14 LUTEGO 2024
CZAS CZYTANIA: 3 MIN

Podsumowanie działań projektu RetrofitHUB

Aktualności

Zakończyliśmy działania związane z dwuletnim projektem RetrofitHUB, którego partnerami były: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, Croatia GBC oraz Hungary GBC. Celem projektu było opracowanie narzędzi poszerzających wiedzę na temat efektywnego przeprowadzania modernizacji budynków wielorodzinnych.

Prace projektowe trwały od września 2021 r. do stycznia 2024 r. Głównymi odbiorcami działań byli zarządcy nieruchomości, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, samorządy oraz osoby zainteresowane efektywną transformacją energetyczną budynków.

Podsumowanie działań projektu RetrofitHUB

Projekt został sfinansowany przez GIZ: European Climate Initiative (EUKI) – Retrofit Hub, na zlecenie German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK).

Lista działań PLGBC w ramach projektu RetrofitHUB:

– Spotkania z zarządcami nieruchomości w celu zdobycia wiedzy na temat potrzeb, trudności i barier związanych z przeprowadzaniem skutecznych modernizacji budynków wielorodzinnych.

– Stworzenie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej powszechnie stosowanych praktyk modernizacyjnych i podejścia zarządców budynków do modernizacji budynków.

– Opracowanie dokumentu Przegląd praktyk modernizacyjnych, który jest podsumowaniem ankiet i rozmów z zarządcami nieruchomości, przedstawiającym aktualne praktyki, problemy i bariery w wykonywaniu efektywnych, kompleksowych modernizacji budynków, a także podobieństwa i różnice w podejściu do realizacji działań modernizacyjnych.

– Powołanie grupy konsultacyjnej, złożonej z ekspertów branży budownictwa, zarządców nieruchomości, ngo, której celem było wypracowanie zakresu tematycznego szkoleń dla zarządców nieruchomości oraz podręcznika na temat przeprowadzania skutecznej modernizacji budynków.

– Opracowanie kompleksowego programu szkoleniowego dla zarządców nieruchomości.

– Przeprowadzenie dwóch cyklów trzydniowych szkoleń dla zarządców Jak efektywnie przeprowadzać modernizacje budynków wielorodzinnych?, obejmujące następujące zagadnienia:

 • Europejska fala renowacji jako strategia obniżania emisyjności sektora budownictwa.
 • Podstawowe informacje o regulacjach prawnych związanych z modernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
 • Audyt energetyczny.
 • Termowizja.
 • Automatyka i regulacja instalacji c.o. i c.w.u.
 • Pompy ciepła w budynkach wielorodzinnych.
 • Fotowoltaika w budynkach wielorodzinnych.
 • Systemy wentylacyjne w budynkach wielorodzinnych.
 • Modernizacja budynków wpisanych do Rejestru Zabytków.
 • Finansowanie modernizacji budynków wielorodzinnych.
 • Komunikacja zarządcy z mieszkańcami w kontekście edukacji i świadomego użytkowania budynku.

– Przeprowadzenie trzech spotkań prezentujących pięć case studies – przykłady dobrych praktyk modernizacyjnych.

– Przeprowadzenie praktycznych pięciogodzinnych warsztatów w Katowicach dla zarządców nieruchomości – Modelowanie działań modernizacyjnych budynków w audycie energetycznym i wpływ na wskaźniki efektywności energetycznej budynku.

– Organizacja międzynarodowego warsztatu w Budapeszcie, podczas którego uczestnicy i eksperci podzielili się wynikami prac, analizą sytuacji, metodologią zastosowaną do przeprowadzenia szkoleń i warsztatów oraz najważniejszymi wnioskami, które będą zawarte w podręczniku na temat modernizacji budynków wielorodzinnych. Zaplanowanie prac dotyczących powstania wersji angielskiej podręcznika dla zarządców, przedstawiającego sytuację oraz podejście do modernizacji w krajach partnerów projektu.

– Opracowanie publikacji Jak skutecznie modernizować budynki wielorodzinne. Poradnik dla zarządców nieruchomości, która jest narzędziem służącym podniesieniu świadomości zarządców nieruchomości, samorządów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na temat głębokiej modernizacji budynków wielorodzinnych.

Poradnik jest pracą zbiorową, wydaną pod redakcją PLGBC, i omawia następujące obszary:

 • Europejskie i krajowe strategie obniżania emisyjności sektora budownictwa.
 • Modernizacja w kontekście prawa budowlanego.
 • Audyt energetyczny budynku, modernizacja przegród zewnętrznych.
 • Modernizacja systemu wentylacji, błędy projektowe i wykonawcze w przeprowadzaniu modernizacji.
 • Badania termowizyjne.
 • Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 • Zastosowanie pomp ciepła oraz fotowoltaiki w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
 • Modernizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków.
 • Finansowanie modernizacji.
 • Komunikacja zarządcy z mieszkańcami.

– Stworzenie strony internetowej projektu RetrofitHUB, która jest rzetelnym źródłem wiedzy na temat modernizacji budynków https://retrofithub.eu

– Opracowanie przez wszystkich partnerów projektu międzynarodowej wersji poradnika na temat modernizacji budynków Energy efficient retrofit guidebook. Recommendations for energy efficiency renovation practices in multi-apartment buildings, która przedstawia konkretne zalecenia związane z przeprowadzaniem efektywnej energetycznie modernizacji oraz pokazuje podejścia krajów europejskich do tematu modernizacji.