Światowe megatrendy i ich wpływ na budownictwo

PROWADZĄCY:

dr Marcin Popkiewicz

Autor, naukowiec i dziennikarz

Analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko. Autor bestsellerów Świat na rozdrożu i Rewolucja energetyczna. Ale po co? Redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl. Przewodniczący polskiego oddziału ASPO (Association for the Study of Peak Oil), członek rady programowej INSPRO, członek rad ds. zrównoważonego rozwoju Pragi Północ i Słupska. Laureat m.in. głównych nagród „Promotor Energetyki Odnawialnej”, „Dziennikarze dla klimatu 2015” oraz „Economicus 2016” w kategorii „Najlepsza książka propagująca wiedzę ekonomiczną”.

KOSZT SZKOLENIA:                 690 zł + VAT

Koszt dla członków PLGBC: 550 zł + VAT

DATA:             6 września 2018

MIEJSCE:     Warszawa

GODZINA:    9.00 – 15.00

OPIS SZKOLENIA:

Świat stoi w obliczu szeregu przeplatających się wyzwań: od wyczerpywania się łatwych i tanich w pozyskiwaniu zasobów, przez rosnące problemy i koszty środowiskowe, po liczne problemy społeczno-demograficzne. W planowaniu działań mających na celu zbudowanie dobrej przyszłości konieczne jest myślenie systemowe, uwzględniające jednocześnie różne elementy całości sytuacji. Bez ich zrozumienia może się okazać (i często okazuje się), że rozwiązując jeden problem, nasilamy inny, a co więcej, rozwiązania wydające się sensownymi w krótkiej perspektywie czasowej podminowują działania długoterminowe. Organizacje mające globalny ogląd sytuacji, od ONZ, przez MAE, MFW, Bank Światowy po Unię Europejską i Watykan, zdają sobie sprawę, że potrzebne są głębokie i daleko idące zmiany systemu gospodarczego, a nawet obowiązujących paradygmatów.

Streszczając: nie jest możliwe wieczne utrzymywanie wzrostu zużycia zasobów i emisji zanieczyszczeń na skończonej planecie.

Choć może to być niewygodne z wielu względów, od politycznych po biznesowe i światopoglądowe, to prawa fizyki nieszczególnie przejmują się tym, czy coś nam się podoba, czy nie, lecz robią swoje. Albo zadziałamy proaktywnie, albo będziemy zmuszeni do zmierzenia się z serią duszących gospodarkę kryzysów. Bliższe przyjrzenie się możliwościom zbudowania świata zrównoważonego rozwoju pokazuje, że jest to nie tylko obiektywna konieczność ze względów zasobowo-środowiskowych, ale dobrze zarządzana może też być projektem prowadzącym ludzkość do nowego etapu i skoku cywilizacyjnego porównywalnego z transformacją od epoki feudalnej do społeczeństwa przemysłowego, ze znaczącymi korzyściami społeczno-gospodarczymi.

ZAGADNIENIA:

 • Wprowadzenie w megatrendy gospodarczo-zasobowo-środowiskowe
 • Wyzwania, przed którymi stoimy. Diagnoza
 • Drogowskaz: czysta i efektywna gospodarka
 • Trendy światowe: od Europy i USA, przez Chiny po Indie
 • Wycena kosztów zewnętrznych
 • Efektywność energetyczna: budynki, zużycie prądu, transport
 • Zrównoważony, czysty system energetyczny. Jak to zrobić w oparciu o dostępne technologie?
 • Z polskiej perspektywy: czy to właściwa droga?

Co osiągniesz biorąc udział w szkoleniu?:

 • Dowiesz się czego należy się spodziewać przy rosnącym stężeniu gazów cieplarnianych.
 • Dowiesz się co oznacza wzrost temperatury rzędu 8°C w ciągu dwóch-trzech stuleci.
 • Poznasz wpływ zmian klimatu na budownictwo

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Pola oznaczone * są obowiązkowe.
KOSZT UDZIAŁU (proszę wybrać poniżej)*

Jeśli uczestnik wymaga specjalnej diety, proszę wpisać, jakiej:

Niniejszym oświadczam, że:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (Dz. Ust.39/93 poz. 176) firma jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i upoważnia Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego Polish Green Building Council PLGBC z siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Konarskiego 18C/2-11A, w celu korzystania z prowadzonej przez PLGBC usługi Newslettera oraz innych treści o charakterze reklamowym i informacyjnym. Niniejszym oświadczam, iż posiadam dostęp do treści moich danych osobowych i możliwości ich zmiany. Jednocześnie jestem świadom/świadoma, iż niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana, co będzie równoznaczne z usunięciem mojego adresu e-mail z listy mailingowej usługi Newslettera oraz innych treści o charakterze reklamowym i informacyjnym.

Jestem osobą upoważnioną do zaciągania wynikających z niniejszego zgłoszenia zobowiązań wobec Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.*

Zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu stanowiącymi integralną część niniejszego formularza, wyrażam zgodę na ich treść i zobowiązuję się do ich przestrzegania, w szczególności zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej Umowy.*

Warunki uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu zgodny jest z tabelą opłat. Tabela jest integralną częścią umowy (niniejszego zgłoszenia).
2. Doręczenie PLGBC podpisanej umowy mailem lub pocztą, jest równoznaczne z jej zawarciem oraz wyrażeniem zgody na wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy.
3. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu wynikającej z Umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie 3 dni od dnia otrzymania ww. faktury VAT pocztą elektroniczną, nie później jednak, niż przed rozpoczęciem szkolenia. Dokonanie zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w szkoleniu.
4. Zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy należy dokonać na następujący rachunek bankowy: Alior Bank 11 2490 0005 0000 4500 8333 1037, tytuł przelewu: nr otrzymanej faktury VAT.
5. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać listem poleconym bądź pocztą elektroniczną na adres PLGBC. Za skuteczną rezygnację z udziału w szkoleniu będzie uznana wyłącznie rezygnacja doręczona nie później niż ostatniego dnia roboczego poprzedzającego szkolenie, w formie pisemnej, w oryginale. Zaniechanie wzięcia udziału w szkoleniu nie stanowi rezygnacji z udziału w szkoleniu.
6. Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz PLGBC 50% wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy, w przypadku doręczenia PLGBC rezygnacji z udziału w szkoleniu zgodnie z postanowieniami Umowy do dnia 01.09.2018r. Wynagrodzenie stanowi zwrot kosztów poniesionych przez PLGBC w związku z zawarciem i realizacją Umowy.
7. Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz PLGBC całości wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy w przypadku doręczenia PLGBC rezygnacji z udziału w szkoleniu zgodnie z postanowieniami Umowy po dniu 01.09.2018r. oraz w przypadku zaniechania udziału w szkoleniu bez wcześniejszego doręczenia PLGBC rezygnacji. Wynagrodzenie stanowi zwrot kosztów poniesionych przez PLGBC w związku z zawarciem i realizacją Umowy.
8. Zamiast osoby wskazanej w niniejszej Umowie, w szkoleniu może wziąć udział inny przedstawiciel Uczestnika. Uczestnik zobowiązuje się poinformować o tym fakcie PLGBC w formie pisemnej listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że PLGBC ma prawo do zmian w programie szkolenia.
10. Szkolenie może nie dojść do skutku w ww. terminie, jeśli nie zgłosi się odpowiednia liczba uczestników.


Kontakt:

Magdalena Wojtas
email: mwojtas@plgbc.org.pl, tel. +48 537 445 958

Podobne informacje