20 LISTOPADA 2023
CZAS CZYTANIA: 3 MIN

Nowy raport: BIM, współpraca, zarządzanie informacją w polskim budownictwie

Raporty

Autodesk opublikował trzecią edycję raportu BIM, współpraca, zarządzanie informacją w polskim budownictwie. Badanie zrealizował Kantar Polska na próbie 347 osób reprezentujących firmy architektoniczne i projektowe, budowlane, zajmujące się realizacją inwestycji, zarządzające nieruchomościami oraz inwestorów prywatnych i publicznych. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego objęło badanie Patronatem Honorowym, a w raporcie znajduje się komentarz ekspercki Anny Gil, Project Manager w PLGBC.

Nowy raport: BIM, współpraca, zarządzanie informacją w polskim budownictwie
Świadomość BIM i stosowanie – inwestorzy i wykonawcy nadrabiają dystans

Badanie wskazuje, że świadomość BIM systematycznie rośnie, osiągając obecnie poziom 60 proc., co oznacza wzrost o 55 proc. w stosunku do poprzedniej edycji raportu z 2019 roku. Podobnie wygląda adopcja – ponad jedna trzecia badanych firm stosuje BIM. Jest to 70 proc. więcej niż cztery lata temu.
Poziom adopcji BIM jest stabilny w grupie architektów i projektantów (41 proc.), natomiast widać dynamiczny, ponad dwukrotny wzrost wśród firm wykonawczych – z 9 do 21 proc., oraz wśród inwestorów i zarządców – z 5 do 37 proc.

– Raport potwierdza nasze obserwacje z rynku. Widzimy wyraźnie większe zainteresowanie BIM wśród wykonawców i inwestorów. Jest to niezwykle ważne – współpraca wszystkich stron zaangażowanych w proces inwestycyjny daje wymierne rezultaty w postaci wyższej wydajności w realizacji projektu – ocenia Przemek Nogaj, Territory Account Sales Executive Poland w Autodesk.

Po co BIM?

Korzyści wskazywane przez respondentów pozostają niezmienne: tworzenie projektów lepszej jakości (62,4 proc.), mniej błędów na etapie realizacji inwestycji (59,8 proc.), lepsza komunikacja treści projektu i zrozumienie projektu przez wszystkie zaangażowane strony (53 proc.).
Zastosowanie BIM pozwala na obniżenie kosztów w całym cyklu powstawania i życia budynku – pod tą opinią podpisuje się 70 proc. badanych. Taki sam odsetek wskazuje na oszczędności na etapie realizacji budowy (ta opinia jest wyraźna wśród inwestorów i właścicieli budynków) oraz przedmiarowania i kosztorysowania.

Bariery i pożądane działania

Wśród barier rozwoju najczęściej wskazywany jest niski poziom wiedzy, na drugim miejscu – niska świadomość BIM wśród inwestorów. Ważnym punktem jest dostępność kadr: mała liczba specjalistów posiadających umiejętność projektowania/wykonawstwa w oparciu o BIM stanowi barierę dla blisko 70 proc. ankietowanych i wyraźnie wzrosła (59 proc. wskazań w 2019). O braku kadr wyraźnie częściej mówią inwestorzy – 86 proc. ankietowanych.
Co może pomóc rynkowi pełniej korzystać z BIM? Po 40 proc. respondentów wskazuje na trzy obszary – opracowanie polskich standardów BIM, budowanie świadomości inwestorów na temat możliwości wykorzystania danych gromadzonych dzięki BIM oraz budowanie świadomości na temat BIM wśród osób odpowiedzialnych za inwestycje publiczne. W firmach wykonawczych ponad 50 proc. wskazuje, że pomocne byłoby wprowadzenie BIM na uczelniach.

– Jesteśmy w momencie, kiedy na BIM warto spojrzeć w kontekście kompleksowej cyfryzacji branży. W procesie inwestycyjnym, w pracy nad modelem tworzone są dane, które warto wykorzystywać do podejmowania lepszych decyzji w całym cyklu życia obiektu – mówi Przemysław Nogaj.

Raport wskazuje, że polskie firmy widzą pozytywne aspekty cyfryzacji. Blisko 65 proc. zgadza się z twierdzeniami, że wdrożenie nowych cyfrowych metod pracy zwiększa ich konkurencyjność oraz że polskie firmy powinny silniej inwestować w cyfryzację, aby zwiększyć skalę działania.

Publikacji raportu towarzyszy debata ekspercka, która odbędzie się 22.11.2023 w trybie online. Na wydarzenie można zarejestrować się tutaj.

Cały raport można przeczytać tutaj.

Informacje o badaniu

Badanie na zlecenie Autodesk realizował Instytut Kantar Polska. Zostało ono przeprowadzone na próbie 347 przedstawicieli firm z branży architektoniczno-budowlanej (pracownie architektoniczne i projektowe, firmy budowlane, zajmujące się realizacją inwestycji, inwestorzy prywatni – deweloperzy i publiczni, firmy zarządzające nieruchomościami). Badanie zrealizowane zostało za pomocą techniki mix mode (CATI, CAWI) z wykorzystaniem jednolitego narzędzia badawczego – kwestionariusza. Badanie jest kontynuacją podobnego pomiaru przeprowadzonego w 2015 i 2019 roku. Cykliczne prowadzenie badań umożliwia dokonanie analizy porównawczej części danych oraz oceny zmian w obszarze rozwoju BIM w Polsce. Patronat honorowy nad badaniem objęli: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, Polski Związek Firm Deweloperskich, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP.