22 MARCA 2022
CZAS CZYTANIA: 2 MIN

Anna Bączyk o znaczeniu sektora budowlanego w dekarbonizacji systemu energetycznego

Aktualności

Celem grupy roboczej Dekarbonizacja w ramach projektu #BuildingLife jest wypracowanie wytycznych dla działań na rzecz dekarbonizacji budynków w całym cyklu życia, które powinny zostać wdrożone w najbliższym czasie.

Poprosiliśmy członków grupy roboczej o wypowiedzi eksperckie, aby poznać ich opinie na temat dekarbonizacji polskiego budownictwa. Przeczytaj wypowiedź Anny Bączyk, niezależnego eksperta grupy roboczej Dekarbonizacja w ramach projektu #BuildingLife.

Anna Bączyk o znaczeniu sektora budowlanego w dekarbonizacji systemu energetycznego

Mając na uwadze, że sektor budowlany jest największym pojedynczym konsumentem energii w UE, a 75% europejskich budynków nie jest energooszczędnych, udoskonalone i zmodernizowane zasoby budowlane wykazują największy potencjał w osiąganiu celów UE w zakresie energii i klimatu związanych z przejściem na bardziej inteligentny i zdekarbonizowany system energetyczny.

Europejski Zielony Ład i dokumenty go wdrażające mają strategiczne znaczenie dla firm z branży nieruchomości – wpłyną one na modele biznesowe, popyt na rynku i warunki finansowania.

Wśród postulatów Zielonego Ładu odnoszących się do budownictwa na pierwszy plan wybija się postulat dekarbonizacji obecnie istniejących budynków, bo to renowacje mają znacznie większy potencjał łagodzenia zmian klimatu niż nowe konstrukcje. Jednym z kluczowych elementów transformacji musi być zmiana sposobu zaspokajania potrzeb energetycznych w budynkach. Głęboka redukcja emisji z wykorzystania energii w budynkach będzie możliwa poprzez połączenie różnych technologii (w tym bezpośrednią elektryfikację lub podłączenie do sieci ciepłowniczej opartej o OZE lub źródła gazowe). Obniżenie energochłonności budynków wymaga zwiększenia tempa renowacji budynków, które jest najniższe w Europie. Działania te koniecznie muszą być skorelowane z obecnie opracowywaną strategią dla ciepłownictwa.

W przypadku nowych budynków kryteria śladu węglowego stają się priorytetowe w podejściu projektowym. Beton, stal i aluminium odpowiadają za 23% całkowitej globalnej emisji, z czego większość wykorzystywana jest w sektorze budowlanym. Dzięki przemyślanym regulacjom prawnym wdrażającym nowe wymogi oraz optymalnemu doborowi konstrukcji na etapie projektowym, wykorzystaniu materiałów naturalnych o niskiej zawartości węgla czy tych pochodzących z recyklingu, redukcja wbudowanego śladu węglowego stanie się standardem.

Co więcej, obecne ramy prawne dotyczące klasyfikowania działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo¹ wymagają obliczania śladu węglowego dla wszystkich faz życia nowopowstających budynków o powierzchni ponad 5 000 m2 oraz przedstawienia (na żądanie) tych informacji inwestorom i klientom. To sprawi, że duże firmy będą zmuszone do węglowej oceny swoich inwestycji.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088