dojść do skutku w ww. terminie, jeśli nie zgłosi się odpowiednia liczba uczestników.


Podobne informacje