25 WRZEŚNIA 2023
CZAS CZYTANIA: 4 MIN

Rusza Built4People Innovation Cluster Network

Aktualności

25 września br. partnerstwo Built4People (B4P) ogłosiło uruchomienie nowej sieci klastrów innowacyjnych, której zadaniem będzie podjęcie działań w zakresie zrównoważonych innowacji i wsparcie w osiąganiu unijnych celów klimatycznych w obszarze starzejących się europejskich zasobów budowlanych, pozostających w tyle pod względem zielonej transformacji.

Partnerstwo publiczno-prywatne B4P (B4PIC) pomiędzy Komisją Europejską a dwoma wiodącymi europejskimi stowarzyszeniami zajmującymi się sektorem budowlanym, European Construction Technology Platform (ECTP) i World Green Building Council (WorldGBC), zostało utworzone w 2021 r. i przeznaczyło około 800 mln euro na badania i innowacje w tym sektorze.

Rusza Built4People Innovation Cluster Network

Obecnie partnerzy zapraszają klastry europejskich przedsiębiorstw i organizacje do współpracy w ramach Built4People Innovation Cluster (B4PIC) Network. Sieć B4PIC będzie powiększać skalę nowych rozwiązań, produktów i usług zgodnych z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu i Nowego Europejskiego Bauhausu. Ma na celu angażowanie, łączenie i skalowanie zrównoważonych innowacji w całej Europie.

Sektor budownictwa odpowiada obecnie za 39% globalnej emisji CO2, która stale rośnie. UE postawiła sobie za cel modernizację 35 milionów domów do końca dekady, a opracowywane nowe przepisy mogą nałożyć obowiązek, aby wszystkie nowe budynki do 2028 r. miały zerową emisję. Obecnie jednak inwestycje w tym sektorze są daleko opóźnione, a szacowany roczny niedobór na modernizację istniejących budynków wynosi około 282 miliardów euro.

Uruchomienie tej inwestycji i realizacja ambitnych celów UE wymaga zasadniczej zmiany w sposobie realizacji zrównoważonych budynków. Sektor budownictwa nie dotrzymuje kroku wzrostowi produktywności obserwowanemu w innych sektorach w ostatnich dziesięcioleciach i jest jednym z najwolniej wykorzystujących możliwości wynikające z cyfryzacji.

Złożoność sektora budowlanego wymaga zaangażowania wszystkich uczestników w całym łańcuchu wartości i cyklu życia budynku, aby osiągnąć całościową transformację. Jednak czekanie, aż innowacje nabiorą potrzebnej skali, nie wystarczy. Innowacje wymagają odpowiednich warunków i sieci, aby szybko dotrzeć na rynek.
Nowa sieć B4PIC odegra kluczową rolę w inkubacji rozwiązań i przyspieszeniu ich poziomu dojrzałości, z korzyścią dla firm każdej wielkości. Co najważniejsze, oznacza to również zwiększenie szans na pomyślne wyniki dziesiątek projektów finansowanych przez UE w ramach partnerstwa B4P.

Zwiększanie produktywności, wzrostu i wydajności

Wykorzystując swoje ekosystemy współpracy, wiedzę specjalistyczną i zasoby, klastry w ramach B4PIC mogą przyspieszyć rozwój, wdrażanie i powiększanie skali ekologicznych technologii oraz rozwiązań. Według badań klastry innowacyjne przynoszą znaczne korzyści, a są to m.in.:

 1. Większa produktywność: Według European Cluster Observatory przedsiębiorstwa należące do klastrów innowacyjnych są o około 40% bardziej produktywne niż organizacje nienależące do klastrów. Ponadto badanie przeprowadzone przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) wykazało, że firmy należące do klastrów innowacyjnych odnotowują średnią stopę wzrostu produktywności na poziomie 1,2% rocznie w porównaniu z 0,5% w przypadku firm nienależących do klastra.
 2. Przyspieszony wzrost: Global Cluster Observatory podało, że firmy należące do klastrów innowacyjnych odnotowują 2,5 razy szybszy wzrost zatrudnienia i generują o 18% wyższą wartość dodaną brutto (GVA) w porównaniu z firmami nienależącymi do klastra.
 3. Skala i efektywność łańcucha dostaw: Współpraca w ramach klastrów może skutkować nawet 48-procentowym skróceniem czasu realizacji łańcucha dostaw, pozytywnie wpływając na produktywność, jak opublikowano w International Journal of Production Economics.
Wartość dodana sieci B4PIC

Kandydaci B4PIC zostaną zaangażowani w proces ewolucji lub transformacji, podnoszący poziom dojrzałości. Wśród korzyści dla uczestników są:

 • Wyraźniejsza obecność w branży, zauważalna przez Komisję Europejską i głównych europejskich interesariuszy z całego sektora budowlanego.
 • Sprawniejsze wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zgodnych z Nowym Europejskim Bauhausem, dzięki zwiększonej świadomości korzyści płynących z innowacji i lepszemu dostępowi do współfinansowania.
 • Wzmocnione międzysektorowe i interdyscyplinarne uczenie się od liderów, wspieranie współpracy transgranicznej i tworzenie sieci kontaktów.
 • Przygotowanie do długotrwałych działań w ramach B4P Innovation Clusters, z możliwością integracji z kolejnymi klastrami.
Kluczowe usługi i wsparcie

Utworzenie nowej sieci B4PIC jest wspierane w ramach projektu NEBULA. Klastry kandydujące do B4PIC, finansowane przez Partnerstwo Built4People, otrzymują wsparcie w ramach przygotowanego harmonogramu i stopniowej integracji czynników sukcesu B4PIC, dzięki czemu szybciej osiągają poziom dojrzałości.

NEBULA zapewnia szereg kluczowych usług, aby pomóc klastrom w ich transformacji, w tym:

 • Zestaw narzędzi finansowych obejmujący publiczne i prywatne finansowanie innowacji.
 • Sesje match-makingowe sprzyjające nawiązywaniu wartościowych kontaktów.
 • Warsztaty zwiększania umiejętności dostosowane do potrzeb klastrów.
 • Podręcznik dla New European Bauhaus (NEB).
 • Doradcy NEB wspierający i promujący wydarzenia i materiały.
 • Webinaria w celu dzielenia się konkretną wiedzą na tematy związane z Nebulą.
 • Dedykowany moduł klastrów na platformie METABUILDING.
 • Identyfikacja i promocja innowacji finansowanych przez UE.
W jaki sposób dołączyć do sieci B4PIC?

Istniejące centra lub klastry w całej Europie proszone są o wypełnienie formularza zainteresowania. Po złożeniu wniosku kandydaci otrzymają dalsze informacje dotyczące kolejnych kroków.

Pierwsi członkowie sieci Built4People Innovation Cluster, ERAIKUNE (Basque Country Construction Cluster) i ODEYS (Cluster construction et aménagements durables in Nouvelle-Aquitaine), podpisali statut B4PIC, potwierdzając swój udział w sieci w dniu 18 września 2023 r. Klastry te będą współpracować w celu mobilizacji innowacji w sektorze budownictwa w Euroregionie Nouvelle-Aquitaine, Euskadi, Nawarra.

W przypadku pytań dotyczących procesu prosimy o kontakt pod adresem info@built4people.eu.

Więcej informacji na stronie WorldGBC.