15 CZERWCA 2021
CZAS CZYTANIA: 3 MIN

Liderzy europejskiego sektora budowlanego, w tym PLGBC wzywają UE do nadania priorytetu dekarbonizacji środowiska budowlanego

Aktualności
Publikacja

World Green Building Council zwołało koalicję liderów sektora budowlanego, aby wezwać Komisję Europejską do wsparcia pełnej dekarbonizacji środowiska budowlanego poprzez ambitną politykę. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC jest jednym z sygnatariuszy inicjatywy.

Liderzy europejskiego sektora budowlanego, w tym PLGBC wzywają UE do nadania priorytetu dekarbonizacji środowiska budowlanego

Grupa, która tworzy ponad 4 500 członków reprezentujących sektor budowlany, podpisała dziś list, w którym zwraca się do Komisji Europejskiej o zapewnienie, że przegląd kluczowych aktów prawnych, takich jak dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), będzie wspierał kwestię dekarbonizacji budownictwa.

List otwarty jest częścią projektu World Green Building Council (WorldGBC) – #BuildingLife, który rozpoczął się w grudniu 2020 r. z udziałem 10 europejskich green building councils (GBC).

Projekt, finansowany przez European Climate Foundation, IKEA Foundation i Laudes Foundation, zakłada współpracę z interesariuszami w celu opracowania mapy drogowej dekarbonizacji w całym cyklu życia budynku na poziomie europejskim oraz krajowym.

Szacuje się, że wbudowany ślad węglowy budynków – emitowany podczas budowy, rozbiórki i w całym łańcuchu dostaw – stanowi 10-20% całkowitego śladu węglowego UE pochodzącego z budownictwa. Jak podkreślono w liście, sygnatariusze uważają, że dla polityki europejskiej kluczowe znaczenie ma ograniczanie emisji zarówno wbudowanego jak i operacyjnego śladu węglowego, powstających podczas całego cyklu życia budynków, w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., zgodnie z celami Zielonego Ładu UE.

– Ten list otwarty pokazuje wyraźny konsensus w całym europejskim sektorze budowlanym – polityka UE musi pójść dalej, aby zapewnić pełną dekarbonizację środowiska budowlanego. W miarę zbliżania się COP26, decydenci polityczni muszą pilnie przyjąć podejście do budynków uwzględniające cały cykl życia – podejście takie, które obejmuje nie tylko emisje śladu węglowego operacyjnego, ale również wbudowanego. Inicjatywa #BuildingLife wskazuje drogę do osiągnięcia tego celu poprzez opracowanie map drogowych dla UE i 10 krajów europejskich, co możliwe jest dzięki ścisłej współpracy liderów branży, decydentów i ekspertów. WorldGBC zaprasza liderów, aby przyłączyli się do naszej kampanii i zostali ambasadorami #BuildingLife. mówi – Cristina Gamboa, CEO, World Green Building Council.

Działania proponowane w liście do Komisji Europejskiej to:

  • Uznanie pełnego potencjału sektora budowlanego w dążeniu do osiągnięcia Europy neutralnej klimatycznie.
  • Zapewnienie, że rewizja kluczowych dokumentów legislacyjnych, w tym dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), uwzględni nie tylko zwiększenie tempa modernizacji budynków, ale wesprze również podejście uwzględniające cały cykl życia budynku (WLC).
  • Uznanie potencjału Level(s) – the EU’s framework for sustainable buildings w celu zharmonizowanego wdrożenia polityki dotyczącej całego cyklu życia, cyrkularności budynków czy analizy możliwości adaptacji do zmian klimatu.
  • Realizacja strategii UE na rzecz zrównoważonego środowiska budowlanego w celu zapewnienia spójności polityki i odpowiedniej koordynacji transformacji budownictwa w UE.
  • Współpraca z siecią interesariuszy #BuildingLife w celu opracowania i realizacji strategii transformacji.

Więcej o projekcie #BuildingLife:

#BuildingLife przyspiesza realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu w sektorze budowlanym poprzez opracowanie europejskiej odpowiedzi na wizję środowiska budowlanego o zerowym poziomie emisji dwutlenku węgla netto, przedstawioną w raporcie WorldGBC z 2019 roku. Projekt ten stworzy ścieżkę, którą będą mogły podążać inne regiony świata.

WorldGBC i 10 green building councils dokonają tego poprzez:

  • Stworzenie mapy drogowej wskazującej, w jaki sposób polityka UE w zakresie budynków może uwzględnić cele dotyczące emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia.
  • Wprowadzenie na rynek europejski nowego, dobrowolnego zobowiązania dotyczącego emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia budynków w ramach globalnego projektu WorldGBC Advancing Net Zero (Whole Life Carbon Commitment).
  • Powołanie europejskich i krajowych grup liderów, które pomogą w opracowaniu krajowych map drogowych dekarbonizacji, uwzględniających cały cykl życia budynków.
  • Wspieranie rozwoju bazy danych produktów budowlanych zawierających informacje w zakresie ich wpływu na środowisko.
  • Prowadzenie kampanii informacyjnej, w której uczestniczą decydenci polityczni i liderzy branży, którzy promują podejście do transformacji budownictwa oparte o cały cykl życia.

https://www.worldgbc.org/