Dotychczasowe usługi TACTUS w kwestii zagospodarowania terenów zielonych przy inwestycjach opierały się na indywidualnych koncepcjach, doradztwie, doborze odpowiednich siedliskowo gatunków. Firma stawiała na ochronę lokalnie występujących gatunków i wzmacnianiu potencjału lokalnej bioróżnorodności. Z takich usług skorzystała między innymi Skanska Property przy realizacji projektu Centrum Południowe we Wrocławiu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów i potrzebom rozwoju miast, które za cel obrały zrównoważone budownictwo, w ofercie TACTUS znalazły się również: projektowanie i kompleksowe wykonawstwo zielonych, bioróżnorodnych oaz na terenach zabudowanych i w przestrzeniach zurbanizowanych. Firma przekonuje, że każda forma zieleni obecna w naszych miastach w przestrzeni publicznej, zieleń projektowa i ta obecna na naszych osiedlach mieszkaniowych i przy naszych domach, powinna nawiązywać do naturalnych i półnaturalnych lokalnych ekosystemów. Tworząc nową zieleń lub rewitalizując istniejące tereny zielone obecne w miastach i na obszarach zurbanizowanych w postaci ogrodów, skwerów, zieleńców, zielonych dachów czy ścian, należy stawiać na lokalne, odpowiednie siedliskowo gatunki roślin, które będą sprzyjały obecności lokalnej fauny, tworząc miejsca do gniazdowania czy rozrodu, oraz będą stanowiły bazę pokarmową (np. dla ptaków lub bezkręgowców). Każdy, nawet najmniejszy teren zielony lub powierzchnia biologicznie czynna zaaranżowana wg takich zasad sprawia, że dokładamy kolejne cegiełki do systemu zieleni naszych miast i wzmacniamy ich zielony potencjał. Uzupełniamy w ten sposób luki w istniejących lokalnych mikrokorytarzach ekologicznych i tworzymy nową zieloną sieć. Te zasady idealnie odpowiadają na idee zrównoważonego budownictwa, dążącego do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, ale również są doskonałym rozwiązaniem na dostosowanie miast i przestrzeni zurbanizowanych do zmian klimatycznych i łagodzenia ich skutków, które odczuwamy w postaci długotrwałych okresów suszy, wysokich temperatur, krótkich nawalnych opadów, zjawisk fenopodobnych.

Te same zasady zastosowane w przypadku realizacji inwestycji na obszarach wcześniej niezagospodarowanych przez człowieka (np. zalesienia, zabudowa łąk i terenów uprawnych) pozwolą na zachowanie istniejących walorów przyrodniczych

Kto z nas nie chciałby mieszkać i pracować w zielonej, kwitnącej oazie?

Podobne informacje