Pod koniec kwietnia br. z inicjatywy grupy zaprzyjaźnionych ornitologów i przyrodników współpracujących z firmą TACTUS powstało Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTA.com, ukierunkowane na bezpośrednie wsparcie środowisk około-budowlanych w zakresie ochrony ptaków w trakcie procesu inwestycyjnego oraz na etapie użytkowania zrównoważonego obiektu budowlanego.

Celem PTA.com jest implementowanie nowoczesnej wiedzy i docieranie z nią do wszystkich osób i podmiotów zaangażowanych w proces powstania i funkcjonowania budynku, od inwestora poprzez architektów, wykonawców i inżynierów nadzoru, aż po użytkownika końcowego i zarządcę obiektu. Problem kolizji ptaków z obiektami infrastruktury jest już dobrze poznany na zachodzie, gdzie od dłuższego czasu trwają prace i działania zmierzające do likwidacji lub ograniczenia śmiertelności ptaków wskutek kolizji ze szklanymi elementami budynków. Od pewnego czasu w Polsce obserwuje się zdecydowany wzrost skali tego problemu i co ważne, jednocześnie wzrasta ekologiczna świadomość społeczna. Coraz liczniej w przestrzeni medialnej pojawiają się doniesienia o szklanych obiektach zabijających ptaki. W niektórych przypadkach są to pojedyncze osobniki stwierdzane pod oknami lub elewacjami, lecz czasem skala śmiertelności przybiera znacznie większe rozmiary. Zdarzają się budynki, z otoczenia których, w okresie migracji co dnia martwe ptaki zbierane są w bardzo dużych ilościach (wiadra). W konsekwencji w mass-mediach zaczynają się pojawiać niepokojące artykuły i doniesienia negatywnie rzutujące na postrzeganie obiektów, a w konsekwencji generujące różnego rodzaju problemy i zagrożenia dla właścicieli, zarządców i użytkowników tych obiektów. Taki rozwój sytuacji zainspirował założycieli PTA.com do podjęcia próby rozwiązania problemu na zasadzie win – win, tak aby połączyć potrzeby „branży budowlanej” i użytkowników budynków z potrzebami ochrony przyrody i miłośników ptaków. Celem PTA.com jest dążenie do efektywnego pogodzenia oczekiwań dwóch tak wydawałoby się różnych grup interesów. Jedną z propozycji stowarzyszenia jest wdrażanie elementów zrównoważonego budownictwa i maksymalne zapobieganie problemowi kolizji ptaków już na etapie architektoniczno-projektowym, stąd też aktywność i współpraca podjęta z architektami oraz projektantami, której celem jest wypracowanie skutecznych rozwiązań projektowych minimalizujących ryzyko kolizji dla ptaków, możliwych do zastosowania w Polsce.

Podbudowa merytoryczna i argumenty do dyskusji gromadzone są w trakcie badań i monitoringu ptaków przy „szklanych” obiektach wielkogabarytowych i innych przezroczystych elementach infrastruktury oraz monitoringu skuteczności rozwiązań zastosowanych na istniejących obiektach. Niezbędna do tego jest stała bezpośrednia współpraca z inwestorami/zarządcami obiektów wielkogabarytowych, mająca na celu pozyskanie danych o śmiertelności ptaków oraz możliwości wdrażania działań zaradczych. Podjęta została również współpraca z Ośrodkami Rehabilitacji Ptaków celem pozyskania informacji o ptakach – liczbie ofiar kolizji ze szklanymi obiektami trafiającymi do ośrodków, obrażeniach powstałych w wyniku kolizji oraz przeżywalności ptaków rehabilitowanych.

PTA.com podjął współpracę z kołami naukowymi, Wydziałami Budownictwa/Architektury, Izbami Inżynierów Budownictwa i Architektów w celu promowania budownictwa zrównoważonego, wspierającego ochronę ptaków oraz minimalizującego negatywne oddziaływanie ze strony inwestycji na ptaki oraz wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań spełniających wymagania i oczekiwania projektantów, zarządców oraz użytkowników końcowych obiektów oraz będące odpowiedzią na potrzebę rozwoju budownictwa zrównoważonego. Celem współpracy jest wspólne z uczestnikami procesu budowlanego/inwestycyjnego wykreowanie trendu ochrony ptaków przy różnego rodzaju inwestycjach, który w zrównoważonym budownictwie może wyróżniać Polskę jako pioniera i lidera w tych działaniach. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie w problematykę i nawiązanie trwałej współpracy z uczelniami i przyszłymi architektami/projektantami, do czego PTA.com serdecznie zaprasza.

Podobne informacje