• 24 marca 2023

Witamy w gronie Członków PLGBC

Witamy w gronie Członków PLGBC

Witamy w gronie Członków PLGBC 960 720 PLGBC

Nasi członkowie doceniają przynależność do społeczności o wspólnych wartościach, w której otwartość i współpraca zapewniają umiejętności i wiedzę niezbędne do przeprowadzania zrównoważonych zmian. Umożliwia to liderom maksymalizację ich wpływu i pozycjonowanie ich organizacji w czołówce zrównoważonego budownictwa w Polsce.

Do grona członków PLGBC dołączyli:

Na uczelni realizowany jest program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB), wprowadzony przez nową ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W związku z tym w ramach programu uruchomiono m.in. działania i obszary priorytetowe: Zrównoważone technologie energetyczne; Odnawialne źródła energii i magazyny energii; Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym; Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju; Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą. Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami (do 2002 Wydział Górniczy, a do 2021 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii), jest najstarszym i był jedynym wydziałem założonej w 1919 roku i otwartej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Akademii Górniczej. Do lat pięćdziesiątych XX wieku historia wydziału jest historią uczelni. Obecnie kadra wydziału aktywnie uczestniczy w pracach nad zagospodarowaniem regionów górniczych, rozwiązuje problemy związane z ekonomiką, organizacją, budownictwem i ochroną środowiska. W zakresie pracy dydaktycznej porusza tematy związane z ochroną środowiska i dziedzictwa kulturowego, stara się przekazywać wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, w szczególności zrównoważonego budownictwa (kierunek Budownictwo).

Firma EXERGY powstała w 2017 roku. Od początku dostarcza klientom usługi z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz działań na rzecz ochrony środowiska czy klimatu. Co wyróżnia EXERGY? Współpraca z Klientem ponad formalne ustalenia – reakcja na bieżące potrzeby Klientów; przykładanie wagi do terminów realizacji – w 2020 roku na 43 realizowane projekty 37 zakończone zostały przed ustalonym terminem realizacji; dbanie o dopasowanie usług do rzeczywistych potrzeb Klientów.

Firma prowadzona jest przez dr inż. arch. Annę Taczalską-Ryniak, pracownika badawczo-dydaktycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, absolwentkę tego wydziału, studiów podyplomowych ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, a także Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Studio zaprojektowało domy całkowicie autonomiczne, nawet powyżej, 250 mkw., zeroemisyjne i OZE, z ograniczeniem użycia drewna (przeciwdziała wylesianiu) i bez LZO. Gotowe projekty z wyszczególnieniem każdego rodzaju urządzenia są jednocześnie łatwe do budowania. Studio zapewnia certyfikowane ekipy wykonawcze od konkretnych producentów oraz organizację budowy poprzez project managera budowy.

EV Volta produkuje profesjonalne stacje do ładowania samochodów osobowych oraz dostawczych, które wyróżnia nowoczesny design oraz kompatybilność z aplikacją mobilną, umożliwiającą precyzyjne rozliczenia i zdalną kontrolę nad ładowaniem flot pojazdów. Każdy projekt dostosowuje do konkretnej inwestycji, sprawnie przeprowadzając klienta przez cały proces realizacji zamówienia po obsługę posprzedażową.

WSEiZ jest jedną z najlepszych niepublicznych szkół techniczno-artystycznych w kraju. Od 1995 roku kształci na studiach stacjonarnych (studia dzienne) i niestacjonarnych (studia zaoczne) licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Obecnie zatrudnia ponad 300 specjalistów z różnych dziedzin – nauczycieli-praktyków z doświadczeniem biznesowym. Nauka w WSEiZ odbywa się w ramach dwóch wydziałów: Architektury oraz Wydziału Inżynierii i Zarządzania. Wszystkie kierunki studiów w WSEiZ akredytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną zostały ocenione pozytywnie, a Wydział Architektury otrzymał pozytywną ocenę instytucjonalną jakości kształcenia. WSEiZ kształci na kierunkach: Architektura, Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Budownictwa, Architektura Krajobrazu, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Ochrona Środowiska, Mechanika i Budowa Maszyn, Zdrowie Publiczne, Informatyka. Koronnym kierunkiem Uczelni jest architektura, która stanowi podstawowy element realizacji Strategii Rozwoju WSEiZ, której zasadniczymi założeniami są m.in.: oferta edukacyjna obejmująca gospodarczo i społecznie ważne kierunki studiów i odpowiadająca potrzebom rynku pracy, innowacyjnej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego, wysoka jakość kształcenia, absolwenci liczący się na rynku pracy. Cechą charakterystyczną Wydziału Architektury jest skuteczna i odpowiedzialna ochrona oraz kreatywne kształtowanie otoczenia przyrodniczego, technicznego, artystycznego, społecznego, kulturowego w trosce o kondycję i rozwój człowieka w warunkach wdrażania idei zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju). W 2015 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska pozytywnie oceniły i zaakceptowały wniosek notyfikacyjny kierunku Architektura. Oznacza to, że dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura w WSEiZ, uzyskany od roku 2011/2012, jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych i otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Skip to content