Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszych stron internetowych jest dla nas sprawą kluczową. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa i nasze obowiązki jako Administratora danych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

1. Administratorem Państwa danych jest:

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego – Polish Green Building Council (PLGBC) z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18C/2-11A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317576 (dalej: „PLGBC”), REGON 241 056 815, NIP 631 257 96 51.

2. Kontakt z Administratorem danych:

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora zapraszamy do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@plgbc.org.pl.

3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych:

Państwa dane zbierane są przede wszystkim w celu organizacji i współorganizacji przez Administratora konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań networkingowych (zwanych dalej zbiorczo „Eventami”), dystrybucji Newslettera do jego Subskrybentów oraz w celu wpisania na listę Członków PLGBC i bieżącego kontaktu. Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju danych i ich przetwarzania w przypadku poszczególnych Eventów zawarte są w zgodach na przetwarzanie danych lub/i w regulaminach tych Eventów. Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju danych i ich przetwarzania w przypadku członkostwa znajdują się na aplikacjach członkowskich (indywidualnej i firmowej). Dane przetwarzane w celu dystrybucji Newslettera to: adres email, imię, nazwisko.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w niezależnych celach:

a. organizacji Eventów i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z Państwa uczestnictwa w tych Eventach – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w Evencie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*);

b. dystrybucji Newslettera do jego Subskrybentów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do dystrybucji Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c. wpisania na listę Członków PLGBC i kontaktu z Członkami PLGBC, w tym kontaktu związanego ze zobowiązaniami finansowymi Członków PLGBC, wynikającymi z członkostwa;

d. marketingu bezpośredniego Eventów, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przedstawienia Państwu informacji o Eventach i innych produktach i usługach Administratora, przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz zwiększenie sprzedaży produktów i usług Administratora;

e. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z uczestnictwem w Eventach.

f. poprawienia funkcjonalności strony internetowej; poprawienia szybkości działania strony internetowej; dopasowanie treści oferty do Państwa oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie Państwa zachowania online podczas przeglądania stron internetowych; oferty zamieszczane są na naszej stronie internetowej lub stronach internetowych innych podmiotów; pliki cookies mogą być zamieszczane przez podmioty, z którymi współpracujemy; pliki cookies mogą̨ zbierać dane o Państwa zachowaniu w sieci lub/i Państwa adresie IP; dane pochodzące z cookies możemy połączyć z danymi pochodzącymi z analizy Newslettera lub z Państwa rejestracji na Event; zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania naszych stron internetowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Odbiorcy danych osobowych:

Państwa dane osobowe przekazujemy:

a. podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług IT, współorganizatorom Eventów, grafikom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
b. osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych

Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać:

a. przez okres Państwa uczestnictwa w Evencie w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są̨ w celu organizacji Eventu i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z uczestnictwa w Evencie, a także w celach archiwalnych – po wywiązaniu się z tych zobowiązań;

b. przez okres obowiązywania Państwa zgody na dystrybucję Newslettera – to jest do czasu wypisania się z Newslettera;

c. przez okres trwania członkostwa w PLGBC;

d. do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania,

e. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

f. pliki cookies sesyjne pozostają w Państwa przeglądarce przez okres do 540 dni lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej. Pliki stałe cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki.

6. Przysługujące Państwu uprawnienia

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Przedmiotowe dane mogą zostać przesłane innemu Administratorowi danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Z omówionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

7. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych

Mogą Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji o charakterze handlowo-marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w elektronicznym formularzu rejestracyjnym na Event lub poprzez oznaczenie odpowiedniego pola na papierowym formularzu zgłoszeniowym i własnoręczny podpis na formularzu. Brak wyrażenia zgody nie pozbawia możliwości przekazywania Państwu informacji w Newsletterze.

8. Podstawa uczestniczenia w Evencie

Podanie przez Państwa danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w Evencie lub otrzymywania Newslettera ma charakter dobrowolny, przy czym jest warunkiem wykonania przez Administratora zobowiązań związanych z Eventem i dystrybucją Newslettera. Brak podania przedmiotowych danych uniemożliwia uczestnictwo w Evencie lub otrzymywanie Newslettera.

9. Pliki cookies

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Państwa urządzeniach za pomocą plików cookies, służących realizacji usług żądanych przez Państwa, a świadczonych drogą elektroniczną przez PLGBC.

PLGBC jako właściciel stron w domenach plgbc.org.pl i .plgbc.org.pl świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Państwa urządzeniach.

a. Co to są pliki cookies (tzw. ciasteczka)?

Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w przeglądarce użytkownika na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym, zawierające informacje, takie jak preferencje witryny, status logowania, nazwa strony internetowej, czas istnienia pliku oraz unikalny identyfikator służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

b. Wykorzystanie plików cookies

Korzystając ze stron internetowych PLGBC, poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie cookies zgodnie z niniejszą Polityką cookies. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez nas cookies lub innych podobnych technologii, mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia.

Korzystając ze stron w domenach .plgbc.org.pl wyrażają Państwo zgodę̨ na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez stronę PLGBC takich plików, powinni Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony internetowej w domenie plgbc.org.pl i .plgbc.org.pl

Stosowane przez PLGBC cookies są bezpieczne dla Państwa urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Strony w domenie plgbc.org.pl i .plgbc.org.pl używają plików cookies w celu:

  • poprawienia funkcjonalności strony internetowej;
  • poprawienia szybkości działania strony internetowej;
  • dopasowania treści oferty do Państwa oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie Państwa zachowania online podczas przeglądania stron internetowych; oferty zamieszczane są na naszej stronie internetowej lub stronach internetowych innych podmiotów; pliki cookies mogą być zamieszczane przez podmioty, z którymi współpracujemy; pliki cookies mogą zbierać dane o Państwa zachowaniu w sieci lub/i adresie IP; dane pochodzące z cookies możemy połączyć z danymi pochodzącymi z analizy Newslettera lub Państwa rejestracji na Event.
  • zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania stron internetowych w domenie plgbc.org.pl i .plgbc.org.pl;

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych w domenie plgbc.org.pl i .plgbc.org.pl.

c. Pliki cookies podmiotów trzecich

Korzystając ze stron w domenie plgbc.org.pl i .plgbc.org.pl przeglądarka użytkownika może zapisywać pliki cookies pochodzące od podmiotów firm trzecich takich jak m.in.: Google, Facebook. Więcej informacji na temat danych przechowywanych w tych plikach znajduje się na stronach powyższych podmiotów.

d. Zmiana ustawień lub usuniecie plików cookies pochodzących ze stron PLGBC

Przeglądarka internetowa umożliwia zmianę̨ ustawień zapisywania plików cookies lub usuniecie zapisanych plików:


Jeśli na liście powyżej brakuje Państwa przeglądarki prosimy o sprawdzenie strony internetowej producenta przeglądarki internetowej. W przypadku niemożności odnalezienia takiej instrukcji zapraszamy do kontaktu z nami.

e. Logi systemowe
Niezależnie od plików cookies, strony PLGBC przy każdej Państwa wizycie automatycznie zapisują na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane w postaci logów zawierających:

  • stronę internetową, z której wchodzą Państwo na naszą stronę;
  • adres IP;
  • datę̨ i czas dostępu;
  • czas przebywania na stronie w naszej domenie;
  • przesłaną ilość danych;
  • informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania stroną, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa na stronie, a także w celach statystycznych, informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników strony.

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”).