• 29 marca 2023

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym 800 858 PLGBC

Materiał partnera

CEMEX wdraża w swojej działalności model gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli model, w którym produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej ograniczone.

Założenia koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym realizujemy na trzech etapach prowadzonych procesów produkcji: komponowania zestawu surowcowego, wsadu paliwowego oraz zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych i wykorzystania ciepła odpadowego.

Stosowanie surowców alternatywnych

W granicach dopuszczonych przez produktowe normy jakościowe stosujemy w procesach produkcyjnych w miejsce surowców naturalnych tzw. surowce alternatywne. Są to surowce o statusie odpadu lub produktu ubocznego, powstające w procesach produkcji realizowanych w innych branżach przemysłowych, takich jak energetyka, hutnictwo, czy przemysł ceramiczny. W procesach produkcji betonu są to popioły lotne z sektora energetycznego, a w przypadku klinkieru i cementu wykorzystujemy dodatkowo:

  • reagipsy z elektrowni i elektrociepłowni powstałe w procesach odsiarczania gazów odlotowych,
  • formy gipsowe z przemysłu ceramicznego i budowlanego,
  • żużle i pyły żelazonośne z przemysłu hutniczego.

Łącznie w zakładach CEMEX w Polsce wykorzystano w 2021 roku prawie 900 tysięcy ton (897 111 Mg) surowców alternatywnych o statusie odpadu lub produktu ubocznego, w tym ponad 120 tysięcy ton (121 359,48 Mg) popiołów do produkcji betonu. Średni udział surowców odpadowych w całkowitym bilansie zakładów cementowych wyniósł ok. 22%.

Powyższa działalność CEMEX przyczynia się do powstawania zamkniętych obiegów materiałów pomiędzy branżami – tzw. symbioz przemysłowych, w których produkty uboczne czy odpady z jednej branży stają się jednocześnie surowcem dla innego sektora.

Stosowanie paliw alternatywnych

W Cementowniach CEMEX zamiast paliw kopalnych stosujemy paliwa alternatywne. Przeważającą część paliw alternatywnych stanowią lekkie, wysokokaloryczne frakcje wysegregowane z odpadów komunalnych i przemysłowych tzw. RDF (Refuse Derived Fuel). Dzięki bardzo wysokiej temperaturze piec cementowy zapewnia odpowiednie warunki dla bezpiecznego przetwarzania odpadów, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków termicznego przekształcania odpadów.

Zastosowanie paliw alternatywnych zamiast węgla kamiennego pozwala zaoszczędzić zasoby naturalne tego surowca przy jednoczesnym wykorzystaniu energii zawartej w odpadach i ograniczeniu emisji CO2. W 2021 roku w Cementowniach CEMEX procesowi odzysku ciepła poddanych zostało prawie 380 tysięcy ton odpadów, a tym samym ograniczono zużycie naturalnych paliw kopalnych o ok. 300 000 ton oraz uniknięto emisji COw ilości ok. 250 000 ton.

Korzystanie z zamkniętego obiegu wody

W zakładach CEMEX stosujemy zamknięte obiegi wody chłodniczej oraz wykorzystujemy ponownie do produkcji betonu wodę pochodzącą z płukania betonomieszarek. Ponadto woda odpompowywana z wyrobiska kredy w Cementowni Chełm w celu odwodnienia złoża nie jest bezpowrotnie tracona, lecz po odpowiednim oczyszczeniu i uzdatnieniu jest wykorzystywana do zaopatrzenia w wodę pitną miasta Chełm, które liczy ok. 62 000 mieszkańców.

Edukacja ekologiczna

CEMEX promuje model gospodarki o obiegu zamkniętym także wśród społeczności lokalnych, poprzez organizację cyklu zajęć dla uczniów szkół podstawowych pod nazwą „Warsztaty na okrągło”, dotyczącego GOZ. Podczas tych nietypowych lekcji uczestnicy nie tylko dowiadują się, czym jest zrównoważony rozwój i gospodarka o obiegu zamkniętym oraz czemu wykorzystanie paliw alternatywnych ma tak pozytywny wpływ na klimat, ale również wspólnie wypracowują działania, które każdy może podjąć, żeby włączyć filozofię GOZ do swojego codziennego życia. Dodatkowo szkoły uczestniczące w warsztatach otrzymują specjalnie przygotowaną grę planszową „W obiegu”, która pomaga utrwalić zdobytą wiedzę.

Skip to content