Fizyka budowli dla niewtajemniczonych

KOSZT SZKOLENIA:                 990 zł + VAT

Koszt dla członków PLGBC: 790 zł + VAT

DATA:          24 października 2018

MIEJSCE:   Warszawa

GODZINA:   9.00-17.00

OPIS SZKOLENIA:

Każdy budynek składa się z poszczególnych wyrobów budowlanych, każdy wyrób budowlany wpływa na cały budynek.

Budynek sam w sobie nie jest bezduszną materią. To specyficzny układ wyrobów i systemów budowlanych, który ma jedno zadanie – zapewnić komfort użytkownikowi budynku. Pomożemy przełożyć parametry Twojego produktu na język korzyści.

ZAGADNIENIA:

  • Komfort użytkowania budynku to klucz do sukcesu zarówno samego budynku, jak i poszczególnego wyrobu budowlanego.
  • Czy energia, ciepło i temperatura to synonimy?
  • Skąd ta wilgoć?
  • Skąd ten hałas?
  • Czy w domu zawsze jest czyste powietrze? Miejsce na oddech pełnymi płucami.
  • Minuty, które dzielą od pożaru.

Co osiągniesz biorąc udział w szkoleniu?

  • Nauczysz się łatwo wypowiadać na trudne techniczne tematy.
  • Poznasz aktualne wymagania prawne i trendy w Unii Europejskiej.
  • Znajdziemy mocne strony Twoich wyrobów niezbędne przy ich promocji.

PROWADZĄCY:

Ewa Kosmala

Właściciel firmy ST&E. Ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej ze specjalnością Fizyka budowli oraz studia na kierunku Marketing i zarządzanie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jej pasją jest holistyczne podejście do procesu budowlanego i samego budynku. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie budownictwa ekologicznego i budownictwa zrównoważonego oraz zarządzania wyrobami budowlanymi zrównoważonymi środowiskowo. Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, zagadnień związanych z fizyką budowli oraz public affairs. Uczestniczy w pracach 5 komitetów PKN, w tym KT 307 ds. zrównoważonego budownictwa i prowadzi międzynarodowe projekty w tym zakresie. Zajmuje się też tematyką ocen wielokryterialnych budynków i produktów zrównoważonych środowiskowo. Jest assesorem BREEAM International, LEED Green Associate, referentem HQE oraz audytorem energetycznym. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, nie tylko jako wykładowca na Politechnice Śląskiej (1993-2001) na studiach dziennych i podyplomowych, ale także, jako osoba odpowiedzialna za przygotowanie i prowadzenie szkoleń produktowych, aplikacyjnych oraz związanych z zagadnieniami budownictwa zrównoważonego i fizyki budowli dla architektów, wykonawców oraz wewnętrznych i zewnętrznych działów sprzedażowych w firmach, w których pracowała i pracuje. W swojej pracy zawodowej przeszkoliła ponad 10 000 osób. Ukończyła prestiżową World Class Speaker Academy z najwyższym certyfikatem poziomu III oraz kursy Train the Trainer (H. Ecker; RBC). Jest autoryzowanym wykładowcą NAPE (Narodowa Agencja Poszanowania Energii) oraz trenerem firmy Milewski&Partnerzy. Jest też certyfikowanym Master Facilitatorem. Wiedzę zdobywała u takich mentorów jak Łukasz Milewski, Anthony Robbins, Blair Singer, T. Harv Eker czy Brian Tracy.

Kontakt:

Magdalena Wojtas
email: mwojtas@plgbc.org.pl, tel. +48 537 445 958

REJESTRACJA:

Pola oznaczone * są obowiązkowe.
KOSZT UDZIAŁU (proszę wybrać poniżej)*

Jeśli uczestnik wymaga specjalnej diety, proszę wpisać, jakiej:

Niniejszym oświadczam, że:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (Dz. Ust.39/93 poz. 176) firma jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i upoważnia Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego Polish Green Building Council PLGBC z siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Konarskiego 18C/2-11A, w celu korzystania z prowadzonej przez PLGBC usługi Newslettera oraz innych treści o charakterze reklamowym i informacyjnym. Niniejszym oświadczam, iż posiadam dostęp do treści moich danych osobowych i możliwości ich zmiany. Jednocześnie jestem świadom/świadoma, iż niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana, co będzie równoznaczne z usunięciem mojego adresu e-mail z listy mailingowej usługi Newslettera oraz innych treści o charakterze reklamowym i informacyjnym.

Jestem osobą upoważnioną do zaciągania wynikających z niniejszego zgłoszenia zobowiązań wobec Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.*

Zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu stanowiącymi integralną część niniejszego formularza, wyrażam zgodę na ich treść i zobowiązuję się do ich przestrzegania, w szczególności zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej Umowy.*

Warunki uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu zgodny jest z tabelą opłat. Tabela jest integralną częścią umowy (niniejszego zgłoszenia).
2. Doręczenie PLGBC podpisanej umowy mailem lub pocztą, jest równoznaczne z jej zawarciem oraz wyrażeniem zgody na wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy.
3. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu wynikającej z Umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie 3 dni od dnia otrzymania ww. faktury VAT pocztą elektroniczną, nie później jednak, niż przed rozpoczęciem szkolenia. Dokonanie zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w szkoleniu.
4. Zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy należy dokonać na następujący rachunek bankowy: Alior Bank 11 2490 0005 0000 4500 8333 1037, tytuł przelewu: nr otrzymanej faktury VAT.
5. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać listem poleconym bądź pocztą elektroniczną na adres PLGBC. Za skuteczną rezygnację z udziału w szkoleniu będzie uznana wyłącznie rezygnacja doręczona nie później niż ostatniego dnia roboczego poprzedzającego szkolenie, w formie pisemnej, w oryginale. Zaniechanie wzięcia udziału w szkoleniu nie stanowi rezygnacji z udziału w szkoleniu.
6. Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz PLGBC 50% wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy, w przypadku doręczenia PLGBC rezygnacji z udziału w szkoleniu zgodnie z postanowieniami Umowy do dnia 01.10.2018r. Wynagrodzenie stanowi zwrot kosztów poniesionych przez PLGBC w związku z zawarciem i realizacją Umowy.
7. Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz PLGBC całości wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy w przypadku doręczenia PLGBC rezygnacji z udziału w szkoleniu zgodnie z postanowieniami Umowy po dniu 01.10.2018r. oraz w przypadku zaniechania udziału w szkoleniu bez wcześniejszego doręczenia PLGBC rezygnacji. Wynagrodzenie stanowi zwrot kosztów poniesionych przez PLGBC w związku z zawarciem i realizacją Umowy.
8. Zamiast osoby wskazanej w niniejszej Umowie, w szkoleniu może wziąć udział inny przedstawiciel Uczestnika. Uczestnik zobowiązuje się poinformować o tym fakcie PLGBC w formie pisemnej listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że PLGBC ma prawo do zmian w programie szkolenia.
10. Szkolenie może nie dojść do skutku w ww. terminie, jeśli nie zgłosi się odpowiednia liczba uczestników.


Podobne informacje