LEED

Co to jest LEED?

System oceny wielokryterialnej budynków LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) został wprowadzony w 1998 r. przez U.S. Green Building Council – USGBC (amerykański odpowiednik PLGBC). Była to wersja pilotażowa. Ogólnodostępna wersja 2.0 powstała w 2000 r. Do roku 2019 wprowadzono kilka kolejnych wersji, obecnie obowiązuje LEED v4. Jest to międzynarodowy, najpowszechniej na świecie stosowany system (168 krajów). W Polsce pierwszy certyfikat LEED przyznano w roku 2009. Jest to drugi po BREEAM najczęściej stosowany w naszym kraju system certyfikacji wielokryterialnej budynków.

Certyfikacją zajmuje się operator systemu, USGBC, we współpracy z GBCI (Green Business Certification Inc.). Poza granicami Stanów Zjednoczonych proces ubiegania się o certyfikat wiąże się z koniecznością współpracy z akredytowanym profesjonalistą (LEED AP) – konsultantem, bez którego certyfikacja byłaby technicznie niezwykle utrudniona, a wręcz niemożliwa. Listę LEED AP można znaleźć na stronie USGBC.

LEED uwzględnia kilka różnych kategorii, m.in:

 • Building Design and Construction (BD+C)
 • Opeartions and Maintenance (O+M)
 • Interior Design and Construction (ID+C)

Kategorie dzielą się na schematy, np. w podstawowej BD+C wyróżniamy:

 • LEED New Construction dla budynków nowopowstających
 • LEED Core & Shell dla powierzchni wspólnych w nowych budynkach
 • Schools
 • Retail, itd.

w ID+C

 • Commercial
 • Retail Commercial

W Polsce w LEED certyfikuje się powierzchnie biurowe, przemysłowe, handlowe, hotelowe i szkolne. Certyfikaty w większości schematów są jednorazowe i bezterminowe, wyjątkiem jest EB O+M dla budynków istniejących i funkcjonujących min. kilka miesięcy, który należy odnawiać min. co pięć lat. Dla każdego schematu można zastosować opcjonalną precertyfikację (na podstawie zaawansowanego projektu) – dzięki temu na bardzo wczesnym etapie można już korzystać z wizerunkowego potencjału certyfikacji.

Schemat dzieli się na kategorie wymagań, za spełnienie których otrzymuje się określoną liczbę punktów (kredytów). Kategorie te, to:

 • Zintegrowany proces projektowy, energia i środowisko
 • Efektywna gospodarka wodna
 • Materiały i zasoby naturalne
 • Jakość środowiska wewnętrznego
 • Lokalizacja i transport
 • Zrównoważony teren
 • Innowacja i Priorytety regionalne

Suma wszystkich kredytów wynosi 100 + 10 możliwych za dwie ostatnie kategorie. W każdej kategorii jest kilkanaście punktów krytycznych (Prerequisites), bez spełnienia których zostaje się wyeliminowanym z ubiegania się o certyfikat (jest to np. opomiarowanie zużycia wody czy zastosowanie podstawowego systemu HVAC). Wszystkie punkty przyznawane są w systemie binarnym: wymaganie jest albo spełnione, albo nie.

Liczba kredytów niezbędna do uzyskania konkretnej oceny przedstawia się następująco:

 • 40-49 punktów dla poziomu Certified
 • 50-59 dla Silver
 • 60-79 dla Gold
 • 90-110 dla Platinum

W procesie certyfikacji wyróżnia się fazę projektową (od koncepcji do zakończenia etapu projektowania) i fazę realizacji (od przygotowania placu budowy do zakończenia prac, uruchamiania systemów, odbiorów oraz przekazania budynku do użytkowania). Na każdym etapie w zespole certyfikacyjnym konieczny jest udział LEED AP i inwestora, a także poszczególnych pozostałych zaangażowanych w projekt podmiotów, w zależności od etapu. W fazie projektowej powinno się przeprowadzać spotkania design charrette, natomiast w fazie realizacji powołuje się dodatkowo commissioning agent, odpowiedzialnego za koordynację niezbędnych na tym etapie prac, odbiorów, raportów i procedur. W trakcie całego procesu AP pomaga w interpretacji wymagań systemu, kompletuje dokumentację i umieszcza ją na platformie LEED Online, raportuje do USGBC i komunikuje się z operatorem, oraz akceptuje lub odwołuje się od decyzji jednostki certyfikującej w kwestii przyznania konkretnych kredytów.

Więcej informacji
usgbc.org