HQE

Co to jest HQE?

System oceny wielokryterialnej budynków HQE (Haute Qualité Environmentale) powstał we Francji w 2012 r. Jego operatorem poza terenem Francji jest organizacja Cerway. Na arenie międzynarodowej system uwzględnia lokalne warunki klimatyczne i normy. Certyfikacją można objąć budynki o różnej funkcji, np. mieszkaniowe, komercyjne, sektora publicznego, projekty urbanistyczne, oraz w różnej fazie powstawania: budowane, istniejące, modernizowane. Na 2019 rok w Polsce certyfikowane w HQE są na razie jedynie budynki mieszkalne.

System podzielony jest na dwie części: środowiskowe zarządzanie projektem i ocenę efektywności środowiskowej budynku. Ta ostatnia zawiera 14 celów pogrupowanych w cztery obszary:

  • energię
  • środowisko
  • komfort użytkowania
  • zdrowie

Kryteria oceny dotyczą człowieka w takim samym stopniu, co środowiska.
Oceny w HQE są następujące:

  • Pass
  • Good
  • Very Good
  • Excellent
  • Exceptional

Najniższą ocenę otrzymuje się za spełnienie warunków minimalnych, a wyższe oceny za spełnienie określonej liczby spośród 14 celów.

W procesie certyfikacji pomagają konsultanci – referenci HQE, a weryfikacji spełnienia wymagań dokonują niezależni, mianowani przez Cerway, audytorzy HQE.

Więcej informacji
behqe.com