• 21 lutego 2019

Jak Assa Abloy wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak Assa Abloy wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak Assa Abloy wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju 421 526 PLGBC

Program zrównoważonego rozwoju wdrażany jest w ASSA ABLOY od 1994 roku. Od 2005 roku, cyklicznie co roku, ASSA ABLOY opracowuje szczegółowe raporty poświęcone zagadnieniom zrównoważonego rozwoju i podsumowuje swoje działania wdrażane w ramach walki o ochronę środowiska. W związku z podejmowanymi i realizowanymi inicjatywami, Grupa zyskała uznanie w zakresie zrównoważonego rozwoju i została włączona do: FTSE4Good, OMX GES Sustainability Sweden PI Index, Kempen SNS Socially Responsible Universe. Od 2008 roku ASSA ABLOY jest sygnatariuszem UN Global Compact, co oznacza, że popiera i zobowiązuje się do aktywnej promocji i szanowania 10 zasad dotyczących praw człowieka, standardów pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji w działalności Grupy.

W 2015 roku ONZ zdefiniowała globalną listę 17-stu nadrzędnych celów zrównoważonego rozwoju (SDGs – Sustainable Development Goals). W 2016 roku ASSA ABLOY poddała ocenie swój program zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wiele działań realizowanych przez ASSA ABLOY pokrywa się z tymi ustalonymi przez ONZ, a należą do nich miedzy innymi:

Działania ASSA ABLOY zmierzają do zmniejszenia zużycia wody i poprawy niegospodarności tym surowcem, co przekłada się również na zwiększenie wydajności operacyjnej i obniżenia kosztów. Lepsze monitorowanie zużycia wody umożliwia Grupie wdrażanie bardziej wydajnych rozwiązań; baterie o niskim przepływie wody, bieżące naprawianie nieszczelności i recykling wody zmniejszyły jej zużycie w wielu fabrykach i biurach.

Rosnąca rola miast prowadzi do zwiększenia inwestycji w zaawansowane rozwiązania. Jednocześnie wzrasta zużycie energii i rosną obawy środowiskowe. W związku z tym ASSA ABLOY skupia się na dostarczaniu zrównoważonych rozwiązań, zapewniających bezpieczeństwo, komfort użytkowników i ich integracyjność, również przy infrastrukturze rozproszonej, a przy tym wpisujących się w trendy związane z rozwojem elektroniki i inteligentnym zarządzaniem obiektami.

Ambicją ASSA ABLOY jest dostarczanie wysokiej jakości produktów, które spełniają wymagania klientów oraz mają znikomy wpływ na środowisko w trakcie całego cyklu życiowego. Zrównoważona produkcja to stałe ulepszanie procesów i obniżanie kosztów między innymi poprzez redukcję surowców, optymalizację komponentów, usprawnienie produkcji i transportu.

ASSA ABLOY aktywnie działa w celu zminimalizowania ilości odpadów związanych z pakowaniem produktów i procesami  produkcyjnymi bez uszczerbku dla ich jakości lub funkcji. Akredytacja “zero odpadów dla składowisk śmieci” (The Zero Waste to Landfill) jest przyjmowana przez coraz więcej podmiotów. W podejściu tym redukcja ilości odpadów rozpoczyna się już na etapie projektowym i rozszerza się na cały cykl życia produktu. Przez identyfikację odpadów w całym cyklu życia, można poprawić wykorzystywanie surowców i zmniejszyć bieżące koszty. Wprowadzono kilka inicjatyw w całej Grupie, zarówno w fabrykach, jak i biurach, w zakresie sortowania odpadów i recyklingu. Opakowania wielokrotnego użytku są używane przez coraz więcej podmiotów w Grupie. Opakowania przychodzące z materiałami od dostawców są ponownie wykorzystywane, a do pakowania produktów używane są tylko te, które nadają się do recyklingu. Projektowane opakowania są jak najmniejsze, dzięki czemu bardziej efektywnie wykorzystuje się przestrzeń magazynową i transportową.

Zrównoważony rozwój jest dla ASSA ABLOY istotnym czynnikiem w procesie zaopatrzenia. W przypadku ASSA ABLOY, audyt i wykazywanie się przez dostawców działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju jest stale wymagane. Program Audytu Zrównoważonego Rozwoju Dostawców (The Supplier Sustainability Audit Program) poddaje ocenie również dostawców z krajów o niskich kosztach, które są postrzegane jako najbardziej zagrożone nieprzestrzeganiem Kodeksu Postępowania ASSA ABLOY dla partnerów biznesowych (ASSA ABLOY’s Code of Conduct). ASSA ABLOY przeprowadza własne audyty dostawców i robi to z należytą starannością, co pozwala zidentyfikować i zmniejszyć ryzyko związane z dostawcami, etyką biznesu, prawami człowieka, prawami pracowników, zdrowiem i bezpieczeństwem oraz środowiskiem.

Jednym z celów ASSA ABLOY jest również zredukowanie negatywnego wpływu transportu na środowisko. Wykorzystywanie energooszczędnych metod transportu, takich jak statki oraz transport całkowicie załadowanych kontenerów lub ciężarówek oraz składowanie dostaw blisko klienta, umożliwia bardziej elastyczne i wydajne dostarczanie towarów. Grupa ma bazę danych geograficznych i lokalizacje wszystkich dostawców materiałów, a także wszystkich fabryk ASSA ABLOY i firm handlowych. System może być używany do optymalizacji i koordynacji transportu w ramach Grupy, od dostawców z różnych regionów geograficznych.

Na lata 2015-2020 ASSA ABLOY założyła następujące, główne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska:

  • poprawa efektywności energetycznej o 20%
  • zmniejszenie ilości odpadów o 20%
  • zmniejszenie zużycia wody o 20%
  • zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej do 20%.

Priorytety ASSA ABLOY w zakresie klimatu obejmują miedzy innymi zmniejszenie zużycia zasobów i energii, ograniczenie emisji wpływających na globalne ocieplenie. Zwiększenie wykorzystywania energii odnawialnej, poprawę w zakresie gospodarności wodą i odpadami. ASSA ABLOY ma na celu wycofywanie substancji, które mają wpływ na globalne ocieplenie – w szczególności dotyczy to paliw kopalnych. Opracowano listę materiałów i substancji, których należy unikać w procesach produkcyjnych. Lista powstała przede wszystkim w oparciu o RoHS Unii Europejskiej (Restriction of Hazardous Substances) i REACH (Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals). Dzięki inwestycjom w nowe technologie ASSA ABLOY ograniczyło zużycie chlorowanych rozpuszczalników organicznych w produkcji.

Trwają prace na rzecz zwiększenia wydajności, a obejmują one używanie maszyn, sprzętu i przestrzeni podłogi, jak również adaptowanie sprzętu do bardziej inteligentnego poboru energii i jej kontroli. W ostatnich latach około połowa energii zużywanej w dużych jednostkach produkcyjnych, związana była z czynnikami niezależnymi od wielkości produkcji, takimi jak ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie i sprzęt biurowy. Wprowadzenie nowych systemów zarządzania budynkiem w zakresie oświetlenia, wentylacji i regulacji temperatury, pomaga kontrolować efektywność energetyczną w bardziej skuteczny sposób. W miejscach pracy zachęca się również pracowników do tego, aby zrównoważony rozwój stał się częścią ich kultury pracy, poprzez wprowadzanie dobrych nawyków, takich jak wyłączanie komputerów czy oświetlenia po opuszczeniu biura.