HORYZONT 2020

Projekt Horyzont 2020  jest największym w historii Unii Europejskiej programem w zakresie badań naukowych i innowacji, obejmującym lata 2014- 2020, z budżetem przekraczającym 77 mld EUR.

Celem programu jest wspieranie konkurencyjności UE poprzez realizację pomysłów, rozwój technologii i procesów oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.  Projekt postrzegany jest jako środek stymulujący wzrost gospodarczy oraz tworzenie nowych miejsc pracy w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Program obejmuje 7 priorytetowych wyzwań, w przypadku których ukierunkowane inwestycje w badania i innowacje mogą przynieść realne korzyści dla obywateli:

  • zdrowie, zmiany demograficzne i dobrobyt,
  • bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania nad wodą morską i śródlądową oraz biogospodarka,
  • bezpieczna, czysta i wydajna energia,
  • inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport,
  • działania na rzecz klimatu, środowisko naturalne, efektywne gospodarowanie zasobami i surowcami,
  • integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa europejskie,
  • ochrona wolności i bezpieczeństwo Europy i jej obywateli.

W ramach programu określony został także jasny kierunek badań nad „Energooszczędnymi technologiami budowlanymi”. Głównym celem jest stworzenie nowoczesnego przemysłu budowlanego, który przekształci efektywność energetyczną w zrównoważony biznes. W tym kontekście mamy do czynienia z 3 strategicznymi obszarami:

  • technologie i rozwiązania mające na celu przyspieszenie redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami na 2020 r., np. poprzez podwyższenie wskaźnika modernizacji budynków,
  • efektywne energetycznie rozwiązania mające na celu przekształcenie przemysłu budowlanego w budownictwo zrównoważone, oparte na wiedzy i wykwalifikowanych pracownikach,
  • innowacyjne i inteligentne podejście do tworzenia ekologicznych i energooszczędnych domów przyczyniających się do poprawy zdrowia i bezpieczeństwa ich użytkowników, przy wzroście konkurencyjności w sektorze budowlanym

REALIZOWANE PROJEKTY UNIJNE