CIRCON

Projekt CIRCON – Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych, jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, we współpracy z Politechniką Śląską oraz Green Building Council Iceland.

Cele i działania przewidziane w projekcie:

  • Wzmocnienie wdrażania gospodarki cyrkularnej w sektorze budowlanym.
  • Opracowanie poradnika na temat projektowania budynków zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej oraz stworzenie dedykowanej strony internetowej.
  • Upowszechnianie wiedzy na temat projektowania budynków o obiegu zamkniętym wśród kluczowych interesariuszy branży budowlanej – szkolenia.

Aktywności zaplanowano na dwa lata od kwietnia 2022 r.

Projekt CIRCON: Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych korzysta z dofinansowania o wartości 361 422 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Budżetu Państwa. Celem projektu jest wzmocnienie wdrażania gospodarki cyrkularnej w sektorze budowlanym.

Partnerzy projektu

Green Building Council Iceland

Green Building Council Iceland należy do World Green Building Council i działa na rzecz promowania świadomości ekologicznej oraz planowania działań proekologicznych. Stowarzyszenie prowadzi także działania mające na celu uchwalenie przepisów, które skierują rynek w bardziej zrównoważonym kierunku.

Organizacja czyni to poprzez edukowanie, łączenie i motywowanie interesariuszy zaangażowanych w sektor planowania miejskiego i budownictwa. Od 2010 roku Green Building Council Iceland realizuje swoją misję, którą jest: Inspirowanie i wspieranie w pracy na rzecz wspólnego celu, jakim jest stworzenie zdrowego, zrównoważonego środowiska, które promuje dobre samopoczucie dla wszystkich.

www.graennibyggd.is

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Misją Politechniki Śląskiej, jako prestiżowego, europejskiego uniwersytetu technicznego, jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Uczelnia przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej.

Bogata oferta dydaktyczna i wysoka jakość kształcenia sprawiają, że Politechnika Śląska od lat należy do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych, o czym świadczą wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. Swoją silną pozycję potwierdza dorobkiem naukowym i dydaktycznym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na skalę ogólnopolską i międzynarodową.

www.polsl.pl

Finansowanie

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

  1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
  2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  5.  sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do Funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

www.eeagrants.org

Projekt CIRCON: Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych dofinansowano ze środków Budżetu Państwa. Celem projektu jest wzmocnienie wdrażania gospodarki cyrkularnej w sektorze budowlanym.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 237 389,26 zł
Całkowita wartość zadania: 1 861 876,58 zł

Współfinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w ramach środków mechanizmu finansowego EOG 2014-2021, Programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Więcej Informacji:
Dorota Bartosz
Dyrektorka ds. Zrównoważonego Budownictwa
e-mail: dbartosz@plgbc.org.pl
tel.: +48 693 697 946

Aktualności dotyczące CIRCON

Załaduj więcej
Skip to content