7 LIPCA 2023
CZAS CZYTANIA: 5 MIN

Colliers policzył i zmniejszył o 46% swój ślad węglowy za 2022 rok

Aktualności członkowskie

183 698,77 kg – tyle wyniosła suma emisji ekwiwalentu CO2 w ujęciu market-based[1] z zakresów 1 i 2 wygenerowanych w 2022 r. przez firmę doradczą Colliers, działającą na rynku nieruchomości. To o 159 370,79 kg CO2e (czyli 46%) mniej niż w 2021 r.

Redukcja emisji CO2 to pierwszy krok do osiągnięcia przez organizację do 2030 roku zeroemisyjności w wyżej wymienionych zakresach. Co ważne, firma rozpoczęła monitorowanie i upublicznianie swojego śladu węglowego przed formalnym wprowadzeniem takiego obowiązku.

Colliers policzył i zmniejszył o 46% swój ślad węglowy za 2022 rok

– W Colliers mamy pełną świadomość swojego wpływu na środowisko naturalne i robimy wiele, aby go minimalizować. Doprowadzenie do neutralności klimatycznej do 2030 roku w zakresach 1 oraz 2 to cel, który wyznaczyliśmy sobie w kierunkach strategicznych ESG, opisanych w corocznym raporcie Global Impact. Dużym krokiem naprzód jest rozpoczęcie pomiaru emisji CO2 i raportowania kwestii ESG jeszcze przed wprowadzeniem tego obowiązku. Wierzę, że transparentne działania w zakresie dekarbonizacji zachęcą także inne organizacje do działań pozwalających na neutralizację wpływu sektora prywatnego na klimat i otaczające nas środowisko – podkreśla Monika Rajska-Wolińska, Dyrektorka Generalna Colliers na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Rozpoczęcie zbierania danych nt. emisji śladu węglowego przez Colliers to odpowiedź między innymi na nowe regulacje Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji pozafinansowych. 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie nowe obowiązki dla firm związane z raportowaniem informacji nt. zrównoważonego rozwoju, w tym śladu węglowego, który wraz z innymi wskaźnikami pozwoli ocenić, czy przedsiębiorstwa rozwijają się w zrównoważony sposób i jak uwzględniają w swojej działalności wskaźniki ESG.

– Najbliższe lata stawiają przed firmami wyzwania związane z wdrażaniem i zarządzaniem zrównoważoną zmianą. Jednak realizacja strategii biznesowej uwzględniającej te aspekty otwiera też wiele możliwości rozwoju biznesu w jedynym, słusznym kierunku. Jednym z kluczowych elementów, które pozwalają na konsekwentne realizowanie postawionych celów jest zbieranie i analizowanie danych. To właśnie w oparciu o nie można podejmować odpowiedzialne i potrzebne z punktu widzenia realizacji strategii firmy decyzje. Dzięki analizie i monitorowaniu szeregu wskaźników, od emisji bezpośrednich po pośrednie, i analizie obecnych emisji możemy planować krótko- i długoterminowe rozwiązania, z roku na rok sukcesywnie dążąc do celu, jakim jest zeroemisyjność Colliers do 2030 roku w zakresach 1 i 2 – mówi Marta Machus-Burek, Senior Partnerka, Wiceprezeska Zarządu Colliers odpowiedzialna za doradztwo strategiczne.

Mniejszy ślad węglowy w 2022 roku

Choć firma Colliers nie jest jeszcze zobligowana do sprawozdawania danych dotyczących śladu węglowego, podsumowała emisję gazów cieplarnianych emitowanych przez flotę samochodową (Zakres 1) oraz zużycie energii elektrycznej i cieplnej w biurach (Zakres 2) w 2022 roku. W tym celu skorzystała z autorskiej Platformy CO2, która pozwala na obliczenie oraz monitorowanie śladu węglowego, a tym samym zaplanowanie działań redukcyjnych w obszarach najbardziej emisyjnych. W trzecim kwartale 2023 roku firma planuje włączyć to narzędzie i usługi wokół niego do swojej oferty. Dzięki niemu klienci firmy będą w stanie łatwiej poradzić sobie z wchodzącymi wkrótce w życie przepisami dotyczącymi raportowania, ale również planować strategie redukcyjne.

Colliers policzył na koniec 2022 roku emisję CO2, biorąc pod uwagę swoje trzy spółki, siedem biur w największych polskich miastach i 473 pracowników. Całościowy ślad węglowy w metodzie market-based wyniósł 183 698,77 kg CO2e dla zakresów 1 oraz 2.

– Metoda market-based pozwala uwzględnić wskaźnik emisji CO2 danego dostawcy energii, a więc uwzględnia wpływ podejmowanych przez organizację decyzji o zakupie energii elektrycznej wyprodukowanej z niskoemisyjnych źródeł, tak jak ma to miejsce w budynku Metropolitan, w którym mieści się główna siedziba Colliers. Obierając ten sposób obliczeń, Colliers zaoszczędził 159 370,79 kg CO2e w stosunku do roku poprzedniego. Taki wynik można porównać do zmiany 6040 lamp żarowych na LED – mówi Andrzej Gutowski, Dyrektor ESG w Colliers.

– Śledzimy również i staramy się optymalizować emisje poprzez faktyczne redukcje i zmiany, licząc i monitorując ślad w emisjach z energii i ciepła (Zakres 2) również przy użyciu podejścia location-based, a więc uwzględniając ogólne, krajowe współczynniki emisyjności. To pozwala diagnozować faktyczne redukcje poprzez materialne działania redukcyjne. W tej metodzie liczenia nasz ślad w roku 2022 był niższy o około 20 000 kg (5%) w porównaniu z rokiem 2021 – dodaje Andrzej Gutowski.

Nadchodzące regulacje

– Do tej pory istniało wiele metodologii związanych z raportowaniem praktyk ESG, jednak wkrótce wejdzie w życie dyrektywa CSRD, czyli Corporate Sustainability Reporting Directive, która między innymi wprowadzi ponad 150 nowych wskaźników (część opisowych, część liczbowych) oraz konieczność audytów raportów ESG przez biegłych rewidentów – zwraca uwagę Dyrektor ESG w Colliers.

Istotą liczenia śladu węglowego jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu działalności biznesowej na środowisko oraz motywowanie firm do podejmowania działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych. Polega ono na uwzględnieniu wszystkich emisji związanych z działalnością organizacji, a więc emisji bezpośrednich (Zakres 1), pośrednich wynikających z działalności (Zakres 2) oraz pośrednich uwzględniających łańcuch wartości (Zakres 3). Ważnym aktem prawnym, który wprowadza obowiązek raportowania śladu węglowego, jest m.in. Porozumienie Paryskie, które oznajmia, że w ramach naszej odpowiedzialności za przyszłość, musimy osiągnąć zeroemisyjność w celu ograniczenia globalnego ocieplenia do +1,5°C. Z kolei Dyrektywa CSRD narzuca obowiązek raportowania ESG od 2026 roku (za rok 2025) dla firm zatrudniających powyżej 250 osób, a Fit for 55 to pakiet unijnych aktów prawnych mający na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% względem 1990 roku.

 

Opracowanie: Colliers Poland

[1] liczonej w oparciu o wskaźnik dostawcy energii w tym OZE (odnawialnych źródeł energii)­